Версія для друку

Брінь П. В., Прохоренко О. В., Ковшик В. І. Структурні показники оцінки стратегічного внеску бізнес-процесів в систему підприємства

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-48-55

УДК 338.2:658.511

П. В. Брінь, к. е. н., доцент,
О. В. Прохоренко,
к. е. н., доцент,
В. І. Ковшик, к. е. н.

СТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВНЕСКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
В СИСТЕМУ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність теми дослідження. Підвищення ефективності діяльності підприємства як сукупності бізнес-процесів можливо лише за умов збільшення точності оцінки усіх складових системи. Цей фактор зумовлює своєчасність проведених досліджень, які присвячені удосконаленню методичних засад кількісної оцінки бізнес-процесів.
Постановка проблеми. Вченими у галузі бізнес-процесів запропоновано велику кількість показників їхнього оцінювання відповідно до різних характеристик, проте недостатньо уваги приділяється питанню кількісного оцінювання важливості певного бізнес-процесу в системі підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До вчених, які зробили найбільший внесок у вивчення показників оцінки бізнес-процесів підприємства можна віднести Єліферова В. Г., Репіна В. В., Чупрова К. К., Козерод Л. А. Ковальова С.М., Ковальова В. М.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Оцінювання важливості бізнес-процесів для підприємства розглянуто у роботах Хлєбнікова Д. В., Махметової А. Є., проте у процесі вимірювання використовуються лише методи експертних оцінок, що суттєво зменшує об’єктивність та достовірність результатів дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є формування методичних засад кількісного оцінювання важливості бізнес-процесів в системі підприємства.
Виклад основного матеріалу. У статті запропоновано методичні засади визначення структурних показників важливості бізнес-процесів відповідно до їхнього внеску у додану вартість. Структурна важливість бізнес-процесу може бути визначена зворотним методом, а саме різницею між вартістю ресурсів та ціною продукту бізнес-процесу в разі покупки його на ринку. Також у статті наводиться приклад застосування запропонованого підходу на машинобудівному підприємстві.
Висновки. Структурні показники важливості бізнес-процесів можуть бути використані при оптимізації бізнес-системи підприємства, наприклад, для прийняття стратегічних рішень стосовно інтеграції певного процесу в систему, чи навпаки, вилучення процесу з системи зокрема на засадах аутсорсингу.

Ключові слова: бізнес-процес; важливість бізнес-процесу; структурні показники; додана вартість.

 

UDC 338.2:658.511

P. V. Brin, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. V. Prokhorenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
V. I. Kovshik, Candidate of Economic Sciences

STRUCTURAL INDICATORS OF ASSESSMENT OF BUSINESS PROCESSES STRATEGIC CONTRIBUTION
TO THE ENTERPRISE SYSTEM

Urgency of the research. Increasing the efficiency of an enterprise as a set of business processes is possible only if accuracy of the assessment of all the system components improves. This factor determines relevance of the research carried out, which deals with improvement of the methodological principles of business processes quantitative assessment.
Target setting. A large number of indicators for assessing business processes in accordance with different characteristics have been proposed by researchers in this field of science, but insufficient attention is paid to the issue of quantitative assessment of importance of a particular business process in the enterprise system.
Actual scientific researches and issues analysis. The scientists who made the greatest contribution to the study of the assessment indicators of enterprise business process are V. G. Yeliferov, V. V Repin, K. K. Chuprov, L. A., Koserod, S. V. Kovalyov, V. V. Kovalyov.
Uninvestigated parts of general matters defining. Assessment of the business processes importance for the enterprise is considered in the works of D. V. Khlebnikov, A. Ye. Makhmetova, but only the methods of expert estimation are used in the process of measurement. This approach significantly reduces objectivity and reliability of the research results.
The research objective. The purpose of the article is to form methodical principles of quantitative assessment of the business processes importance in the enterprise system.
The statement of basic materials. The methodical principles of determination of structural indicators of the business processes importance in accordance with their contribution to the added value are suggested in the article. The structural importance of the business process can be determined by the reverse method, particularly by the difference between the value of resources and the price of the business process product in case of its purchase at the market. Also, the article gives an example of application of the proposed approach to the machine-building enterprise.
Conclusions. Structural indicators of the business processes importance can be used to optimize the enterprise business system, for instance, to make strategic decisions about integrating a particular process into the system, or vice versa, extracting a process from the system on the basis of outsourcing.

Keywords: business process; business process importance; structural indicators; added value.

Читати 666 разів Останнє редагування Середа, 11 липня 2018 07:55