Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ІННОВАЦІЇ Гилка У. Л., Яковенко О. І. Оцінка факторів, що визначають успіхи і невдачі інноваційних проектів

Гилка У. Л., Яковенко О. І. Оцінка факторів, що визначають успіхи і невдачі інноваційних проектів

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-216-221

УДК 330. 341. 1

У. Л. Гилка, к. е. н.,
О. І. Яковенко, к. пед. н.

ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ УСПІХИ І НЕВДАЧІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Актуальність теми дослідження. Важливість аналізу факторів успішної реалізації інноваційних проектів обумовлюється впливом інновацій на сучасну високотехнологічну економіку.
Постановка проблеми: невизначеність комплексу факторів, що впливають на реалізацію інноваційних проектів.
Аналіз останніх досліджень. Виявлені такі причини невдач проектів: поверхневий аналіз ринку, виробничі проблеми при переході від зразка до серійних партій, дефіцит фінансових ресурсів, проблеми комерціалізації.
Виділення недосліджених частин проблеми. Закордонні дослідження спираються на обстеження інноваційних проектів, що має для України інтерес, однак малокорисно внаслідок несхожості макроекономічних і бізнесових умов. Актуальним є дослідження вітчизняних інноваційних проектів на великому масиві даних.
Постановка завдання. Метою є аналіз бізнес-планів інноваційних проектів для виявлення залежності між характеристиками проектів і шансами на успішну ринкову реалізацію.
Виклад основного матеріалу. Спирачись на бізнес-плани, були визначені три групи показників: - вихідні характеристики проекту (оригінальність, ресурсне забезпечення, готовність виконавців, обсяг робіт тощо); - очікувані проблеми виконання проекту; - ймовірність ринкової реалізації проекту. Запропонована шкала для визначення кількісних оцінок показників і схема обробки. Проаналізовано 24 бізнес-плани інноваційних проектів. Тематика проектів охоплює пріоритетні науково-технічні напрями: машинобудування, приладобудування, паливно-енергетичний комплекс, енергозаощадження, нові матеріали, агротехнології.
Висновки. Аналіз ресурсних складових проектів показує високий рівень технічних можливостей виготовлення запланованої продукції. Однак, потенційно висо-кий рівень значимості, інноваційності та технічної за-вершеності проектів не знаходить втілення на етапах ринкового впровадження продукції з причин нехтування маркетинговим плануванням.

Ключові слова: інноваційні проекти; фактори успішної реалізації проектів.

 

UDC 330. 341. 1

U. L. Gylka, Candidate of Economic Sciences,
O. І. Yakovenko, Candidate of Pedagogical Sciences

EVALUATION OF FACTORS THAT DETERMINE THE SUCCESSES AND FAILURES OF INNOVATIVE PROJECTS

Urgency of the research. The importance of analyzing the factors of successful implementation of innovative projects is determined of innovations roles in the hightech economy.
Target settings: uncertainty in the set of factors of the implementation of innovation projects.
Actual scientific researches and issues analysis. The researchers found the following reasons for the failure of the projects: surface market analysis, production problems, lack of financial resources, problems of commercialization.
Uninvestigated parts of general matters defining. Foreign studies are based on the survey of innovative projects, which has interest for Ukraine, but is inappropriate due to inadequate macroeconomic and business conditions. An actual study of domestic innovation projects on a large array of data is relevant.
The research objective is to study the business plans of innovative projects to identify the relationship between the characteristics of projects and the chances for market implementation.
The statement of basic materials. Three groups of indicators were identified based on business plans: - initial characteristics of the project (originality, resource support, readiness etc.); - expected problems of project implementation; - probability of successful implementation of the project. A scale was developed to determine the quantitative estimates of the detected indicators. There were analyzed 24 business plans of projects by described method. The topics of the projects include such priority scientific and technical directions as machine building, instrumentation, fuel and energy complex, energy saving, new materials, agrotechnologies.
Conclusions. Analysis of the resource components of the implementation of projects indicates a high potential level of technical capabilities for the production of planned products. However, potentially high level of significance, innovation and degree of technical completeness can not be realized at the stages of market introduction of innovations due to neglect of marketing.

