Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Shkarlet S. M., Dubyna M. V. Application of turbulent approach to the knowledge of the economic systems

Shkarlet S. M., Dubyna M. V. Application of turbulent approach to the knowledge of the economic systems

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 330.11-024.84

S. M. Shkarlet, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
M. V. Dubyna, Candidate of Economiс Sciences,
Associate Professor

APPLICATION OF TURBULENT APPROACH TO THE KNOWLEDGE OF THE ECONOMIC SYSTEMS


Urgency of the research. Importance of the turbulent approach use to the cognition of the regularities of the economic systems development becomes the component of their research considering existence of these systems during the recent time in extremely and chaotic conditions of functioning .
Target setting. Taking into consideration high stochastic level of the economic processes which can be observed in the development of many economic systems and which are due to the external and internal factors, it is appropriate to deepen the theoretical component of the turbulent approach use of the scientific researches for the cognition of such systems.
Actual scientific research and issues analysis. To the scientists that were involved in the research of the turbulence phenomena by cognition the economic objects should be related the following ones : Grosul V. A., Demianchuk I .A., Zhuravliova G. P., Zakharchenko P. V., Kaslione J. A., Masliuk Ye. V., Yaroshenko R. F. and others. Theoretical aspects of the turbulent approach use and grounding its essence are met in the scientific researches of Gerasymov E. B., Burlachkov V., Trubetskov D. I., Makarov N. N.
Uninvestigated parts of general issue defining. However, notwithstanding numerous scientific works within which the regularities and peculiarities of the turbulence phenomena on the development of the systems of different nature are investigated, deepening require theoretical principles of the essence identification of the turbulent approach, definition the peculiarities of its use for studying the objects of different nature.
The research objective. Thus, the actual become issues of the theoretical grounding of the turbulent approach use to the economic systems cognition.
Statement of the main material. Within the article essence of the turbulent approach is grounded and peculiarities of its use to the cognition of the economic systems are defined. In particular, the conceptual approaches of the turbulence identification as a separate phenomena are detailed. As well, the scheme of the turbulence influence on the systems of different nature is described, factors of the turbulent processes are identified. It was suggested to consider the turbulent process as the algorithm of study of the systems of different nature essence of which lie in cognition of such systems that function in not predictable, chaotic and changeable conditions that threaten its stability and lead to arise of the high entropy level in their frames.
Conclusions. Use of the turbulent approach to the economic systems cognition gives the possibility to deepen the system of the methods of the economic researches by new approach that is directed to the investigation such systems in chaotic world where further transformations of the environment are hardly predictable.

Keywords: scientific approach; turbulence; economic turbulence; economic system; turbulent approach.

 

УДК 330.11-024.84

С. М. Шкарлет, д. е. н., професор,
М. В. Дубина, к. е. н., доцент

ЗАСТОСУВАННЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ПІДХОДУ ДО ПІЗНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Актуальність теми дослідження. Важливість застосування турбулентного підходу до пізнання закономірностей розвитку економічних систем стає важливою складовою процесу їх дослідження, враховуючи перебування таких систем останнім часом у надскладних та хаотичних умовах функціонування .
Постановка проблеми. Враховуючи значний рівень стохастичності економічних процесів, що на сьогодні спостерігаються у розвитку багатьох економічних систем та зумовлені внутрішніми та зовнішніми факторами, доцільним є поглиблення теоретичної компоненти використання турбулентного підходу наукового досліджень до пізнання таких систем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До вчених, які займалися вивченням явища турбулентності при пізнанні економічних об’єктів варто віднести наступних: Гросул В. А., Дем’янчук І. А., Журавльова Г. П., Захарченко П. В., Каслионе Дж. А., Маслюк Е. В., Ярошенко Р. Ф. та ін. Теоретичні аспекти використання турбулентного підходу та обґрунтування його сутності зустрічаються у наукових працях Герасимова Е. Б., Бурлачкова В., Трубецкова Д. І., Макарова Н. Н.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте, не заважаючи на численні наукові роботи, в межах яких досліджуються закономірності та особли-вості впливу явища турбулентності на розвиток систем різної природи, поглиблення вимагають теоретичні засади ідентифікації сутності турбулентного підходу, визначення особливостей його використання для дослідження об’єктів різної природи.
Постановка завдання. Таким чином, актуальними стають питання теоретичного обґрунтування застосування турбулентного підходу до пізнання економічних систем.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтована сутність турбулентного підходу та визначені особливості його застосування до пізнання економічних систем. Зокрема, деталізуються концептуальні підходи до ідентифікації турбулентності як окремого явища. Також описано схему впливу турбулентності на розвиток систем різної природи, ідентифіковано чинники формування турбулентних процесів. Турбулентний підхід запропоновано розглядати як алгоритм вивчення систем різної природи, сутність якого полягає у пізнанні таких систем, що функціонують у непередбачуваних, хаотичних та мінливих умовах, які загрожують їх стійкості та призводять до виникнення високого рівня ентропії в їх межах.
Висновки. Застосування турбулентного підходу до пізнання економічних систем дає змогу поглибити систему методів економічних досліджень новим підходом, який спрямований на вивчення таких систем у хаотичному світі, де подальші трансформації зовнішнього середовища є складно передбачуваними.

