Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Mihus I. P., Akimova L. M., Harnyk O. A. Diagnostics of the state of financial security of Ukraine

Mihus I. P., Akimova L. M., Harnyk O. A. Diagnostics of the state of financial security of Ukraine

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-3(15)-12-18

UDC 336.02(477)


I. P. Mihus, Doctor of Economics,
Professor,
L. M. Akimova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. A. Harnyk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

DIAGNOSTICS OF THE STATE OF FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE

Urgency of the research. The transition to the market in Ukraine led to changes in the sphere of economic relations, which are characterized by a high level of instability. Significant changes that have occurred in recent years have also created new threats to the domestic economy, necessitating the diagnosis of Ukraine's financial security.
Target setting. The welfare of each state primarily depends on the stability of its financial system, which is provided through the timely diagnosis of its threats and response to them.
Actual scientific researches and issues analysis. The issues of financial security of the nation, as an economic component, the principles of the formation of a system for ensuring financial security were revealed in the works of domestic and foreign scientists, namely in the works of A. Baranovsky, V. Geyets, M. Yermoshenko, J. Zhalilo, B. Karpinsky. A. Sukhorukov, A. Shevchenko and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. In the conditions of cyclical economic fluctuations, which are characterized by a high degree of uncertainty, it is of acute necessity to diagnose the financial security as a component of the state's economic security.
The research objective. The purpose of the article is to conduct a diagnosis of Ukraine's financial security and identify the threats that affect it.
The statement of basic materials. The article analyzes both the dynamics of integral indicators of the components of financial security by the methodology of the Ministry of Economy of Ukraine for 2013 – 2017 and the dynamics of financial security indicators by the methodology of the National Institute of International Security Problems of Ukraine from 2013 to 2017, as well as distinguishes their shortcomings. There is proposed a system of measures to increase the level of financial security of the enterprises in Ukraine.
Conclusions. Diagnostics of the level of financial security is a complex process of identifying, analyzing, eliminating and forecasting the emergence of internal and external threats to the state. Diagnosis of the components of financial security is the basis for developing a set of measures to counter threats and improve the level of protection of Ukraine.

Keywords: security; financial security; monitoring; indicator; diagnostics of the level of financial security; public administration.


УДК 336.02(477)

І. П. Мігус, д. е. н., професор,
Л. М. Акімова, к. е. н., доцент,
О. А. Гарник, к. е. н., доцент

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Перехід до ринку в Україні зумовив зміни у сфері економічних відносин, які характеризуються високим рівнем нестабільності. Значні перетворення, що відбулися за останні роки, а й утворили нові загрози для вітчизняної економіки, що зумовлюють необхідність діагностики стану фінансової безпеки України.
Постановка проблеми. Добробут кожної держави передусім залежить від стабільності її фінансової системи, яка забезпечується за рахунок своєчасної діагностики її загроз та реагування на них.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фінансової безпеки держави, як складової економічної, принципи формування системи забезпечення фінансової безпеки висвітлювали у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: О. Барановський, В. Геєць, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, Б. Карпінський., А. Сухоруков, О. Шевченко та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В умовах циклічних коливань економіки, які характеризуються великим ступенем невизначеності, досить гостро постає діагностики фінансової безпеки, як складової економічної безпеки держави.
Постановка завдання. Мета статті полягає у проведенні діагностики фінансової безпеки України та ідентифікації загроз, що на неї впливають.
Виклад основного матеріалу. У статті проаналі-зовано динаміку інтегральних показників складників фінансової безпеки за методикою Мінекономіки України на 2013 – 2017 рр., динаміку показників фінансової безпеки за методикою Національного інституту проблем міжнародної безпеки України з 2013 по 2017 рр. та виділено окремі їх недоліки. Запропоновано систему заходів з підвищення рівня фінансової безпеки підприємств України.
Висновки. Діагностика рівня фінансової безпеки являє собою комплексний процес виявлення, аналізу, усунення та прогнозування появи внутрішніх та зовнішніх загроз держави. Діагностування складових фінансової безпеки є основою для розроблення комплексу заходів протидії загрозам та підвищення рівня захищеності України.

Ключеві слова: безпека; фінансова безпека; моніторинг; індикатор; діагностика рівня фінансової безпеки; державне управління.