Keywords: innovative projects; factors of successful implementation of projects.

Література

1. Санто, Б. Инновации как средство экономического развития / Б. Санто. – М. : Прогресс, 2001. – 397 с.
2. Кузьмін, О. Є. Інвестиційна та інноваційна діяльність : монографія / О. Є. Кузьмін, С. В. Князь. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 233 с.
3. Варналій, З. С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення / З. С. Варналій. – Київ : Знання, 2013. – 387 с.
4. Мухин, А. П. Коммерциализация научно-технических разработок /А. П. Мухин, Н. В. Арзамасцев, В. П. Ващенко. – М. : АМиР, 2001. – 192 с.
5. Микитюк, П. П. Інноваційний менеджмент / П. П. Микитюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 295 с.
6. Твисс, Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс. – М. : Экономика, 1989. – 271 с.
7. Cooper, R. G. The Dimensions of Industrial New Product Success and Failure / R. G. Cooper // Journal of Marketing. – 1979. – № 43. – P. 93-103.
8. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг / Ламбен Жан-Жак – Санкт-Петербург : Наука, 1996. – 583 с.
9. Аллен, К. Р. Продвижение новых технологий на рынок : пер. с англ. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 455 с.
10. Краснокутська, Н. В. Інноваційний менеджмент / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.
11. Калюжний, В. В. Зв'язок між управлінням унікальністю продукту проекту та "провалами" проектів / В. В. Калюжний // Економіка. Менеджмент. – 2010. – № 22 (2). – С .173-188.

References

1. Santo, B. (2001). Innovatsii kak sredstvo ekonomicheskogo razvitiya [Innovation as a means of economic development]. Moscow: Progress [in Russian].
2. Kuzmin, O. E., Kniaz, S. V. (2003). Investytsiina ta innovatsiina diialnist [Іnvestment and innovation activities]. Lviv: LBI NBU [in Ukrainian].
3. Varnalii, Z. S. (2013). Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky: problemy ta priorytety innovatsiinoho zabezpechennia [Competitiveness of the national economy: problems and priorities of innovation support]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
4. Mukhyn, A. P., Arzamastsev, N. V., Vashchenko, V. Р(2001). Kommertsializatsiya nauchno-tekhnicheskikh razrabotok [Commercialization of scientific and technical developments]. Moscow: AMiR [in Russian].
5. Mykytiuk, P. P. (2006). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian]
6. Tvyss, B. (1989). Upravlenye nauchno-tekhnycheskymy novovvedenyiamy [Management of scientific and technical innovations]. Moscow: Ekonomika [in Russian].
7. Cooper, R. G. (1979). The Dimensions of Industrial New Product Success and Failure. Journal of Marketing, 43, 93-103 [in English].
8. Lambin, J.-J. (1996). Stratehycheskyi marketynh [Le Marketing sStratégique]. Saint Petersburg: Nauka [in Russian].
9. Allen, K. R. (2007). Prodvyzhenye novykh tekhnolohyi na rynok [Bringing New Technology to Market]. Moscow: BINOM [in Russian].
10. Krasnokutska, N. V. (2003). Innovatsiinyi menedzhment [Іnnovation management]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
11. Kaliuzhnyi, V. V. (2010). Zviazok mizh upravlinniam unikalnistiu produktu proektu ta "provalamy" proektiv [Relationship between management of the uniqueness of the project product and the "failures" of projects] Ekonomika. Menedzhment – Economics. Management. 22(2), 173-188 [in Ukrainian].

Читати 1430 разів Останнє редагування Середа, 14 листопада 2018 12:46
 

Зараз on-line

На даний момент 43 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні523
mod_vvisit_counterВчора4570
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні16408
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні32749
mod_vvisit_counterВ цьому місяці78452
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці154593
mod_vvisit_counterРазом4012928