Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Gonchar O. I. Scientific and methodical bases of perfection enterprise capacity assessment

Gonchar O. I. Scientific and methodical bases of perfection enterprise capacity assessment

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 658.018(4)

O. I. Gonchar, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

SCIENTIFIC AND METHODICAL BASES OF PERFECTION ENTERPRISE CAPACITY ASSESSMENT

Urgency of the research. The importance of clarifying approaches to potential assessing has occurred due to the need to substantiate decisions on potential management.
Target setting. It is expedient to assess the state and development level of enterprise industrial potential, taking into account the key factors to ensure effectiveness and efficiency of activity.
Actual scientific researches and issues analysis. The following scholars made studies on various aspects of enterprise assessment capacity: O. B. Alokhin, A. B. Brutman, A. E. Voronkova, I. M. Karapeichyk, M. V. Sharko, A. V. Cherep.
Uninvestigated parts of general matters defining. The original concept of capacity assessment is ambiguous and it is wrong to associate it only with the categories of income, profit, costs, and coefficients expressing a measure of financial performance, which takes place in the main part of the current studies.
The research objective. The objective in the article is to clarify and supplement the existing scientific approaches to enterprise economic potential assessment, to substantiate the author's specification of methods and indicators for its implementation.
The statement of basic materials. The results of studyng aspects of enterprise economic potential assessment are summarized. The process of capacity assessment is defined as a solid analytical and information process of calculating the quantitative or qualitative characteristics of potential value. For this indicators adopted in economics to describe the results of the statutory activities are used.
Based on the author's definition of enterprise potential, as the ability to realize the possibility it is stated that its immediate assessment is impossible and can only be indirectly conducted via achievements and effectiveness.
Attention is drawn to the fact that capacity assessment model should include the integration of internal and external manifestations of it, the sequence of actions; It must be capable of determining the state of the problematic aspects and opportunities for further development.
It is proved that while potential assessing manager has to examine the composition and level of development of its components, as well as the impact of individual factors. The evaluation process should be carried out in such a way as to consider and identify the characteristics of all business processes, monitoring and evaluation.
Conclusions. Assessment capacity theory is at a formative stage and needs to be clarified.
The proposed method of monitoring information support and complement the assessment methods will contribute to the improvement of management capacity.

 

Keywords: enterprise potential; assessment methods; indicators system; components; control system; optimization; management.

 

UDC 658.018(4)

О. І. Гончар, д. е. н., доцент

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність теми дослідження. Важливість уточнення підходів до оцінювання потенціалу пов’язана із необхідністю конкретизації вихідних умов для обґрунтування рішень щодо управління потенціалом.
Постановка проблеми. Доцільним є оцінювання стану та рівня реалізації потенціалу промислового підп-риємства із врахуванням ключових факторів забезпечення результативності та ефективності діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різних аспектів оцінювання потенціалу підприєм-ства, присвячено наукові праці вчених: О. Б. Альохіна, А. Б. Брутмана,, А. Е. Воронкової, І. М. Карапейчика, М. В. Шарко, А. В. Череп та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Результатна концепція оцінювання потенціалу є неоднозначною і її неправильно пов’язувати лише із категоріями доходу, прибутку, витрат, коефіцієнтами, що виражають міру фінансової ефективності, що має місце в основній частині існуючих вчень.
Постановка завдання. Стаття покликана уточнити та доповнити існуючі наукові підходи до оцінювання економічного потенціалу підприємства, обґрунтувати авторське уточнення методів і показників для його проведення.
Виклад основного матеріалу. Узагальнено результати дослідження аспектів оцінювання економічного потенціалу підприємств. Процес оцінювання потенціалу визначено як ґрунтовний аналітико-інформаційний процес розрахунку кількісних чи якісних характеристик величини потенціалу. Для цього використовуються показники, що прийняті в економіці для характеристики результатів статутної діяльності.
Виходячи із авторського визначення змісту потенціалу підприємства, як здатності реалізовувати можливості констатовано, що його безпосередня оцінка є неможливою і може здійснюватись лише опосередковано через досягнуті результати та результативність.
Звернуто увагу на те, що модель оцінювання потенціалу має передбачати інтеграцію внутрішніх і зовнішніх його проявів, послідовність дій; повинна забезпечувати можливість визначення стану, проблемних аспектів та можливостей подальшого розвитку.
Доведено, що оцінюючи потенціал, менеджеру необхідно дослідити склад і рівень розвитку його компонентів, а також вплив окремих чинників. Процес оцінювання має здійснюватися таким чином, щоб врахувати та ідентифікувати характеристики, усіх бізнес-процесів, моніторингу та оцінювання.
Висновки. Теорія оцінювання потенціалу знаходиться на стадії формування та потребує уточнень.
Запропонована методика моніторингу інформаційного забезпечення та доповнення методів оцінювання сприятимуть удосконаленню управління потенціалом.

 

Ключові слова: потенціал підприємства; методи оцінювання; система показників; складові; система управління; оптимізація; управління.

Читати 3560 разів Останнє редагування Субота, 08 квітня 2017 17:42
 

Зараз on-line

На даний момент 46 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3661
mod_vvisit_counterВчора5469
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні34123
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні32184
mod_vvisit_counterВ цьому місяці89788
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці181832
mod_vvisit_counterРазом5073920