Версія для друку

Nischymna S. O., Anishchenko V. O. Legal regulation of ecological taxation in Ukraine

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-172-177

UDC 336.226.44

S. O. Nischymna, Doctor of Legal Sciences,
Professor,
V. O. Anishchenko, Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor

LEGAL REGULATION OF ECOLOGICAL TAXATION IN UKRAINE

Urgency of the research is the need to improve the actual national legislature as to the problems of ecology taxation.
Target setting. Ecology taxation in Ukraine is one of the components of the management financial and legal mechanism in the field of natural resources consumption.
Actual scientific researches and issues analysis. Both specialists in jurisprudence and economy devote their works to solving the problems of improving legal regulation of natural resources consumption, environment protection and ensuring ecology safety.
Uninvestigated parts of general matters defining. The ecology taxation in extending the number of ecology payments, introducing favourable ecology taxation for some categories of natural resources consumers, whose activity is directed at solving ecology problems.
The research objective. The task is to show the draw-backs of legal regulation of ecology taxation in Ukraine and to prove the conception aspects as to its improvement.
The statement of basic materials. Ecology tax is the state compulsory payment made of real pollution amounts in the air, water, waste materials arrangement, real amount of radioactive waste materials that are temporarily kept by their producers, real amount of new radioactive waste materials and real amount of radioactive waste materials accumulated till April, 1, 2009.
Nowadays there is a need to improve the mechanism of costs distribution that are formed at the expense of ecology taxation depending on their assignment.
Conclusions. Ecology taxation is an important financial and legal institute that provides the efficient management in the field of ecology and environment protection. Ukraine, aspiring to become an equal member of the European Union is to make effective steps in ecologically-oriented development.

Keywords: ecological tax; system of ecological taxation; special fund of environment protection.

 

УДК 336.226.44

С. О. Ніщимна, д. ю. н., професор,
В. О. Аніщенко, к. т. н., доцент

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження полягає у необхідності вдосконалення діючого національного законодавства з питань екологічного оподаткування.
Постановка проблеми. Екологічне оподаткування в Україні є однією зі складових фінансово-правового механізму управління в галузі природокористування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню проблем вдосконалення правового регулювання природокористування, охорони природи та забезпечення екологічної безпеки присвячені праці як фахівців в галузі юриспруденції, так й економіки. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Екологічне оподаткування в Україні потребує реформування в частині розширення спектру платежів екологічного характеру, запровадження пільгового екологічного оподаткування для окремих категорій природокористувачів, діяльність яких спрямована на вирішення екологічних проблем.
Постановка завдання. Виявлення недоліків правового регулювання екологічного оподаткування в Україні та обґрунтування концептуальних аспектів щодо його вдосконалення. Виклад основного матеріалу. Екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.       На сьогодні виникла необхідність у покращенні механізму розподілу (перерозподілу) коштів, які формуються за рахунок екологічного оподаткування, в залежності від їх цільового призначення.
Висновки. Екологічне оподаткування є важливим фінансово-правовим інститутом, що забезпечує ефективне управління в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища. Україна, яка прагне стати повноправним членом Європейського Союзу, повинна здійснювати дієві кроки щодо формування екологоорієнтованого розвитку.

Ключові слова: екологічний податок; система екологічного оподаткування; спеціальний фонд охорони природи.


Читати 2787 разів Останнє редагування Вівторок, 04 липня 2017 18:49