Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ПРАЦІ Грішнова О. А., Брінцева О. Г., Шурпа С. Я. Фіктивізація людського капіталу та нові ризики в сфері зайнятості

Грішнова О. А., Брінцева О. Г., Шурпа С. Я. Фіктивізація людського капіталу та нові ризики в сфері зайнятості

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 330.101.8

О. А. Грішнова, д. е. н., професор,
О. Г. Брінцева, к. е. н.,
С. Я. Шурпа, к. е. н.

ФІКТИВІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА НОВІ РИЗИКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ

Актуальність теми дослідження. Процеси фіктивізації людського капіталу набувають в Україні загрозливих масштабів.

Постановка проблеми. Складна соціально-економічна ситуація в Україні, кризові явища в усіх сферах суспільного життя, нестабільність у соціально-трудовій сфері, зумовлюють поглиблення ризиків в сфері зайнятості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фіктивізації людського капіталу почасти досліджено в роботах Колядіна О. П., Петренка В. П., Полякова О. А., Ревтюка Є. А. та ін., ризики в сфері зайнятості – в роботах Колота А. М., Макарової О. В., Надраги В. І. та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Практично недослідженим залишається взаємозв’язок ризиків в сфері зайнятості та процесів фіктивізації людського капіталу.
Постановка завдання. Дослідження взаємозв’язку між процесами фіктивізації людського капіталу та ризиками в сфері зайнятості необхідне для ефективного управління процесами відтворення людського капіталу на різних рівнях, формування соціально орієнтованої державної політики, утвердження в суспільстві ідей людиноцентризму, цінності праці і працівника, усвідомлення їх вирішальної ролі в забезпеченні економічного зростання і соціального прогресу.
Виклад основного матеріалу. Безліч ризиків, пов’язаних з безробіттям, а також ризиків, з якими стикається працююче населення (ризики неадекватної оплати праці, незабезпечення гідних умов праці, її надмірної інтенсифікації, неформальних відносин зайнятості, неможливості самореалізації, не престижності окремих професій, втрати трудової мотивації) сприяють посиленню фіктивізаційних процесів в царині людського капіталу.
Висновки. Загострення соціальних ризиків, попит на неякісну вищу освіту, наявні асиметрії у соціально-трудовій сфері, зумовлюють зростання неякісного людського потенціалу, що за умов корупції при працевлаштуванні перетворюється на фіктивний людський капітал, який сам стає фактором ризику – як для конкретної людини, так і для соціально-економічного розвитку загалом.

 

Ключові слова: фіктивний людський капітал; соціально-трудова сфера; нові ризики; зайнятість.UDC 330.101.8

O. A. Grishnova, Doctor of Economic Sciences, Professor,
О. G. Brintseva, Candidate of Economic Sciences,
S. Ya. Shurpa, Candidate of Economic Sciences

FIKTIVIZATION OF THE HUMAN CAPITAL AND NEW RISKS IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT

Urgency of the research. Processes of a fiktivization of the human capital assumes alarming proportions in Ukraine.
Target setting. A difficult social and economic situation in Ukraine, the crisis phenomena in all spheres of public life, instability in the social and labor sphere, cause deepening of risks in the sphere of employment.
Actual scientific researches and issues analysis. A question of a fiktivization of the human capital are partly studied in works of scientists - Kolyadina A. P., Petrenko V. P., Polyakova A. A., Revtyuka E. A. etc. Risks in the sphere of employment studied by Kolot A. M., Makarova A. V., Nadraga V. I. etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. Almost unexplored is an interrelation of risks in the sphere of employment and processes of a fiktivization of the human capital.
The research objective. The research of this interrelation is necessary for effective management of reproduction processes of the human capital at the different levels, formations of socially oriented state policy, the statement in the society of the ideas of a human-centered orientation, values of the labour and the employee, understanding of their crucial role in ensuring economic growth and social progress.
The statement of basic materials. A set of social risks that the modern employee faces (risks of inadequate compensation, not ensuring decent work conditions, its excessive intensification of an informal relationship of employment, impossibility of self-realization, not prestigiousness of some professions, labor demotivation) promote strengthening the fiktivization processes in the field of the human capital.
Conclusions. The sharpening of social risks, demand on low-quality higher education, the available asymmetries in the social and labor sphere, makes low-quality human potential, in the conditions of corruption at employment turns into the fictitious human capital which turns into risk factor - both for the specific person, and for social and economic development in general.


Keywords: fictitious human capital; social and labor sphere; new risks; employment.

Читати 3162 разів Останнє редагування Субота, 08 квітня 2017 12:47
 

Зараз on-line

На даний момент 50 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2496
mod_vvisit_counterВчора3030
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні13811
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні32749
mod_vvisit_counterВ цьому місяці75855
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці154593
mod_vvisit_counterРазом4010331