Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Popelo O. V. Methodological approaches to modernization processes of the productive forces in the conditions of eurointegration

Popelo O. V. Methodological approaches to modernization processes of the productive forces in the conditions of eurointegration

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 332.122:061.1 EI

O. V. Popelo, Candidate of Economic Sciences

METHODOLOGICAL APPROACHES TO MODERNIZATION PROCESSES OF THE PRODUCTIVE FORCES IN THE CONDITIONS OF EUROINTEGRATION

Urgency of the research. In today's turbulent world that is constantly crisis shaking, the national economy requires fundamentally new approaches to the regional development policy. The modernization of the productive forces plays dominant role in accelerating of the economic reforms. It provides new disclosure and quality enhancement of human potential, localization of economic activity based on the intensification of innovative activities and increasing of investment appeal, conservation, restoration and enrichment of natural-resource potential.
Target setting. It is expedient to distinguish the principles of involvement of the productive forces in the context of current regional policy and systematize the principles of modernization of the productive forces in the conditions of Eurointegration. Actual scientific researches and issues analysis. The theoretical and practical aspects of productive forces modernization were highlighted in works of such scholars as A. Amosha, Z. Gerasymchuk, M. Butko, B. Vakulenko, V. Varnavskyy, S. Varnaliy, B. Vynnytsky, V. Geyets, B. Danylyshyn Dolishniy M., S. Doroguntsov V. Zakharchenko, Ishchuk S., E. Libanova, V. Miklovda, S. Mocherny, J. Olejnik, Pepa T., L. Fedulova, L. Chernjuk, M. Chumachenko, A. Chukhno and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Despite numerous studies, the modernization of the productive forces in terms of European integration requires further study and analysis.
The research objective. The main goal of this work is the research and generalization of methodological approaches to the modernization processesof the productive forces in terms of European integration.
The statement of basic materials. The article reveals the essence of the concept of "principles of development of productive forces". An principles involvement of the productive forces in the context of current regional policy. Systematized modernization principles of the productive forces in terms of European integration and organized grouping of the following areas: formation, functioning and development.
Conclusions. In the present globalization conditions of the economy modernization in general and the productive forces particularly based on maximum involvement of the intellectual potential, implementation of new technologies and other types of innovation is the only way to overcome the crisis, ensure sustainable economic growth, improve the quality and standard of living. Consideration of proposed methodological approaches to the modernization of the productive forces in European integration will contribute to sustainable economic development and ensure its prosperity.

Keywords: regional economic systems; the productive forces; regularity; principles; innovation; modernization; globalization, European integration.


УДК 332.122:061.1 ЄС

О. В. Попело, к. е. н.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Актуальність теми. У сучасному турбулентному світі, який постійно потрясають кризи, національна економіка потребує докорінно нових підходів до формування політики регіонального розвитку. У прискоренні економічних перетворень домінуючу роль відіграє модернізація продуктивних сил, що передбачає розкриття і якісно нове примноження людського потенціалу, локалізацію економічної активності на базі активізації інноваційної діяльності і підвищення рівня інвестиційної при-вабливості, збереження, відновлення і збагачення природо-ресурсного потенціалу.
Постановка проблеми. Доцільно виокремити принципи задіяння продуктивних сил регіону у контексті су-часної регіональної політики та систематизувати принципи модернізації продуктивних сил в умовах євроінтеграції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і практичним аспектам модернізації продуктивних сил регіонів присвятили наукові праці такі вчені, як: О. Амоша, З. Герасимчук, М. Бутко, В. Вакуленко, В. Варнавський, С. Варналій, Б. Винницький, В. Геєць, Б. Данилишин, М. Долішній, С. Дорогунцов, В. Захарченко, С. Іщук, Е. Лібанова, В. Мікловда, С. Мочерний, Я. Олійник, Т. Пепа, Л. Федулова, Л. Чернюк, М. Чумаченко, А. Чухно та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на численні дослідження, питання модернізації продуктивних сил у контексті сучасної парадигми державної регіональної політики в умовах євроі-нтеграції потребує подальшого вивчення та аналізу.
Постановка завдання. Головною метою цієї роботи є дослідження та узагальнення методологічних підходів до процесів модернізації продуктивних сил в умовах євроінтеграції.
Викладення основного матеріалу. У статті розкрито сутність поняття «принципи розвитку продуктивних сил». Наведено принципи задіяння продуктивних сил у контексті сучасної регіональної політики. Систематизовано принципи модернізації продуктивних сил в умовах євроінтеграції та проведено групування їх за напрямами: формування, функціонування та розвитку.
Висновки. У сучасних глобалізаційних умовах модернізація економіки в цілому і продуктивних сил зокрема на основі максимального залучення інтелектуального потенціалу, впровадження сучасних технологій та інших типів інновацій стає єдино можливим шляхом подолання кризи, забезпечення стійкого економічного зростання, покращення якості та рівня життя населення. Врахування запропонованих методологічних підходів до модернізації продуктивних сил в умовах євроінтеграції сприятиме сталому економічному розвитку країни та забезпечить її процвітання.

Ключові слова: регіональні господарські системи; продуктивні сили; закономірності; принципи, інновація; модернізація; глобалізація; євроінтеграція.

Читати 2165 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 08:05
 

Зараз on-line

На даний момент 60 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні264
mod_vvisit_counterВчора6416
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні17539
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні51120
mod_vvisit_counterВ цьому місяці142188
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4541450