Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер МАРКЕТИНГ Морохова В. О., Бойко О. В., Борзаковська Л. В. Методичні положення комплексного маркетингового аналізу та прогнозування розвитку ринку торгівельного обладнання

Морохова В. О., Бойко О. В., Борзаковська Л. В. Методичні положення комплексного маркетингового аналізу та прогнозування розвитку ринку торгівельного обладнання

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-191-198

УДК 001.891:339.1: 658.822

В .О. Морохова, к. е. н., професор,
О. В. Бойко, к. е. н., доцент,
Л. В. Борзаковська, аспірант

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТОРГІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Актуальність теми дослідження. Швидкі темпи розвитку ринку торгівельного обладнання (ТО) та високий ступінь його динамічності зумовлює потребу комплексного маркетингового аналізу і прогнозування розвитку даного ринку з метою забезпечення керівництва промислових підприємств необхідною інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень.
Постановка проблеми. Аналітичне оцінювання ринку ТО потребує розробки дієвої методики дослідження із врахуванням специфіки та особливостей його розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання використання ТО в роботі сучасних закладів торгівлі розглядають такі автори як: В. Апопій, П. Балабан, І. Копич, О. Нестуля, Н. Ситник та ін. Вагомий внесок у дослідження процесу маркетингового аналізу ринку зробили такі науковці як: І. Ансофф, Н. Бутенко, А. Войчак, В. Герасимчук, О. Зозульов, Ф. Котлер, Є. Крикавський, Н. Косар, С. Косенков, О. Мних, А. Павленко, В. Полторак, А. Старостіна, А. Федорченко, Н. Чухрай та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте науковцями недостатньо уваги приділяється проблемам дослідження ринку ТО, зокрема розробці методики комплексного аналізу та прогнозування розвитку даного ринку.
Постановка завдання. Метою статті є розробка методичних засад аналізу і прогнозування розвитку ринку ТО.
Виклад основного матеріалу. У статті розглядаються особливості ринку ТО. Обґрунтовується методичний підхід аналізу і прогнозування розвитку досліджуваного ринку та пропонується структурно-логічна схема його аналітичного оцінювання. Конкретизуються напрямки, методи та об’єкти аналізу для кожного з підетапів дослідження ринку ТО.
Висновки. Здійснення комплексного аналізу і прогнозування розвитку ринку ТО відповідно до запропонованої у статті методики дозволить керівництву підприємств-виробників ТО детермінувати цільові ринки, а також сформувати дієву стратегію інноваційного розвитку та механізм її реалізації.

Ключові слова: маркетинговий аналіз; методика дослідження; прогнозування розвитку ринку; ринок торгівельного обладнання; промислове підприємство.

 

UDC 001.891:339.1: 658.822

V. O. Morokhova, Candidate of Economic Sciences,
Professor,
O. V. Boiko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
L. V. Borzakovska, Postgraduate Student

METHODOLOGICAL PROVISIONS OF COMPLEX MARKETING ANALYSIS AND DEVELOPMENT FORECAST OF TRADE EQUIPMENT MARKET

Urgency of the research. The rapid pace of trade equipment (TE) market development and high degree of its dynamism determine the need for complex marketing analysis and development forecast of this market in order to provide the management of industrial enterprises with the necessary information for the adoption of effective management decisions.
Target setting. An analytical assessment of the TE market requires the development of an effective research methodology taking into account the specifics and peculiarities of its development.
Actual scientific researches and issues analysis. The issues of the use of TE in the work of modern retail facilities are considered by such authors as: V. Apopiy, P. Balaban, I. Kopych, O. Nestulya, N. Sytnyk and others. A significant contribution to the research of market analysis has been made by such scholars as: I. Ansoff, N. Butenko, A. Voichak, V. Herasymchuk, O. Zozulov,F. Kotler, Ye. Krykavskyi, N. Kosar, S. Kosenkov, O. Mnych, A. Pavlenko,V. Poltorak, A. Starostina, A. Fedorchenko, N. Chukhraj and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. However, scientists do not pay enough attention to the research problems of the TE market, in particular, the development of a methodology of complex analysis and development forecast of this market.
The research objective. The purpose of the article is to develop methodological principles for analysing and forecasting the development of the TE market
The statement of basic materials. The article deals with the particularities of the TE market. The methodical approach of analysis and development forecast of the studied market are substantiated and the structural-logical scheme of its analytical estimation is proposed. The directions, methods and objects of analysis are specified for each of the substages of the research of the TE market.
Conclusions. The implementation of complex analysis and development forecast of TE market in accordance with the methodology proposed in the article will allow the management of industrial enterprises-manufacturers of TE to determine the target markets, as well as to form an effective strategy of innovative development and the mechanism of its realization.

