Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Tsymbalenko N. V. Competitiveness management of Ukrainian higher educational institutions

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-124-128

UDC 378:005:339.137.2(477)

N. V. Tsymbalenko, Candidate of Economic  Sciences,
Associate Professor

COMPETITIVENESS MANAGEMENT  OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Urgency of the research. A special role in the formation of a competitive national economy belongs to the system of higher education and individual higher education institutions (HEIs), since they determine the levels of human capital and intellectual potential of the nation. In addition, a sufficient competitiveness level (CL) of domestic HEIs is a prerequisite for the integration of Ukrainian higher education system into the European educational space.
Target setting. The activity of the HEIs in Ukraine occurs under the influence of a significant number of factors that increase competition in the market of educational services and significantly complicate the managing process of HEIs CL. These circumstances actualize the search for ways to improve the management of HEIs CL.
Actual scientific researches and issues analysis. The HEIs CL as an object of research by economists, is found in the writings of such scholars as Bachynska O. M., Vorobiova K. O., Hryshchenko I. M., Dudko P. M., Ivanov Yu. V., Nefedova T. M., Prus L. R., Salohubova V. M., Tarasenko I. O., etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. The question of determining the management stages sequence of HEIs CL remains insufficiently researched in the scientific literature.
The research objective. The investigation of category essence of HEIs CL; definition of the management stages sequence of HEIs CL.
The statement of basic materials. The article studied the essence and proposes the definition of the category of HEIs competitiveness. A sequence of management stages of HEIs CL is formed, which involves the choice of a competitive strategy for HEIs on the environment factors evaluation results and factors of the HEIs CL.
Conclusions. The main advantages of the management stages proposed sequence of the HEIs CL are: providing condition monitoring of the environment and factors of HEIs CL; the possibility of choosing a competitive strategy.

Keywords: HEIs competitiveness; competitiveness factors; competitive advantages; competitiveness management.

 

УДК 378:005:339.137.2(477)

Н. В. Цимбаленко, к. е. н.,  доцент

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Особлива роль при формуванні конкурентоспроможної національної економіки належить системі вищої освіти та окремим ЗВО (закладам вищої освіти), оскільки саме вони визначають рівні людського капіталу та інтелектуального потенціалу нації. Крім того, достатній рівень конкурентоспроможності (КС) вітчизняних ЗВО є необхідною умовою інтеграції системи вищої освіти України в європейський освітній простір.
Постановка проблеми. Діяльність ЗВО в Україні відбувається під впливом значної кількості чинників, які посилюють конкурентну боротьбу на ринку освітніх послуг та значно ускладнюють процес управління КС ЗВО. Зазначені обставини актуалізують пошук напрямів вдосконалення процесу управління КС ЗВО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. КС ЗВО, як об’єкт досліджень економістів, зустрічається в працях науковців: Бачинської О. М., Воробйової К.О. Грищенка І. М., Дудка П. М., Іванова Ю. В., Нефедової Т. М., Прус Л. Р., Салогубової В. М., Тарасенко І. О. та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо дослідженим у науковій літературі залишається питання визначення послідовності етапів управління КС ЗВО.
Постановка завдання. Дослідження сутності категорії КС ЗВО; визначення послідовності етапів управління КС ЗВО.
Виклад основного матеріалу. У статті досліджено сутність та запропоновано визначення категорії конкурентоспроможності ЗВО. Сформовано послідовність етапів управління КС ЗВО, що передбачає вибір конкурентної стратегії ЗВО за результатами оцінювання чинників зовнішнього середовища та факторів КС ЗВО.
Висновки. Основними перевагами пропонованої послідовності етапів управління КС ЗВО є: забезпечення моніторингу стану зовнішнього середовища та факторів КС ЗВО; можливість вибору конкурентної стратегії.

Ключові слова: конкурентоспроможність ЗВО; фактори конкурентоспроможності; конкурентні переваги; управління конкурентоспроможністю.

 

References

1. Zakon Ukrainy Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy: vid 19 chervnia 2003, № 964-IV, zi zminamy ta dopovnenniamy [Law of Ukraine on the Fundamentals of National Security of Ukraine: from June 19 2003, № 964-IV, with amendments and supplementments]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/964-15 [in Ukrainian].
2. Bachynska, O. M. (2014). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu vyshchykh navchalnykh zakladiv na zasadakh formuvannia yakosti osvitnikh posluh [Managing competitiveness of higher educational institutions on the basis of forming the quality of educational services]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].
3. Vorobiova, K. O. (2016). Vyznachennia efektyvnykh metodiv pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vyshchoho navchalnoho zakladu [Determination of effective methods for increasing the competitiveness of a higher educational institution]. Akademichnyi ohliad –Academic Review, 1 (44), 95-100 [in Ukrainian].
4. Hryshchenko, I. M., Tarasenko, I. O., Nefedova, T. M. (2015). Stratehichni priorytety ta formy innovatsiinoho rozvytku VNZ Ukrainy v konteksti zabezpechennia konkurentospromozhnosti [Strategic priorities and forms of innovation development of universities of Ukraine in the context of ensuring competitiveness]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 2, 16-21 [in Ukrainian].
5. Dudko, P. M. (2015). Stratehichne upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom na osnovi konkurentnykh perevah [Strategic management of higher education on the basis of competitive advantages]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
6. Ivanov, Yu. V. (2010). Problemy konkurento-spromozhnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy: teoriia i praktyka [Problems of Competitiveness of Higher Educational Institutions of Ukraine: Theory and Practice]. Poltava: RVV PUET [in Ukrainian].
7. Prus, L. R. (2008). Upravlinnia konkurento-spromozhnistiu vyshchykh navchalnykh zakladiv na zasadakh benchmarkinhu [Managing the Competitiveness of Higher Educational Institutions on the Basis of Benchmarking]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].
8. Salohubova, V. M. (2011). Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vyshchoho navchalnoho zakladu na zasadakh marketynhu [Increasing the Competitiveness of a Higher Educational Institution on the Basis of Marketing]. Luhansk: vyd-vo SNU im. V. Dalia [in Ukrainian].

Література

1. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 № 964-IV, зі змінами та доповненнями– Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/964-15. – Дата останнього доступу : 26.02.2018.
2. Бачинська, О. М. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах формування якості освітніх послуг : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О. М. Бачинська. – Львів, 2014. – 22 с.
3. Воробйова, К. О. Визначення ефективних методів підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу / К. О. Воробйова // Дніпро : Академічний огляд. – 2016. – № 1 (44). – С. 95-100.
4. Грищенко, І. М. Стратегічні пріоритети та форми інноваційного розвитку ВНЗ України в контексті забезпечення конкурентоспроможності / І. М. Грищенко, І. О. Тарасенко, Т. М. Нефедова // Економіка та держава. – № 2. – 2015. – С. 16-21.
5. Дудко, П. М. Стратегічне управління вищим навчальним закладом на основі конкурентних переваг : авто-реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / П. М. Дудко. – К., 2015. – 20 с.
6. Іванов, Ю. В. Проблеми конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України: теорія і практика : монографія / Ю. В. Іванов. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 136 с.
7. Прус, Л. Р. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Л. Р. Прус. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
8. Салогубова, В. М. Підвищення конкурентоспромо-жності вищого навчального закладу на засадах маркетингу : монографія / В. М. Салогубова. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. – 2011.

Читати 860 разів Останнє редагування Четвер, 25 жовтня 2018 13:01
 

Зараз on-line

На даний момент 43 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2172
mod_vvisit_counterВчора4591
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні19517
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці107544
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3743973