Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер МАРКЕТИНГ Суворова С. Г., Карпенко Ю. М., Жидок В. В. Формування системи оцінки результатів маркетингових досліджень

Суворова С. Г., Карпенко Ю. М., Жидок В. В. Формування системи оцінки результатів маркетингових досліджень

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-199-204

УДК 658.8

С. Г. Суворова, к. е. н.,
Ю. М. Карпенко, к. е. н., доцент,
В. В. Жидок, к. е. н.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової невизначеності все більшої актуальності набувають маркетингові дослідження, які виступають інформаційним базисом в системі управління підприємством. Важливим є питання оцінки ефективності проведених маркетингових досліджень, що визначає доцільність їх застосування.
Постановка проблеми. Проведення маркетингових досліджень передбачає значні фінансові витрати, які повинні бути виправданими. З метою отримання об’єктивної інформації для прийняття багатогранних управлінських рішень та ефективного вкладення коштів у відповідні маркетингові заходи необхідно проводити аналіз ефективності маркетингових досліджень. Однак, на сьогоднішній день питання оцінки ефективності маркетингових досліджень є недостатньо розкритим.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На дослідженні питання оцінки ефективності маркетингових досліджень зупинилися такі вітчизняні та зарубіжні науковці як Г. Ассель, Г. Л. Багієв, О. В. Зозульов, І. О. Зюкова, В. П. Лисенко, С. А. Солнцев, А. В. Федорченко та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогоднішній день не існує комплексної системи оцінки результатів маркетингових досліджень, що зменшує значимість даного маркетингового інструментарію в практичній діяльності підприємства.
Постановка завдання. Стаття покликана удосконалити систему оцінки результатів маркетингових досліджень.
Виклад основного матеріалу. У статті проведено порівняльний аналіз існуючих підходів до оцінки ефективності маркетингових досліджень. Розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності маркетингових досліджень. В межах запропонованого підходу наведено методику розрахунку показника результативності маркетингових досліджень, наведено показники оцінювання їх економічного ефекту, запропоновано розрахунок економічної ефективності маркетингових досліджень.
Висновки. Ефективність маркетингових досліджень запропоновано визначати за допомогою показників результативності та економічної ефективності, які відображають прямі та непрямі результати маркетингових досліджень. Запропоновані заходи дозволять підприємствам самостійно здійснювати оцінку результатів проведених маркетингових досліджень в своїй практичній діяльності.

Ключові слова: маркетингові дослідження; ефективність маркетингових досліджень; цінність інформації; економічна ефективність; результативність; управлінські рішення.

UDC 658.8

S. H. Suvorova, Candidate of Economic
Sciences,
Y. M. Karpenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
V. V. Zhydok, Candidate of Economic Sciences

FORMATION OF THE SYSTEM OF ASSESSMENT OF THE MARKETING RESEARCH RESULTS

Urgency of the research. In the context of market uncertainty, marketing research which serves as the information basis in the system of business management becomes more and more relevant. The question of assessing the effectiveness of marketing research is important and identifies the feasibility of their application.
Target setting. Marketing research requires considerable financial resources, which should be justified. The effectiveness of marketing research should be analyzed in order to obtain objective information for making multifaceted managerial decisions and effective investing in the appropriate marketing activities. However, the question of assessing the effectiveness of marketing research is not discovered yet.
Actual scientific researches and issues analysis. The questions of assessing the effectiveness of marketing research were studied by such foreign scholars as G. Assel, G. L. Bagiev, O. V. Zozulov, I. O. Ziukova, V. P. Lysenko, S. A. Solntsev, A. V. Fedorchenko etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. Today there is no integrated system for assessing the results of marketing research, which reduces the importance of these marketing tools in the practical activities of an enterprise.
The research objective. The article is aimed at improving the system of assessing the results of marketing research.
The statement of basic materials. A comparative analysis of existing approaches to assessing the effectiveness of marketing research has been conducted in the article. A methodical approach to assessing the effectiveness of marketing research has been developed. The offered approach provides a method of calculation of marketing research effectiveness indicator, also there have been provided indicators of assessing their economic effect and offered calculation of economic efficiency of marketing research.
Conclusions. It has been offered to identify the effectiveness of marketing research using the indicators of effectiveness and economical efficiency reflecting the direct and indirect results of marketing research. The methods offered will make it possible for enterprises to assess the results of marketing research in their practical activities independently.

Keywords: marketing research; marketing research effectiveness; informative value; economic efficiency; effectiveness; managerial decisions.

Література

1. Лисенко, В. П. Розвиток та організація маркетингових досліджень в Україні в умовах глобалізації бізнесу: дис. кандидата екон. наук: 08.00.03 / Лисенко Вадим Петрович. – Київ, 2005. – 202 с.
2. Зозулѐв, А. В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: учеб. пособие / А. В. Зозулѐв, С. А. Солнцев. – М. : Рыбари; К. : Знания, 2008. – 643 с. – (Высшее образование ХХІ века).
3. Зюкова, І. О. Технологія аналізу ринку / І. О. Зюкова // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 200 (том IV). – С. 1039-1048.
4. Багиев, Г. Л. Маркетинг / Г. Л. Багиев, В.М. Тарасевич. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М. : Интер, 2005. – 733 с.
5. Ассель, Г. Маркетинг: принципы и стратегия / Г. Ассель. – М. : Инфра-М, 2001. – 803 с.
6. Федорченко, А. В. Система маркетингових досліджень: монографія / А. В. Федорченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 267 с.

References

1. Lysenko, V. P. (2005). Rozvytok ta orhanizatsia marketynhovykh doslidzhen v Ukraini v umovakh hlobalizatsii biznesu [Development and Organization of Marketing Research in Ukraine in the Context of Globalization of Business]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
2. Zozulov, A. V. & Solntsev, S. A. (2008). Marketynhovye issliedovaniia: tieoriia, mietodolohiia, statistika [Marketing research: theory, methodology, statistics]. Mosсow: Rybari [in Russian].
3. Ziukova, I. O. (2005). Tekhnolohiia analizu rynku [Market Analysis Techniques]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zbirnyk naukovykh prats - Economy: Problems of Theory and Practice: Collection of Research Papers (Vols. 4), (pp. 1039-1048). Dnipropetrovsk: DNU [in Ukrainian].
4. Bahiiev, H. L. & Tarasievich, V. M. (2005). Marketinh [Marketing]. Moskva: Inter [in Russian].
5. Assel, H. (2001). Marketinh: printsypy i stratiehiia [Marketing: Principles & Strategy]. Moscow: Infra-M [in Russian].
6. Fedorchenko, A. V. (2009). Systema marketynhovykh doslidzhen [Marketing Research System]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Читати 1569 разів Останнє редагування Понеділок, 20 травня 2019 09:00
 

Зараз on-line

На даний момент 40 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1928
mod_vvisit_counterВчора4608
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні1928
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні29039
mod_vvisit_counterВ цьому місяці93011
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці154593
mod_vvisit_counterРазом4027487