Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Перетятько Ю. М. Результати виконання стратегії розбудови інформаційного суспільства в Україні

Перетятько Ю. М. Результати виконання стратегії розбудови інформаційного суспільства в Україні

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2019-1(17)-74-77

УДК 314 / 316 : 004 (477)

Ю. М. Перетятько, к. е. н., доцент

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Україна взяла курс на побудову інформаційного суспільства, закріпивши свої прагнення у Законі України ― Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки‖. Внаслідок цього почали активно розвиватися такі направлення як інформаційні та телекомунікаційні технології.
Постановка проблеми. Внаслідок відсутності налагодженої системи щодо виконання плану дій побудови інформаційного суспільства в Україні, більшість очікуваних результатів не були досягнуті. Тому, у 2013 році схвалюється Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. З метою успішної побудови інформаційного суспільства в Україні необхідно здійснювати постійний моніторинг стану виконання поставлених задач в Стратегії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти побудови інформаційного суспільства в Україні досліджувалися в працях О. В. Прудникова; Ю. Є. Петрухно; А. Є. Меньшеніної; В. М. Поперечнюка та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогоднішній день, недостатньо досліджені питання з оцінки ефективності реалізації поставлених завдань з побудови інформаційного суспільства в Україні.
Постановка завдання. Основним завданням є моніторинг стану досягнення основних стратегічних цілей з побудови інформаційного суспільства шляхом порівняння планових індикаторів розвитку інформаційного суспільства із фактичними.
Виклад основного матеріалу. Порівняно контрольні значення індикаторів розвитку інформаційного суспільства, які визначені в Стратегії із фактичними значеннями міжнародних рейтингів інформаційного суспільства.
Висновки. Виявлено, що існує суттєвий диспаритет між контрольними та фактичними значеннями індикаторів розвитку інформаційного суспільства. Це означає, що заходи, які визначені Стратегією не дають бажаних результатів, а отже, гальмують розвиток інформаційного суспільства в Україні. Тому, постає гостра необхідність у коригуванні чинної Стратегії.

Ключові слова: стратегія; інформаційне суспільс-тво; індикатори розвитку.

 

UDC 314 / 316 : 004 (477)

Y. M. Peretiatko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

IMPLEMENTATION RESULTS OF THE INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT STRATEGY IN UKRAINE

Urgency of the research. Ukraine has taken a course on the building of an information society, consolidating its aspirations in the Law of Ukraine "On the Basic Principles of the Information Society Development in Ukraine for 2007-2015". As a result, such directions as information and telecommunication technologies began to develop actively.
Target setting. Due to the lack of a well-established system for implementing the action plan for building an information society in Ukraine, most of the expected results were not achieved. Therefore, in 2013, the Strategy for the Information Society Development in Ukraine is approved. In order to successfully build an information society in Ukraine, it is necessary to continuously monitor the state of implementation of the tasks set for the Strategy.
Actual scientific researches and issues analysis. Various aspects of the information society building in Ukraine were investigated in the works by O. V. Prudnikova; Yu. E. Petrukhno; A. E. Mensheni V. M. Transversal, etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. Issues related to the evaluation of the effectiveness of the tasks set for the information society building in Ukraine are not sufficiently explored.
The research objective. The main task is to monitor the state of achieving the main strategic goals of information society building by comparing the planned indicators of the information society development with the actual ones.
The statement of basic materials. Control values of the indicators of the information society development, which are defined in the Strategy were compared with the actual values of international ratings of the information society.
Conclusions. It was revealed that there is a significant disparity between the control and actual values of the indicators of the information society development. This means that the measures identified by the Strategy do not yield the desired results, and thus hinder the information society development in Ukraine. Therefore, there is an urgent need to correct the current Strategy.

Keywords: strategy; information society; development indicators.

 

Література

1. Laszlo Z. Karvalics Information Society - what is it exactly? (The meaning, history and conceptual framework of an expression). Coursebook of Project NETIS — Leonardo da Vinci. European Commission. Budapest, March-May 2007. p. 5.
2. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80.
3. Global Competitiveness Index 2016 [Електронний ре-сурс] / Офіційний сайт World Economic Forum. - Режим доступу : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=UKR.
4. Networked Readiness Index 2016 [Електронний ре-сурс] / Офіційний сайт World Economic Forum. - Режим доступу : http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/economies/?doing_wp_cron= 1551885061.4103109836578369140625#economy=UKR.
5. E-Government Development Index 2016 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт United Nations. - Режим доступу : https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/180-Ukraine/dataYear/2016 6. Internet Users by Country 2016 / Сайт Internet live stats. - Режим доступу : http://www.internetlivestats. com/internet-users-by-country/.

References

1. Karvalics, L. Z. (2007). Information Society – what is it exactly? (The meaning, history and conceptual framework of an expression). Coursebook of Project NETIS — Leonardo da Vinci. European Commission. Budapest [In English].
2. Stratehiia rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.05.2013 № 386 [Strategy of development of the information society in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 15, 2013 № 386]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80 [In Ukrainian].
3. Global Competitiveness Index 2016. (n.d.). http://weforum.org. Retrieved from http://reports.weforum. org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/ #economy=UKR [In English].
4. Networked Readiness Index 2016. (n.d.). http://weforum.org. Retrieved from http://reports.weforum. org/global-information-technology-report-2016/economies /?doing_wp_cron=1551885061.4103109836578369140625#economy=UKR [In English].
5. E-Government Development Index 2016. (n.d.). https://publicadministration.un.org. Retrieved from https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/180-Ukraine/dataYear/2016 [In English]. 6. Internet Users by Country 2016. (n.d.). http://www.internetlivestats.com. Retrieved from http://www. internetlivestats.com/internet-users-by-country/ [In English].

 

Читати 1289 разів Останнє редагування Четвер, 20 червня 2019 12:05
 

Зараз on-line

На даний момент 64 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4236
mod_vvisit_counterВчора10328
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні20003
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні35415
mod_vvisit_counterВ цьому місяці122589
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162197
mod_vvisit_counterРазом5268918