Версія для друку

Marhasova V. G., Sakun O. S., Klymenko T. V. Modelling and prognostication of macroeconomic dynamics of providing the economic sustainability to the economic security threats

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC [519.862+338.27]:330.362

V. G. Marhasova, Doctor of Economic Sciences, Professor,
O. S. Sakun, Candidate of Economic Sciences, Doctoral,
T. V. Klymenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

MODELLING AND PROGNOSTICATION OF MACROECONOMIC DYNAMICS OF PROVIDING THE ECONOMIC SUSTAINABILITY TO THE ECONOMIC SECURITY THREATS

Urgency of the research. The necessary condition of upgrading the administrative decisions on the basis of more reliable analysis, prognosis and objective ground of strategic directions to provide steady development is an improvement of methodological bases and methods of estimation of level of sustainability of economy to the economic security threats.
Target setting. Analysis of national economy development as a difficult socio-economic system on the current stage needs development of methodical approaches and tools, that will allow to estimate plenitude of realization of functions of socio-economic subsystems and get the integral picture of key problems and priority directions of the state development.
Actual scientific researches and issues analysis. Among scientists, who were involved in the study of different aspects of modeling and prognostication of economic sustainability and threats to economic security are S. Zenchenko (2009), G. Ivashenko (2000), E. Kniazeva (1991), S. Achelis (1999) etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. There is a necessity of providing the new methods of economic prognostication as the way of estimation of the economic sustainability to the economic security threats. The model implementation and application of this process is need to be embedded.
The research objective. The research task is to present the methodological approaches to the definition and estimation of the level of economic sustainability to the threats to economic security.
The statement of basic materials. The article presents the methodological approaches to the definition and estimation of the level of economic sustainability to the threats to economic security. The sequence and structure of model of identification process of firmness to the economic security threats are elaborated on the basis of analysis of modelling methods and types of models. The applying of integral estimation of stability of economy to the economic security threats by the different indicators is offered and proved to be reasonable.
Conclusions. Thus, the recreation of the marked sequence of structural-dynamic events in the context of development and realization of Strategy will have the expressed recurrence of forming, increase and use of strategic potential. Thus successive realization 14 stages of planning, reformatting and optimization of structural-dynamic descriptions of economy will be based on sound registration of essence and maintenance of management mechanism.

Keywords: economic sustainability; economic security threats; economic security; integral estimation of stability of economy.

 

УДК [519.862+338.27]:330.362

В. Г. Маргасова, д. е. н., професор,
О. С. Сакун, к. е. н., докторант,
Т. В. Клименко, к. е. н., доцент

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ ДО ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

Актуальність теми дослідження. Необхідна умова модернізації адміністративних рішень на підставі надійнішого аналізу, прогнозу і об'єктивного обгрунтування стратегічних напрямів, щоб забезпечити стійкий розвиток для удосконалення методологічних основ і методів оцінки рівня стійкого розвитку економіки до загроз економічній безпеці .
Постановка проблеми. Аналіз розвитку національної економіки як складної соціально-економічної системи на сучасному етапі потребує методичних підходів та інструментів, що дозволять оцінити повноту реалізації функцій соціально-економічних підсистем і отримати цілісну картину ключових проблем та пріоритетних напрямів державного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед учених, хто був залучений у вивчення різних аспектів моделювання і прогнозування економічного стійкого розвитку і загрози економічній безпеці - С. Зенченко (2009), Г. Іващенко (2000), E. Князева (1991), С. Акелис (1999), і т. д.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Існує потреба забезпечення нових методів економічного прогнозування як методу оцінки економічної стійкості до загроз економічної безпеки. Модель імплементації та використання цього процесу потребує описання.
Постановка завдання. Завданням дослідження є відображення методологічних підходів визначення і оцінки динаміки забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці .
Виклад основного матеріалу. У статті представлено методологічні підходи до визначення і оцінки рівня стійкості економіки до загроз економічній безпеці. На основі аналізу методів моделювання та типів моделей розроблено послідовність та структуру моделі процесу ідентифікації стійкості економіки до загроз економічній безпеці. Запропоновано та обгрунтовано використання інтегральної оцінки стійкості економіки до загроз економічній безпеці за окремими індикаторами.
Висновки. Отже, використання зображеної послідовності структурно-динамічних дій в контексті розвитку і реалізації Стратегії матиме важливий вплив на формування, підвищення і використання стратегічного потенціалу. Отже послідовна реалізація 14 стадій планування, реструктуризації та оптимізації структурно-динамічних описів економіки базуватиметься на визначенні сутності і необхідності механізму управління.

Ключові слова: стійкість економіки; загрози економічній безпеці; економічна безпека; інтегральної оцінки стійкості економіки.

 

Читати 3106 разів Останнє редагування Неділя, 11 червня 2017 12:57