Версія для друку

Червякова О. В. Перехід до парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 351

О. В. Червякова, д. н. з держ. упр.

ПЕРЕХІД ДО ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН

Актуальність теми дослідження. У класичній логіці досліджень розглядається «перехід» від чогось до чогось, що визначитися з тим, від чого ми рухаємося, від якого стану процесів, поглядів, інструментів, технологій, методологічних засобів. що визначає трансформацію.
Постановка проблеми. Сучасна парадигма розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін має певні суттєві недоліки. Для подальшої перспективи розвитку механізмів трансформації державного управління заслуговує на увагу науковий доробок вітчизняних та зарубіжних учених щодо явища та процесів самоорганізації у соціальних системах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання переходу до парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін були предметом наукових досліджень: Г. В. Атаманчук, О. В. Бойко-Бойчук, О. М. Вольська, Н. Р. Нижник, В. М. Олуйко, О. В. Федорчак, Н. П. Харченко, О. В. Червякова та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Сьогодні залишається невизначеним перехід до нової парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в Україні в умовах суспільних змін і вітчизняної моделі цієї парадигми.
Постановка завдання. У цій статті запропоновано перехід до нової парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в Україні в умовах суспільних змін.
Викладення основного матеріалу. У межах статті автором проведено аналіз діючої моделі парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін, визначено її найбільш суттєві недоліки та окреслені подальші перспективи розвитку, побудовано її модель.
Висновки. В статті запропоновано перехід до нової парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в Україні в умовах суспільних змін за допомогою зміни сучасної вітчизняної моделі парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін «сукупності цінностей, методів, технічних навичок та засобів».

Ключові слова: парадигма; механізми трансформації; державне управління; механізм державного управління; суспільні зміни.

 

UDC 351

O. V Chervyakova, Doctor of Science in Public Administration

TRANSITION TO PARADIGM OF TRANSFORMATION MECHANISMS IN PUBLIC ADMINISTRATION UNDER SOCIAL CHANGE

Urgency of the research. In classical logic studies considered "transition" from something to something that decide to why we are moving, which of processes, attitudes, tools, technologies, methodological tools. It`s defines a transformation.
Target setting. The modern paradigm of transformation mechanisms in public administration in context of social change has several significant drawbacks. In terms of future prospects for the development the transformation mechanisms in public administration deserves great attention the scientific achievements of domestic and foreign scholars on the phenomenon of self-organization and social systems.
Actual scientific researches and issues analysis. Actual issues of transition to paradigm of transformation mecha-nisms in public administration in context of social change have been the subject of research following authors: G. Atamanchuk, O. Boyko-Boychuk, O. Volska, N. Nyzhnyk, V. Oluyko, O. Fedorchak, N. Kharchenko, O. Chervyakova and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Today it isn`t determined the transition to a new paradigm of transformation mechanisms in public administration in Ukraine in terms of social change and national models of this paradigm.
The research objective. We propose the transition to a new paradigm of transformation mechanisms in public administration in Ukraine under the conditions characteristically social change.
The statement of basic materials. In the article the author analyzed the current paradigm`s model of development transformation mechanisms in public administration in Ukraine under the social change, and defined important shortcomings and outlined further prospects, constructed its model.
Conclusions. Thus, in the article the transition to the new paradigm of transformation mechanisms in public administration in context of social change is changing the paradigm of modern domestic model in public administration of transfor-mation mechanisms in context of social change "set of values, methods, tools and technical skills."

Keywords: paradigm; transformation mechanisms; public administration; public administration mechanism; social change.

Читати 3433 разів Останнє редагування П'ятниця, 21 квітня 2017 09:42