Ключові слова: науковий підхід; турбулентність; економічна турбулентність; економічна система; турбулентний підхід.


УДК 330.11-024.84

С. Н. Шкарлет, д. э. н., профессор,
М. В. Дубина, к. э. н., доцент

ПРИМЕНЕНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОДХОДА К ПОЗНАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Актуальность темы исследования. Важность применения турбулентного подхода к познанию закономерностей развития экономических систем становится важной составляющей процесса их исследования, учитывая нахождение таких систем в последнее время в сверхсложных и хаотических условиях функционирования.
Постановка проблемы. Учитывая значительный уровень стохастичности экономических процессов, сегодня наблюдаются в развитии многих экономических систем и обусловленные внутренними и внешними факторами, целесообразным является углубление теоретической компоненты использования турбулентного подхода научного исследования к познанию таких систем.
Анализ последних исследований и публикаций. К ученым, которые занимались изучением явления турбулентности при познании экономических объектов следует отнести следующих: Гросул В. А., Демьянчук И. А., Журавлева Г. П., Захарченко П. В., Каслионе Дж. А., масленок Е. В., Ярошенко Р. Ф. и др. Теоретические аспекты использования турбулентного подхода и обоснование его сущности встречаются в научных трудах Герасимова Е.Б., Бурлачкова В., Трубецкова Д. И., Макарова Н. Н.
Выделение неисследованных частей общей проблемы. Однако, не мешая на многочисленные научные работы, в рамках которых исследуются закономерности и особенности влияния явления турбулентности на развитие систем различной природы, углубление требуют теоретические основы идентификации сущности турбулентного подхода, определение особенностей его использования для исследования объектов различной природы.
Постановка задачи. Таким образом, актуальными становятся вопросы теоретического обоснования применения турбулентного подхода к познанию экономических систем.
Изложение основного материала. В статье обоснована сущность турбулентного подхода и определенные особенности его применения к познанию экономических систем. В частности, детализируются концептуальные подходы к идентификации турбулентности как отдельного явления. Также описана схема влияния турбулентности на развитие систем различной природы, идентифицированы факторы формирования турбулентных процессов. Турбулентный подход предложено рассматривать как алгоритм изучения систем различной природы, сущность которого заключается в познании таких систем, функционирующих в непредсказуемых, хаотичных и меняющихся условиях, угрожающих их устойчивости и приводят к возникновению высокого уровня энтропии в их пределах.
Выводы. Применение турбулентного подхода к познанию экономических систем позволяет углубить систему методов экономических исследований новым подходом, который направлен на изучение таких систем в хаотичном мире, где дальнейшие трансформации внешней среды является сложно предсказуемыми.

Ключевые слова: научный подход; турбулентность; экономическая турбулентность; экономическая система; турбулентный подход.

Читати 3010 разів Останнє редагування П'ятниця, 14 липня 2017 10:52
 

Зараз on-line

На даний момент 73 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні90
mod_vvisit_counterВчора6416
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні17365
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні51120
mod_vvisit_counterВ цьому місяці142014
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4541276