Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Zadorozhnyi Z. V., Muravskyi V. V., Shevchuk O. A. Managament accounting of the transportation services’ self-cost using a global positioning system

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-25-30

UDC 657.8:004

Z. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economics,
Professor,
V. V. Muravskyi, Candidate of Economic Sciences,
Assistant Professor,
O. A. Shevchuk, Candidate of Economic Sciences,
Assistant Professor

MANAGEMENT ACCOUNTING OF THE TRANSPORTATION SERVICES’
SELF-COST USING A GLOBAL POSITIONING SYSTEM

Urgency of the research. Informatization of social processes and global information and computing services introduction are necessary to improve the methodology and organization of automated management accounting.
Target setting. One of the most important data collection technologies that is actively used in the transport industry is the global positioning system. Most innovative business entities perform the organization of an automated system for managing traffic flows based on GPS navigation technology.
Actual scientific researches and issues analysis. Peculiarities of the use of GPS-navigation technology are researched by scientists from different areas of economic science: A. E. Goriev, D. A. Palant, Ye. T. Skoryk and V. М. Kondratiuk and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Accounting aspects of the introduction of GPS-navigation technology are left without scientists' attention, which actualizes research of the prospects of automated management accounting and control of traffic flows improving.
The research objective. To increase the efficiency of transportation, it is necessary to find out the possibilities of using GPS-navigation technology in automation of accounting and control.
The statement of basic materials. On the basis of data from the system of global positioning it is advisable to automate the calculation of the self-cost of provided transport services. It is necessary to apply a two-dimensional calculating unit – “ton-kilometer”, which fully considers of the conditions of a vehicle management. Since all the credentials are received solely in electronic form, the need for the formation of printed copies of primary documents is reduced. Accelerating the receipt of necessary information for the adoption of operational management decisions.
Conclusions. The introduction of the global positioning system ensures the collection and processing of accounting information without the direct involvement of employees of the enterprise, documentation and document management exclusively in electronic mode, reliable and timely calculation of the cost of transport services.

Keywords: management accounting; control; global positioning system; automation of accounting; calculation; costs; transport services.

УДК 657.8:004

З. В. Задорожний, д. е. н., професор,
В. В. Муравський, к. е. н., доцент,
О. А. Шевчук, к. е. н., доцент

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК СОБІВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Актуальність теми дослідження. Інформатизація суспільних процесів і впровадження глобальних інформаційно-обчислювальних сервісів потребує удосконалення методики та організації автоматизованого управлінського обліку.
Постановка проблеми. Однією з актуальних технологій збору даних, яка використовується у транспортній галузі, є система глобального позиціонування. Більшість інноваційних підприємств здійснюють організацію автоматизованої системи управління транс-портними потоками на основі технології GPS-навігації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості використання технології GPS-навігації досліджують науковці з різних галузей економічної науки: А. Е. Горєв, Д. О. Палант, Є. Т. Скорик і В.М. Кондратюк та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Облікові аспекти впровадження технології GPS-навігації залишаються поза увагою науковців, що актуалізує дослідження перспектив удосконалення автоматизованого управлінського обліку та контролю транспортних потоків.
Постановка завдання. Для зростання ефектив-ності транспортних перевезень необхідно з’ясувати можливості застосування технології GPS-навігації в автоматизації обліку та контролю.
Викладення основного матеріалу. На основі да-них з системи глобального позиціонування доцільно автоматизувати калькулювання собівартості наданих транспортних послуг. Необхідно застосовувати двомірну калькуляційну одиницю – «тонна-кілометр», яка в повній мірі враховує умови функціонування автотранспорту. Оскільки всі облікові дані надходять в електронній формі, зменшується необхідність в формуванні друкованих первинних документів, прискорюється надходження необхідної інформації для прийн-яття оперативних управлінських рішень.
Висновки. Впровадження системи глобального позиціонування забезпечує збір та обробку облікової інформації без прямої участі працівників підприємства, документування та документообіг виключно в електронному режимі, достовірне та своєчасне калькулювання собівартості транспортних послуг.

Ключові слова: управлінський облік; контроль; система глобального позиціонування; автоматизація обліку; калькулювання; витрати; транспортні послуги.

Читати 532 разів Останнє редагування Вівторок, 26 червня 2018 12:20
 

Зараз on-line

На даний момент 62 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3817
mod_vvisit_counterВчора3375
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні23037
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці50660
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3350637