Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА Шкарлет С. М., Дубина М. В. Обгрунтування сутності категорії ''фінансова довіра''

Шкарлет С. М., Дубина М. В. Обгрунтування сутності категорії ''фінансова довіра''

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-45-52

УДК 336.76:338.46:366.626

С. М. Шкарлет, д. е. н., професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
М. В. Дубина, к. е. н., доцент

ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ФІНАНСОВА ДОВІРА»

Актуальність теми дослідження. Фінансові відносини за своєю природою мають складну структуру є багатогранними та виникають між економічними суб’єктами. Однією з ознак, що робить такі взаємовідносини можливими є наявність довірчого ставлення учасників один до одного.
Постановка проблеми. У класичних наукових працях з економіки увага концентрується на ідентифікації змісту та описі процесів руху фінансових ресурсів. Без довіри існування таких відносин є неможливим. Саме тому питання розвитку довіри у межах фінансових відносин стають актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових роботах проводяться дослідження сутності довіри як важливого феномену розвитку економічних систем. До вчених, що займалися такими дослідженням варто віднести наступних: Андрущенко Р. І., Бонецький О. О., Єгоричева С. Б., Кричевська Т. О., Куриляк В., Малий І. Й., Отті К. В., Реверчук С. К., Рибальченко В. Ф., Савлук М. І., Смовженко Т. С., Фукуяма Ф. та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незначна кількість наукових праць підтверджує необхідність поглиблення теоретичної складової вивчення процесу зміцнення довіри у межах фінансової системи країни.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сутності дефініції "фінансова довіра".
Виклад основного матеріалу. У статті досліджено сутність категорії "фінансова довіра". Грунтуючись на розгляді довіри як суспільного феномену, запропоновано розглядати її як явище, що виникає у процесі формування економічних відносин, які пов’язані із створенням, розподілом і використанням централізованих та децентралізованих фондів коштів, у результаті чого виникають взаємовідносини, які можна охарактеризувати надійними, впевненими, добросовісними, порядними, що дає можливість прогнозувати подальші дії учасників таких взаємовідносин.
Висновки. У статті розглянуто теоретичні засади пізнання категорії "фінансова довіра", обгрунтовані особливості виникнення такого феномену на ринку фінансових послуг.

Ключові слова: фінанси; довіра; фінансова довіра; категорія; фінансові відносини; ринок фінансових послуг.

UDC 336.76:338.46:366.626

S. M. Shkarlet, Doctor of Economics, Professor,
Honored Scientist of Ukraine,
M. V. Dubyna, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

SUBMISSION OF MENTION OF THE CATEGORY "FINANCIAL TRUST"

Urgency of the research. Financial relations by their character have complicated structure, are versatile and arise between economic subjects. One of the key peculiarities that make such relations possible is availability of trustful attitude of the participants’ one to each other.
Target setting. In classic scientific works attention is focused on identification of their content and description of the processes of financial resources circulation. Without trust, existence of the defined relations is complicated. That’s why, issue of cognition of the peculiarities of creating and development of trust within financial relations become urgent.
Actual scientific research and issues analysis. In scientific works, researches of trust essence as an important phenomena of economic systems development. To the scientists which were involved in the defined issues research, the following should be related: Andrushchenko R. I., Bonetsky O. O., Yegorychev S. B., Krychevska T. O., Kuryliak V., Maly I. Yo., Otti K. V., Reverchuk S. K., Rybalchenko V. F., Savluk M. I., Smovzhenko T. S., Fukujama F. and others.
Uninvestigated parts of general issue defining. Inconsiderable number of scientific works confirms necessity of deepening of theoretical component of the process investigation on trust strengthening within financial system of country.
The research objective. Objective of the article is grounding the definition essence "financial trust".
Statement of basic material. Within the article, essence of the category "financial trust" was researched. Based on considering trust as a society phenomena, it was suggested to consider it as a phenomena that arises in the process of economic relations creation connected with creation, distribution and using decentralized money funds, as a result of which there arise interrelations which can be characterized as secure, trustful, confident, good faith, decent, which enable us to predict further actions of the participants of such relations.
Conclusions. Within the article, theoretical principles of the category cognition "financial trust" were researched’, peculiarities of the defined phenomena on the market of financial services were based.

Keywords: finances; trust; financial trust; category. Financial relations; financial services market.

Читати 2745 разів Останнє редагування Вівторок, 26 грудня 2017 18:53
 

Зараз on-line

На даний момент 40 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3277
mod_vvisit_counterВчора5469
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні33739
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні32184
mod_vvisit_counterВ цьому місяці89404
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці181832
mod_vvisit_counterРазом5073536