Версія для друку

Lemishko О. О. Philosophical methodology in research of capital reproduction financial policy

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-121-128

UDC: 101.303.330.1.336

О. О. Lemishko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

PHILOSOPHICAL METHODOLOGY  IN RESEARCH OF CAPITAL REPRODUCTION FINANCIAL POLICY

Urgency of the research. The modern dimension of European integration processes requires the adaptation of the state financial policy to the conditions of stable capital reconstruction. An urgent solution to this problem is the mastering of the main theoretical and methodological foundations for the financial policy formation of capital reconstruction.
Target setting. The philosophical level of the research methodology can reasonably illustrate the unsolved problems of accumulation and reconstruction of the capital, implicit for the state financial policy. That is why working for the philosophical research methodology is relevant.
Actual scientific researches and issues analysis. Significant contribution to the philosophical comprehension of reality was made by М. Popovych, T. Kuhn, K. Popper, H.G. Gadamer, L. Wittgenstein, P. Burdieu. The works by R. Kostyrko, L. Kostyrko, O. Oliynyk-Dann, A. Bobryshev, A. Ivolha, N. Shevchenko, V. Balitska, V. Heiets, M. Krupka are comprehensive.
Uninvestigated parts of general matters defining. The dynamism of the accumulation and reconstruction process of capital motivate the search for new means and ways of perceiving the world outlook on capital as the basis for the formation of important conceptual foundations of the capital formation process, which includes a political and financial component.
The research objective. The purpose of the article is to identify the methodology structure of the capital reconstruction financial policy research and to clear up the conceptual and theoretical localization of the philosophical level of research in this structure.
The statement of basic materials. According to the results of the research, it has been established that the philosophical interpretation of an integral view of financial policy and philosophical foundations of scientific thinking about capital form the general scientific basis for further study of the financial policy of reconstruction of capital.
Conclusions. Structural elements of the methodology of capital reconstruction financial policy research are indicated. It is proved that the conceptual and theoretical localization of the philosophical level is the definition of the object of research at the boundary level of its existence, the logical rules and criteria of the truth of capital theories, the philosophical sententia of financial policy.

Keywords: financial policy; capital; reconstruction; philosophical level; methodology.

 

УДК: 101.303.330.1.336

О. О. Лемішко, к. е. н., доцент

ФІЛОСОФСЬКА МЕТОДОЛОГІЯ  У ДОСЛІДЖЕННІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ

Актуальність теми дослідження. Сучасний вимір євроінтеграційних процесів, потребує адаптації фінансової політики держави до умов сталого відтворення капіталу. Нагальним для вирішення даної проблеми є опанування основних теоретикометодологічних засад формування фінансової політики відтворення капіталу.
Постановка проблеми. Філософський рівень методології дослідження дозволяє обґрунтовано ілюструвати невирішені проблеми нагромадження та відтворення капіталу, імпліцитні для фінансової політики держави. Саме тому опрацювання філософської методології дослідження є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у філософське осмислення дійсності, внесли М. Попович, Т. Кун, К. Поппер, Г.-Г. Гадамер, Л. Вітгенштейн, П. Бурдьє. Ґрунтовними є праці Р. Костирко, Л. Костирко, О. Олійник-Данн, А. Бобришева, А. Іволги, Н. Шевченко, В. Баліцької, В. Гейця, М. Крупки.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Динамічність процесу нагромадження і відтворення капіталу спонукає до пошуку нових засобів та шляхів пізнання світоглядних уявлень про капітал, як основи формування важливих концептуальних засад процесу капіталоутворення, що включають в себе політичну та фінансову складову.
Постановка завдання. Метою статті є виявлення структури методології дослідження фінансової політики відтворення капіталу та з’ясування  у даній структурі концептуальнотеоретичної локалізації філософського рівня дослідження.
Виклад основного матеріалу. За результатами дослідження встановлено, що філософська інтерпретація цілісної уяви про фінансову політику та світоглядні основи наукового мислення про капітал формують загальну наукову базу для подальшого дослідження фінансової політики відтворення капіталу.
Висновки. Означено структурні елементи методології дослідження фінансової політики відтворення капіталу. Доведено, що концептуальнотеоретичною локалізацією філософського рівню є визначення об'єкту дослідження на граничному рівні його існування, логічних правил та критеріїв істинності теорій капіталу, філософської сентенції фінансової політики.

Ключові слова: фінансова політика; капітал; відтворення; філософський рівень; методологія.

Читати 641 разів Останнє редагування Вівторок, 26 червня 2018 15:58