References

1. Burakovskiy I., Plotnikov A. Global financial crisis: Les-sons for the world and Ukraine. - Kharkov: Folio, 2009. - 299 p.
2. Baranovsky, A. I. Financial security. - M.: Phoenix, 1999. – 338 p. (38.7 pp. L.) (Review - Strategic panorama - 2000. - № 1-2. - P. 243-244).
3. Vlasyuk, A. S. National Security of Ukraine: Evolution of Internal Policy Problems: Selected sciences. works / A. S. Vlasyuk. - K: NISI, 2016. - 528 p.
4. Zhalilo, Y. A. Theory and practice of forming an effec-tive economic strategy of the state: monograph. - K.: NISI, 2009. - 336 p.
5. Matvienko, V. P, Matvienko, P. V. Philosophical and economic views. - K.: Naukova Dumka, 2009. - 304 p.
6. Makarik, A. V. The place and role of financial security in the overall system of national security // Scientific works of NUKhT - 2009. - № 29. - P. 125-127.
7. Muntiyan, V. I. Economic Security of Ukraine / V. I. Muntiyan. - Kiev: KVTS, 1999. - 463 p.
8. Prokhorenko, G. C. Fundamentals of Financial Security of Ukraine / G. C. Prokhorenko. - Kharkov: The Yunis Publish-ing House, 2001. - P. 29.
9. Shevchenko, A. Yu. Theory of financial security: innovative approaches // Bulletin of the Academy of Municipal Management, series "Economics" - 2009. - № 6.
10. On approval of the Methodical Guidelines on the cal-culation of the level of economic security of Ukraine. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine on October 9, 2013 № 1277 [Electronic resource]. Access mode: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm.
11. State Statistical Service: official site [Electronic re-source]. - Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua.
12. On approval of the Methodical Guidelines on the cal-culation of the level of economic security of Ukraine: Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine № 1277 of 29.10.2013. [Electronic resource]. Access mode: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii.
13. National Bank of Ukraine: official site [Electronic re-source]. - Access mode: http://www.bank.gov.ua.

Література

1. Бураковський, І. Глобальна фінансова криза: Уроки для світу та України / І. Бураковський, О. Плотніков. – Харків : Фоліо, 2009. - 299 с.
2. Барановський, О. І. Фінансова безпека / О. І. Барановський. – К. : Фенікс, 1999. – 338с. (рецензія – Стратегіч-на панорама. – 2000. - № 1-2. – С. 243-244).
3. Власюк, О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики: Вибр. наук. праці / О. С. Власюк. – К. : НІСД, 2016. – 528 с.
4. Жаліло, Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія / Я. А. Жаліло. - К. : НІСД, 2009. - 336 с. 5. Матвієнко, В. П. Філософсько-економічні погляди / В. П. Матвієнко, П. В. Матвієнко ; ред. Н. С. Колосок. - Київ : Наукова думка, 2003. - 302 с.
6. Макарик, О. В. Місце та роль фінансової безпеки в загальній системі національної безпеки // Наукові праці НУХТ - 2009. - № 29. – С. 125-127.
7. Мунтіян, В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – Київ : КВІЦ, 1999. – 463 с.
8. Прохоренко, Г. К. Основи фінансової безпеки України / Г. К. Прохоренко. – Харків : Вид-во «Юніс», 2001. – С. 29.
9. Шевченко, О. Ю. Теорія фінансової безпеки: іннова-ційні підходи / О. Ю. Шевченко // Науковий вісник Академії муніципального управління, серія «Економіка». – 2009. – № 6. – С. 217-224
10. Про затвердження Методичних рекомендацій що-до розрахунку рівня економічної безпеки України Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 9 жовтня 2013 року N 1277 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013 _1277.htm.
11. Державної служби статистики: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
12. Про затвердження Методичних рекомендацій що-до розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1277 від 29.10.2013. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii.
13. Національного банку України: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

 

Читати 2292 разів Останнє редагування Понеділок, 05 листопада 2018 09:21
 

Зараз on-line

На даний момент 111 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4486
mod_vvisit_counterВчора10328
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні20253
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні35415
mod_vvisit_counterВ цьому місяці122839
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162197
mod_vvisit_counterРазом5269168