Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Гудзь О. Є., Прокопенко Н. С. Трансформація парадигми управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-16-24

УДК 339. 137: 658

О. Є. Гудзь, д. е. н., професор,
Н. С. Прокопенко, д. е. н., професор


ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Актуальність теми дослідження. ІКТ змінюють сучасні управлінські моделі, організаційний дизайн, переформатовують управлінську структуру, комунікаційні та бізнес-комбінації підприємств, й, водночас, генерують унікальні конкурентні переваги.
Постановка проблеми. Все означене у сукупності обґрунтовує необхідність трансформації парадигми управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та їх застосування в управлінні підприємствами висвітлені у працях: І. Ансоффа, П. Дойля, П. Друкера, М Кастельс, М. Портера, А. Томпсона, Е. Тоффлера В. Трубіліна та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Поза межами наукових розробок залишаються проблеми щодо трансформації парадигми управління підприємств на основі широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Постановка завдання. Обґрунтування необхідності трансформації парадигми управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні існуюча парадигма управління підприємством перестала розв’язувати нагальні проблеми й стала гальмом розвитку підприємств. Формування нової парадигми управління тісно пов’язане з новими реаліями та викликами економічного простору, з новим світоглядом різних шкіл, течій та напрямів управлінської думки. Можливості нової парадигми управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій розширяються під впливом змін бізнесового простору
Висновки. Сутність нової парадигми управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій зосереджена у переході від цінових параметрів, обсягів до якості, гнучкості, а потім до системних інновацій, унікальності, партнерської взаємодії та клієнтоорієнтованості, цінностей та компетентностей.

Ключові слова: підприємства; парадигма управління; інформаційно-комунікаційні технології.

 

UDC 339. 137: 658


O. E. Gudz, Doctor of Economics,
Professor,
N. S. Prokopenko, Doctor of Economics, Professor

THE ENTERPRISES MANAGEMENT PARADIGM TRANSFORMATION BASED ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Urgency of the research. ICTs provide changes for modern managerial models, organizational design, reformate the management structure, communication and business combinations of enterprises, and, at the same time, generate unique competitive advantages.
Target setting. All these in the aggregate justify the necessity of transforming the enterprise management paradigm based on information and communication technologies.
Actual scientific researches and issues analysis. The issues of the development of modern information and communication technologies and their application in the management of enterprises are highlighted in the works by I. Ansoff, P. Doyle, P. Drucker, M. Castells, M. Porter, A. Thompson, E. Toffler V. Trubilina and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Outside of scientific developments there are problems concern to the transformation of the enterprise management paradigm based on widespread use of information and communication technologies.
The research objective. It is substantiation the necessity of transformation the enterprise management paradigm based on information and communication technologies.
The statement of basic materials. Nowadays the current enterprise management paradigm has ceased to solve urgent problems and has become a brake on the development for enterprises. The formation of a new management paradigm is closely linked to the new realities and challenges of the economic space, with the new outlook of different schools, trends and directions of management thought. The possibilities of a new paradigm of enterprise management based on information and com-munication technologies are expanding under the influence of changes in the business space.
Conclusions. The essence of the new paradigm of enterprise management based on information and communication technologies is focused on the transition from price parameters, volumes to quality, flexibility, and then to system innovations, uniqueness, partner interaction and customer orientation, values and competencies.


Keywords: enterprises; management paradigm; information and communication technologies.

