Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Тарасенко І. О., Цимбаленко Н. В., Тарасенко О. С. Напрями забезпечення ефективності діяльності закладів вищої освіти в контексті управління економічною безпекою

Тарасенко І. О., Цимбаленко Н. В., Тарасенко О. С. Напрями забезпечення ефективності діяльності закладів вищої освіти в контексті управління економічною безпекою

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-4(16)-6-13

УДК 378:65.012.8+33

І. О. Тарасенко, д. е. н., професор,
Н. В. Цимбаленко, к. е. н., доцент,
О. С. Тарасенко, аспірант

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Актуальність теми дослідження. Вища освіта є суттєвим чинником забезпечення конкурентоспроможності і економічної безпеки країни, реалізації національних інтересів, що обумовлює необхідність вирішення проблеми забезпечення ефективності функціонування закладів вищої освіти (ЗВО).
Постановка проблеми. В умовах загострення кризових явищ в Україні постало завдання формування механізму управління розвитком системи вищої освіти та ЗВО, зокрема, на засадах ефективності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підвищення ефективності ЗВО та модернізації системи вищої освіти в цілому знайшли відображення в працях таких вчених як: Андрущенко В. П., Грищенко І. М., Нефедова Т. М., Ривчун Т. Є., Скрипник А. В., Оборська І. С. Проблематику економічної безпеки закладів вищої освіти досліджували вчені: Бондарчук Ю. А., Коврегін В. В., Каленюк І. С., Куклин О. В., Плотніков М. В., Ямковой В. А.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Необхідним є дослідження чинників ефективності, управління якими дозволить забезпечити високий рівень конкурентоспроможності та економічної безпеки ЗВО.
Постановка завдання. Визначення основних напря-мів забезпечення ефективності діяльності ЗВО в контексті управління економічною безпекою.
Викладення основного матеріалу. У статті розглянуто наукові підходи до визначення ефективності діяльності ЗВО, визначено основні загрози та небезпеки, які викликають кризові явища в системі вищої освіти та потребують врахування в процесі забезпечення її економічної безпеки. Встановлено, що основоположною умовою досягнення високого рівня економічної ефективності та соціальної результативності функціонування ЗВО є рівень економічного потенціалу. Обґрунтовано систему заходів забезпечення економічної ефективності діяльності ЗВО.
Висновки. Ефективність системи управління економічною безпекою вищої освіти має забезпечуватись шляхом нарощування потенціалу системи вищої освіти, управління ефективністю.

Ключові слова: ефективність діяльності закладів вищої освіти; економічний потенціал; економічна безпека ЗВО.

UDC 378:65.012.8+33

I. O. Tarasenko, Doctor of Economics,
Professor,
N. V. Tsymbalenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. S. Tarasenko, Postgraduate Student

DIRECTIONS OF ENSURING EFFICIENCY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS ACTIVITY IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT

Urgency of the research. Higher education is a significant factor in ensuring competitiveness and economic security of the country, implementing national interests, which necessitates the solution of the problem of ensuring the efficiency of the higher education institutions (HEIs) functioning.
Target setting. In the conditions of aggravation of crisis phenomena in Ukraine, the task of forming a mechanism for managing the development of the system of higher education and HEIs in particular was based on efficiency.
Actual scientific researches and issues analysis. The issues of increasing the efficiency of the HEIs and modernizing the system of higher education in general have been reflected in the works of such scholars as Andrushchenko V. P., Hryshchenko I. M., Nefedova T. M., Ryvchun T. Ye., Skrypnyk A. V., Oborska I. S. Problems of economic security of higher education institutions were studied by such scientists as Bondarchuk Yu. A., Kovrehin V. V., Kaleniuk I. S., Kuklyn O. V., Plotnikov M. V., Yamkovoi V. A.
Uninvestigated parts of general matters defining. It is necessary to study the factors of efficiency, which manage-ment will ensure a high level of competitiveness and economic security of the HEI.
The research objective. Determining the main areas for ensuring the effectiveness of the HEI in the context of economic security management.
The statement of basic materials. The article deals with scientific approaches to the definition of the effectiveness of the HEI, the main threats and dangers that cause the crisis phenomena in the system of higher education are identified and need to be taken into account in the process of ensuring its economic security. It is found that the level of economic potential is the key to achieving a high level of economic efficiency and social effectiveness of the HEI functioning. The system of measures ensuring the economic efficiency of HEI activity is substantiated.
Conclusions. Effectiveness of the economic security management system of higher education should be ensured by increasing the capacity of the higher education system, efficiency management.

Keywords: efficiency of higher education institutions activity; economic potential; HEI economic security.

 

Читати 3995 разів Останнє редагування Понеділок, 04 березня 2019 10:18
 

Зараз on-line

На даний момент 42 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4722
mod_vvisit_counterВчора6068
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні12591
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні61593
mod_vvisit_counterВ цьому місяці229451
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6962792