Keywords: marketing analysis; research methodology; market development forecast; trade equipment market; industrial enterprise.

Література

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / І. Копич, О. Нестуля, В. Апопій [та ін. ]; за ред. В. Апопія, П. Балабана. – Львів : Новий світ, 2014. – 565 с.
3. Ситник, Н. С. Модернізація внутрішньої торгівлі : монографія / Н. С. Ситник; [за ред. В. Апопія]. – Львів : Новий світ, 2013. – 318 с.
4. Котлер, Ф. Основы маркетинга. 5-е европейское изд / Ф. Котлер, А. Гари. - М. : Вильямс, 2015. - 752 c.
5. Старостіна, А. О. Міжнародні маркетингові дослідження та управління ризиками – важливі чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – Вип. 26. – 2011. – С. 14–26.
6. Федорченко, А. В. Сучасні виклики розвитку теорії маркетингу і маркетингових досліджень / А. В. Федорчен-ко // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 24-25 вересня 2015. - Суми : ФОП Тка-чов О.О., 2015. - С. 185-187.
7. Глобальній індекс розвитку торгівлі 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.atkearney.com/consumer-products-retail/global-retail-development-index/2017.
8. Пєтєшова, Т. А. Діагностичні підходи до визначення рівня інтенсивності конкуренції на галузевому ринку / Т. А. Пєтєшова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 4 (2). - С. 111-117.

References

1. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
2. Kopych, I., Nestulya, O. & Apopiy, V. (2014). Vnutrishnia torhivlia Ukrainy: problemy i perspektyvy rozvytku [Domestic trade in Ukraine: problems and prospects]. Lviv: Novyi svit [in Ukrainian].
3. Sytnyk, N. S. (2013). Modernizatsiia vnutrishnoi torhivli [Modernization of domestic trade]. Lviv: Novyi svit [in Ukrainian].
4. Kotler, F. & Hary, A. (2015). Osnovy marketynga [Basis of marketing]. Moscow: «Viliams» [in Russian].
5. Starostina, A. O. (2011). Mizhnarodni marketyngovi doslidzhennia ta upravlinnia ryzykamy – vazhlyvi chynnyky pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryemstv [In-ternational marketing research and risk management as important factors in increasing of the competitiveness of en-terprises]. Teoretychni ta prykladni putannia ekonomiky - Theoretical and applied issues of economics, 26, 14-26 [in Ukrainian].
6. Fedorchenko, A. V. (2015). Suchasni vyklyky rozvytku teorii marketyngu I marketyngovyh doslidzhen [Modern cha
llenges of the development of marketing theory and marketing research]. Marketyng innovatsii i innovatsii v marketynhu – Marketing of innovations and innovations in marketing, 185-187 [in Ukrainian].
7. Hlobalnii indeks rozvytku torhivli 2017 [Global retail development index 2017]. atkearney.com. Retrieved from https://www.atkearney.com/consumer-products-retail/global-retail-development-index/2017 [in English].
8. Peteshova, T. A. (2011). Diagnostuchni pidhodu do vyznachennia rivnia intensyvnosti konkurentsii na haluzevomu rynku [Diagnostic approaches to definition of level of intensity of the competition in the branch market]. Marketynh i menedzhment innovatsii - Marketing and management of innovations, 4(2), 111-117 [in Ukrainian].

 

 

Читати 1780 разів Останнє редагування Понеділок, 20 травня 2019 08:58
 

Зараз on-line

На даний момент 69 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні185
mod_vvisit_counterВчора5832
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні45682
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні39608
mod_vvisit_counterВ цьому місяці119211
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4518473