Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Gryshova І. Ju., Yanchuk A. О., Shestakovska T. L. The mechanism for implementing the functions of consumerism in market conditions

Gryshova І. Ju., Yanchuk A. О., Shestakovska T. L. The mechanism for implementing the functions of consumerism in market conditions

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 330.101:338.2

І. Ju. Gryshova, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
A. О. Yanchuk, Doctor of Legal Sciences, Senior Scientific Researcher,
T. L. Shestakovska, Candidate of Economic Sciences

THE MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE FUNCTIONS OF CONSUMERISM IN MARKET CONDITIONS

Urgency of the research. In conditions of a globalized economy and the sharp polarization of society there is an urgent need for scientific understanding of problems of formation of domestic consumerism, the formation of value orientation as of citizens to organize the protection of their consumer interests. The activity of such structures in the European consumer area is an important element of enhancement of social capital. Therefore, the research of the peculiarities of the implementation of the functions of consumerism is relevant; meets the demands of the theory and practice of modern economy.
Target setting. The inherent features of national economic development are associated with low purchasing power of Ukrainian citizens, a lower awareness of their rights as con
sumers, a strong tendency towards increasing the violations of these rights, sometimes uncontrollable services, particularly in trade, the exclusive situation of utility companies makes consumerism impossible to function effectively.
Actual scientific researches and issues analysis. Such domestic and foreign scientists as Bremond J., Valeeva R., Hobson J., Gorelov A., Dochynets N. Drucker P., Dudley J., Zheledana A., Kotler F., Kudelia N., Kahal T., Kazakov M., Lipych L. Opryshko V., Pavlova V., Rosenberg L., Hirst J., Shapoval M., Shliyka A. Yazvinska O. etc. have dedicated their works to the studying of consumer protection issues.
Uninvestigated parts of general matters defining. Despite the significant scientific achievements in the field of consumer protection, the analysis of recent publications indicates the need to study the mechanism for implementing the functions of consumerism towards activating its main subjects.
The research objective. The article aims at structuring the areas of improvement mechanism for implementing the components of the functions of consumerism.
The statement of basic materials. In the article the theo-retical approaches and practical peculiarities of the mechanism for implementing the functions of consumerism in today's market conditions. The functions of consumerism are grouped and grounded on. The main elements mechanism of realization of the functions of consumerism and its functioning in the market conditions are studied and systematized. The short-comings of the market economy that require determination of additional funds to implement the functions of consumerism are estimated. The main items affected by the mechanism to implement the functions of consumerism in today's market conditions are determined. Based on the assessment of the best foreign practices the objectives of implementation of the mechanism of functions of consumerism and the necessity of self-organization of business to effectively perform the task are stated.
Conclusions. The presence of an effective mechanism for implementing the functions of consumerism that includes the structures of self-entrepreneurship will provide the devel-opment of the perfect competitive economy. Only the pres-ence of such an economy enables to exist the class of consumers as a full unit of society. Self regulation is proposed as one of the most promising ways of development of consumer protection. An important factor in implementing the functions of consumerism is the improvement of the regulatory frame-work, bringing it into line with international law, the formation of well-functioning internal market for goods and service.

Keywords: consumerism; consumerism functions; public policy; self-regulation; the mechanisms of consumerism; the market economy.


УДК 330.101:338.2

І .Ю. Гришова, д. е. н., доцент,
А. О. Янчук, д. ю. н., с. н. с.,
Т. Л. Шестаковська, к. е. н.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ КОНСЮМЕРИЗМУ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації економіки та різкої поляризації суспільства постає гостра потреба в науковому осмисленні проблем становлення вітчизняного консюмеризму, формування ціннісних установок у громадян на організацію структур захисту своїх споживчих інтересів. Діяльність таких структур в європейському споживчому просторі є важливим елементом примноження соціального капіталу. Тому дослідження особливостей механізму реалізації функцій консюмеризму є актуальним, відповідає запитам теорії і практики сучасної економіки.
Постановка проблеми. Притаманні розвиткові національної економіки особливості пов’язані з низькою купівельною спроможністю українських громадян, меншою їх поінформованістю щодо своїх прав як споживачів, стійкою тенденцією до збільшення порушень цих прав, подекуди безконтрольністю надання послуг, особливо торгівельних, монопольністю становища комунальних підприємств, унеможливлюють ефективне функціонування механізму консюмеризму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем захисту прав споживачів присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема Бре-монд Ж., Валєєва Р., Гобсон Дж., Горєлов А., Дочинець Н., Друкер П., Дудла І., Желедана А., Котлер Ф., Куде-ля Н., Кагал Т., Казакова М., Ліпич Л., Опришка В., Павлова В., Розенберг Л., Хірст Дж., Шаповал М., Шлійка А., Язвінська О. та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні наукові напрацюван-ня у сфері розвитку системи захисту прав споживачів, аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність дослідження механізму реалізації функцій консюмеризму у напрямку активізації головних його суб’єктів.
Постановка завдання. Стаття покликана структурувати напрями удосконалення складових механізму реалізації функцій консюмеризму.
Виклад основного матеріалу. У статті досліджено теоретичні підходи та практичні особливості механізму реалізації функцій консюмеризму в сучасних ринкових умовах. Згруповано та обґрунтовано функції консюмеризму. Досліджено і систематизовано основні елементи механізму реалізації функцій консюмеризму та його функціонування в умовах ринку. Оцінені недоліки ринкової економіки, які вимагають
визначення додаткових засобів щодо реалізації функцій консюмеризму. Визначено основні об’єкти, на які впливає механізм реалізації функцій консюмеризму в сучасних ринкових умовах. На основі оцінки кращої зарубіжної практики, зазначено завдання механізму реалізації функцій консюмеризму та обґрунтовано необхідність розвитку організацій саморегулювання бізнесу у напрямку ефективного виконання поставлених завдання.
Висновки. Наявність дієвого механізму реалізації функцій консюмеризму, що включає структури саморегулювання підприємницької діяльності забезпечить розвиток досконалої конкурентоспроможної економіки. І лише за наявності такої економіки можливе існування класу споживачів як повноправної одиниці суспільства. Пропонується саморегулювання обрати як один з найбільш перспективних шляхів розвитку системи захисту інтересів споживачів. Вагомим чинником реалізації функцій консюмеризму є покращення нормативно-правової бази, приведення її у відповідність з міжнародним законодавством, формування ефективно функціонуючого внутрішнього ринку товарів та послуг в Україні та удосконалення роботи державних органів в цій сфері.


Ключові слова: консюмеризм; функції консюмеризму; державна політика; саморегулювання; механізм консюмеризму; ринкова економіка.

Читати 3114 разів Останнє редагування Понеділок, 08 травня 2017 14:11
 

Зараз on-line

На даний момент 64 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні69
mod_vvisit_counterВчора6416
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні17344
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні51120
mod_vvisit_counterВ цьому місяці141993
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4541255