Література

1. Денісова, О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності : навч. посібник. /О. О. Денісова – К. : КНЕУ, 2004. – 307 c.
2. Друкер, П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф.Друкер; пер. с англ. — М. : Издательский дом „Вильямсˮ, 2000. − 272 с.
3. Імплементація високих технологій в економіку України: наукова доповідь / за ред. д-ра екон. наук, проф. І. Ю. Єгорова, д-ра екон. наук І. В. Одотюка, д-ра екон. наук О. Б. Саліхової ; НАН України, ДУ «Інститут екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – 166 с.
4. Кризис современной парадигмы менеджмента [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://www.scrule.ru/Кризис-современной-парадигмы-менедж/.
5. Крижко, В. В. Антологія аксіологічної парадигми освіти : навч. посібник / В. В. Крижко. − К. : Освіта України, 2005, 440 с.
6. Кузьмін, О. Є. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства : монографія / О. Є. Кузьмін, Н. Г. Георгіаді – Львів : НУ „Львівська політехнікаˮ, 2006. – 368 с.
7. Кузьмін, О. Є. Діагностика в системі процесно-структурованого менеджменту / О. Є. Кузьмін, О. Г. Ме-льник, Л. В. Іванець // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 714. – С. 9-14.
8. Кун, Т. Структура научных революцій / Т. Кун. − М. : АСТ, 2002 − 605 с.
9. Менеджмент: понятійно-термінол. слов. / авт. ук-лад. Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, О. В. Антонюк, В. П. Сладкевич. − К. : МАУП, 2007. − 744 с.
10. Новаківський, І. І. Засади формування конкурентоспроможних систем управління підприємствами з врахуванням рівня суспільно-економічного розвитку / І. І. Новаківський // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. – 2015. – № 815. – С. 104-112.
11. Офіційний сайт Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
12. Фоміних, Т. О. Сучасна парадигма менеджменту як основа для формування нової концепції управління людськими ресурсами / Т. О. Фоміних // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 5, Т. 2. – С. 134-138.

References

1. Denisova, O. (2004). Informatsiyni sistemi i tehnologiyi v yuridichniy diyalnosti [Information systems and technologies in legal activity]. Kiev: KNEU [in Ukrainian].
2. Druker, P. (2000). Zadachi menedzhmenta v XXI veke [Management Challenges for the 21st Century]. Moscow: Williams Publishing House [in Russian].
3. Yegorova, I. Yu., Salihova, O. B. (2016). Imple-mentatsiya visokih tehnologiy v ekonomiku Ukrayini: naukova dopovid [Implementation of high technologies in the economy of Ukraine. Scientific report]. Kiev: National Acad-emy of Sciences of Ukraine, SU «Institute of Economics and Predicting by NAS of Ukraine» [in Ukrainian].
4. Krizis sovremennoy paradigmyi menedzhmenta [The crisis of a modern management paradigm] (n.d.). www.scrule.ru. Retrieved from http://www.scrule.ru/Кризис-современной-парадигмы-менедж/ [in Russian].
5. Krizhko, V. V. (2005). Antologiya aksiologichnoyi paradigmi osviti [Anthology of the axiological paradigm of education]. Kiev: Education of Ukraine [in Ukrainian].
6. Kuzmin, O. Ye. (2006). Formuvannya i vikoristannya informatsiynoyi sistemi upravlinnya ekonomichnim rozvitkom pidpriemstva [Formation and use of the information man-agement system by the economic development of the enterprise]. Lviv: Lviv Polytechnic National University [in Ukrainian].
7. Kuzmin, O. Ye. (2011). Diagnostika v sistemi protsesno-strukturovanogo menedzhmentu [Diagnostics in the system of process-structured management]. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic», 714, 9-14 [in Ukrainian].
8. Kuhn, T. (2002) Struktura nauchnyih revolyutsiy [Structure of Scientific Revolutions]. Moscow: AST [in Russian].
9. Shchokin, H. V., Holovatyi, M. F., Antoniuk, O. V., Sladkevych, V. P. (2007). Menedzhment: ponyatiyno-terminol. slovnik [Management: Conceptually-terminological vocabulary]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
10. Novakivsky, I. I. (2015). Zasady formuvannia konku-rentospromozhnykh system upravlinnia pidpryiemstvamy z vrakhuvanniam rivnia suspilno-ekonomichnoho rozvytku [Principles of the formation of competitive business man-agement systems taking into account the level of social and economic development]. Visnyk Natsionalnoho universytetu „Lvivska politekhnika”. Seriia: Problemy ekonomiky ta up-ravlinnia – Bulletin of the Lviv Polytechnic National Universi-ty. Problems of Economics and Management, 815, 104-112 [in Ukrainian].
11. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat. gov.ua [in Ukrainian].
12. Fominih, T. O. (2010). Suchasna paradigma menedzhmentu yak osnova dlya formuvannya novoyi kontseptsiyi upravlinnya lyudskimi resursami [Modern para-digm of management as a basis for the formation of a new concept of human resource management]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Khmelnitsky National University. Economic sciences, 5, 134-138 [in Ukrainian].

Читати 737 разів Останнє редагування Понеділок, 13 травня 2019 08:21
 

Зараз on-line

На даний момент 47 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні482
mod_vvisit_counterВчора4606
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні482
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні30040
mod_vvisit_counterВ цьому місяці118549
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3754978