Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер МЕНЕДЖМЕНТ Vdovenko N. M., Sokol L. M. Applied basis of fish policy effect to public food providing

Vdovenko N. M., Sokol L. M. Applied basis of fish policy effect to public food providing

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 339.137.2:639.3:339.923:061.1

N. M. Vdovenko, Doctor of Economic Sciences, Professor,
L. M. Sokol, Candidate of Economic Sciences

APPLIED BASIS OF FISH POLICY EFFECT TO PUBLIC FOOD PROVIDING

Urgency of the research. The article describes the practical aspects of the fish policy, its impact to public food providing in Ukraine and in the world. The proposals of fisheries regulation are considered in the context of the global food system and functioning of national aquaculture and fish products.
Target setting. The article aims at studying the problems of fish policy and fisheries functioning. It promotes the development of methodological foundations for solving the problem of food products market.
Actual scientific researches and issues analysis. The analyze of fish and seafood products markets are in the focus of many leading scientists and economists: T. Sigbjorn, F. Asche, B. Belton, S. H. Thilsted, N. M. Vdovenko, Y. Sharylo, K. O. Ribalchenko and many others authors.
Uninvestigated parts of general matters defining. The lack of focus on the problems of increasing the competitiveness of the fisheries and aquaculture in Ukraine is an example of untapped opportunities that must be implemented to ensure healthy nutrition and food security.
The research objective is to study the markets of fisheries products, identifying deficiencies fishing policy in the context of globalization and the development of proposals on food security of the population.
The statement of basic materials. Globally, aquaculture is a young sector of the agricultural sector, which is experiencing a period of growth over the past 50 years.
World aquaculture production is divided into categories: aquaculture in inland waters and mariculture. Fisheries is on five levels: a) the access to the markets of non-agricultural goods (NAMA); b) agreement on subsidies and compensation measures (ASCM); c) trade and environment, especially environmental protection agreements (MEA); d) agreement on antidumping (ADA); e) general agreement on trade services (GATS). The regulation of international trade in fisheries and aqua-cultures are complicated by the fact that fish products are not subject of Agreement on Agriculture of the WTO. The main piece of legislation that defines the priority objectives in the field of fisheries is European Regulation "On the Common Fish Policy".
Conclusions. Fisheries and aquaculture in inland waters is often underestimated during fo planning future develop-ment, land and water using and in decision-making process at the state level.
It is practice advisable to consider the global goals of the World Health Organization to improve nutrition by 2025. To this goal, the future need to develop a mechanism of monitoring of global priorities and sustainable fisheries as food products in all its forms that would find opportunities to solve them in the future.

 

Keywords: fishing policy; food providing; market; demand; supply; fisheries; aquaculture; globalization.

 

УДК 339.137.2:639.3:339.923:061.1

Н. М. Вдовенко, д. е. н., професор,
Л. М. Сокол, к. е. н.

ПРИКЛАДНИЙ БАЗИС ВПЛИВУ РИБНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ

Актуальність теми дослідження. У статті висвітлено прикладні аспекти рибної політики, її вплив на забезпечення населення харчовими продуктами в Україні та в світі. Розроблено пропозиції для регулювання рибогосподарської галузі в контексті формування глобальних продовольчих систем та функціонування ринку вітчизняної аквакультури та рибогосподарської продукції.
Постановка проблеми. Стаття спрямована на дослідження проблем рибної політики та регуляторної бази функціонування рибного господарства. Зосереджено увагу на методичних та науково-практичних рекомендаціях вирішення проблем на ринку аквакультури та рибної продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ринків товарної риби та морепродуктів знаходяться в центрі уваги багатьох провідних вчених-економістів: Т. Сігборн, Ф. Ейш, Б. Белтон, С. Тілстед, Н. М. Вдовенко, Ю. Є. Шарило, К. О. Рибальченко та інших авторів.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатнє зосередження на проблемах підвищення конкурентоспроможності сектору рибаль-ства та аквакультури в Україні є прикладом невикори-станих можливостей, які мають бути реалізовані з метою забезпечення здорового харчування населення та продовольчої безпеки.
Постановка завдання полягає у дослідженні ринків рибогосподарської продукції, виявленні недоліків рибної політики в умовах глобалізації та розробці пропозицій щодо забезпечення продовольством населення.
Викладення основного матеріалу. У глобальних масштабах аквакультура є молодою галуззю аграрного сектору економіки, що переживає період зростання протягом останніх 50 років.
Світове виробництво аквакультури розділяють на категорії: аквакультура у внутрішніх водоймах та ма-рикультура. Рибне господарство розглядають на п’яти рівнях: а) дoстyп на ринки несiльськoгосподарських тoваpiв (NAMA); б) угода про субсидії та кoмпенсаційнi заходи (ASCM); в) торгівля та навколишнє сеpедoвище, зoкpема в тoмy, щo стoсyється багатoстоpоннiх приpодоoхоронних угод (MEA); г) угода про антидемпiнг (ADA); д) генеральна угода про торгівлю пoслyгами (ГАТС).
Регулювання міжнародної торгівлі рибою і морeпродyктaми ускладнюється тим, що рибна продукція не є предметом домовленостей Угоди про сільське господарство в рамках СОТ. Основним нормативним актом, що визначає пріоритетні цілі у сфері рибного господарства, є Регламент Європарламенту «Про Спільну рибну політику».
Висновки відповідно до статті. Рибальство та аквакультура у внутрішніх водоймах часто недооцінюються під час планування заходів подальшого розвитку, використання землі та води та під час прийняття рішень на рівні держави.
У практичній діяльності доцільним є урахування глобальних цілей Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо поліпшення харчування до 2025 року. З цією метою, у майбутньому необхідно розробити механізм дії моніторингу глобальних пріоритетів і проблем сталого виробництва риби як харчового продукту у всіх його формах, які б дозволили віднайти можливості щодо їх вирішення в майбутньому.

Ключові слова: рибна політика; продовольче забезпечення; ринок, попит; пропозиція; рибне господарство; аквакультура; глобалізація.

 

Читати 2769 разів Останнє редагування Понеділок, 10 квітня 2017 09:28
 

Зараз on-line

На даний момент 48 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4237
mod_vvisit_counterВчора4198
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні4237
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні29108
mod_vvisit_counterВ цьому місяці117698
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3754127