Версія для друку

Zabashtanskyi M. M., Abakumenko O. V., Lukiashko P. O. Retrospective review of financial tools use by pjsc “Ukrhydroenergo”

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-53-57

UDC 336.7:620.9

M. M. Zabashtanskyi, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. V. Abakumenko,
Doctor of Economic Sciences,
Professor,
P. O. Lukiashko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

RETROSPECTIVE REVIEW OF FINANCIAL TOOLS USE BY PJSC “UKRHIDROENERGO”

Urgency of the research. Unsatisfactory state of the capacities of electrical power generation in Ukraine stipulates the need of grounding the financial tools of their renovations.
Target setting. Propositions elaboration concerning financing improvement of the energetic sector of Ukraine should be grounded on understanding of the existing peculiarities and problems as to their implementation.
Analysis of recent researches and publications. Problems of power generating industry development of Ukraine found their reflection in works of such scientists as: О. Bilotserkivskyi, N. Bolkvadze, А. Borysenko, А. Voyinov, V. Konashchuk, А. Mazurenko, Ye. Olesevych, О. Parkhomenko, S. Saukh, Ya. Sierikov, О. Stoyan, N. Shyryayeva and others.
Uninvestigated parts of general issue defining. Scientists pay a lot of attention to separate issues of electro energy complex functioning, herewith, the problems of financing for its modernization are mostly left out of sight.
The research objective. The article is focused on peculiarities and problems identification of using financial tools of PJSC “Ukrhidroenergo” – base of hydropower industry of Ukraine.
The statement of basic material. Data of financial statements of PJSC “Ukrhidroenergo” allow to indicate on the availability of some peculiarities of financial tools use by it. These features lay in considerable and quite controversial influence of the state as an owner on the process of financial tools creation of the enterprise.
Conclusions. Conducted analysis certifies the need for optimization of the existing practice of generating enterprises by using specific financial tools and involving financial reources from new sources.

Keywords: hydropower industry; power generating industry; financial tools.

УДК 336.7:620.9

М. М. Забаштанський, д. е. н., доцент,
О. В. Абакуменко, д. е. н., професор,
П. О. Лук’яшко, к. е. н., доцент

РЕТРОСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПАТ “УКРГІДРОЕНЕРГО”

Актуальність теми дослідження. Незадовільний стан потужностей з генерації електричної енергії в Україні обумовлює потребу обґрунтування інструментів фінансування процесу їх оновлення.
Постановка проблеми. Розробка пропозицій щодо вдосконалення фінансування енергетичного сектору України повинна ґрунтуватися на розумінні існуючих особливостей та проблем його здійснення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку електроенергетики України знайшли своє відображення в працях таких вчених, як О. Білоцерківський, Н. Болквадзе, А. Борисенко, А. Воїнов, В. Конащук, А. Мазуpенко, Е. Олесевич, О. Пархоменко, С. Саух, Я. Сєріков, О. Стоян, Н. Ширяєва та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковці приділяють багато уваги окремим питанням функціонування електроенергетичного ком-плексу, при цьому проблеми фінансування його модернізації переважно залишаються поза увагою.
Постановка завдання. Стаття орієнтована на ідентифікацію особливостей та проблем використання фінансових інструментів ПАТ “Укргідроенерго” - основи гідроелектроенергетики України.
Виклад основного матеріалу. Дані фінансової зві-тності ПАТ „Укргідроенерго” дозволяють вказати на наявність деяких особливостей використання ним фінансових інструментів. Ці особливості полягають у значному і досить суперечливому впливі держави як власника на процес формування фінансових ресурсів підприємства.
Висновки. Проведений аналіз засвідчує потребу оптимізації діючої практики фінансування генеруючих підприємств з використанням специфічних фінансових інструментів та залученням фінансових ресурсів із нових джерел.

Ключові слова: гідроенергетика; електроенергетика; фінансові інструменти.

 

Читати 2951 разів Останнє редагування Середа, 27 грудня 2017 11:42