Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Shvidanenko O. A., Gurova Iu. S., Busarieva T. G. Innovative component of the strategy of competitiveness of global brands

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-198-204

UDC 339.944:[339.137:005.342]

O. A. Shvidanenko, Doctor of Economics, Professor,
Iu. S. Gurova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
T. G. Busarieva, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

INNOVATIVE COMPONENT OF THE STRATEGY OF COMPETITIVENESS OF GLOBAL BRANDS

Urgency of the research. Innovations as the key process of the modern development of the world economy provide intellectualization of all processes of public recreation that are accompanied by the changes of basic trends of economic development and formation of the new global competition leaders. It stipulates the becoming of the special competition status of market subjects, where the result of innovation - creative activity is provided by the process of transmission of value and identity of company to the world consumer of global brands.
Target setting. The innovative component has become the key source of competitive edges, that allow the entities of the menage form the leading positions on world markets, using the special type of innovative culture, stimulating an innovation and forming potential global brands.
Actual scientific researches and issues analyses. The question of the selection of the innovative component of the competitiveness of global brands devoted the works of such well-known scientists, as N. Kаpferer, F. Коtler, D. Bouen, and others. Problems related to the creation of successful brands are highlighted in the works of К. Verkman, G. Charmenson, A. Filipenko, V. Shevchuk.
The research objectives. The objectives of this article is the identification and justification of the role of the innovative component in the strategies of the software of the competitiveness of the global brands.
The statement of basic materials. In the article investigated the processes of  the formation of global brands in the context of ensuring their competitiveness on the basis of their innovation potential.
Conclusions. In the article conclusions are made about the necessity of designing and positioning of innovation brand identity by business entities in order of the software of their global competitiveness and attracting innovative development resources.

Keywords: innovative component; competitiveness; global brand; strategies.


УДК 339.944:[339.137:005.342]

О. А. Швиданенко, д. е. н., професор,
Ю. С. Гурова, к. е. н., доцент,
Т. Г. Бусарєва, к. е. н, доцент

ІННОВАЦІЙНА КОМПОНЕНТА СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГЛОБАЛЬНИХ БРЕНДІВ

Актуальність теми дослідження. Інновації як ключовий процес сучасного розвитку світового господарства забезпечують інтелектуалізацію всіх процесів суспільного відтворення, що супроводжується зміною основних трендів економічного розвитку та формуванням нових глобальних конкурентних лідерів. Це зумовлює становлення особливого конкурентного статусу ринкових суб’єктів, де результат інноваційнокреативної діяльності забезпечується процесом передачі цінностей та ідентичності компанії світовому споживачеві глобальних брендів.
Постановка проблеми. Інноваційна компонента стає ключовим джерелом конкурентних переваг, що дозволяє суб’єктам господарювання сформувати лідерські позиції на світових ринках, використовуючи особливий тип інноваційної культури, що стимулює новаторство та забезпечує формування конкурентоспроможних глобальних брендів.
Аналіз останніх досліджень і публікація. Питанням виокремлення інноваційної компоненти конкурентоспроможності глобальних брендів присвячені роботи таких відомих вчених, як Ж.-Н. Капферер, Ф. Котлер, Д. Боуэн та ін. Проблеми, пов'язані із створенням успішних брендів висвітлюються в роботах К. Веркмана, Г. Чармэссона, А. Філіпенко, В. Шевчука.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на вже існуючий вагомий доробок вітчизняних і зарубіжних вчених, слід констатувати наявність дискусійних питань щодо визначення пріоритетних напрямів стратегії забезпечення глобальної конкурентоспроможності суб’єктів господарювання особливо у контексті їх інноваційного розвитку.
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення та обґрунтування ролі інноваційного компонента у стратегіях забезпечення конкурентоспроможності глобальних брендів.
Викладення основного матеріалу. У статті досліджені особливості формування глобальних брендів у контексті забезпечення їх конкурентоспроможності на основі реалізації їх інноваційного потенціалу.
Висновки. У статті були зроблені висновки про необхідність конструювання та позиціонування інноваційної бренд-ідентичності суб’єктами бізнесу задля забезпечення їх глобальної конкурентоспроможності та залучення інноваційних ресурсів розвитку.

Ключові слова: інноваційна компонента; конкурентоспроможність; глобальний бренд; стратегії.

References

1. Holubkov, E. P. (2006). Eshche raz o ponyatii "brend" [Once again about the concept of "brand"]. Marketing v Rossii i za rubezhom - Marketing in Russia and Abroad, 2, 28 [in Russian].
2. Kotler, F. (2004). Osnovy marketinga [Basics of Marketing]. (R. Zakharcheva, Trans). Moscow: Izdatelskiy dom "Vilyams" [in Russian].
3. Randall, J. (2003). Brending [Brending]. (R. Zaharcheva, Trans). Moscow: Fair-Press [in Russian].
4. Chala, V. S. (2016). Brendinh yak instrument kreatyvnoho rozvytku mehapolisiv v suchasnii hlobalnii ekonomitsi. Ekonomichnyi prostir - Economic space, 105, 23-33 [in Ukrainian].
5. Reitynh naidorozhchykh hlobalnykh brendiv 2016 roku «100 naikrashchykh svitovikh brendiv 2016 roku» [Rating of the most expensive global brands of 2016 "100 best world brands of 2016"]. (2015). interbrand.com. Retrieved from http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/ [in Ukrainian].
6. Reitynh naidorozhchykh hlobalnykh brendiv 2016 roku «100 naikrashchykh svitovikh brendiv 2016 roku» [Rating of the most expensive global brands of 2016 "100 best world brands of 2016"]. (2015). interbrand.com. Retrieved from http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/ [in Ukrainian].

Література

1. Голубков, Е. П. Еще раз о понятии "бренд" / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. - 2006. - № 2. – C. 28.
2. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. Краткий курс. : Пер. с англ. - М. : Издательский дом "Виль-ямс", 2004.-35-37с.
3. Рэнделл, Дж. Брендинг / Ренделл Дж. // Краткий курс : Пер. с англ. Р. Захарчева. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 21-23 c.
4. Чала, В. С. Брендінг як інструмент креативного розвитку мегаполісів в сучасній глобальній економіці / В. С. Чала // Економічний простір. – 2016. – Вип. 105. – С. 23-33.
5. Рейтинг найдорожчих глобальних брендів 2016 року «100 найкращих світовіх брендів 2016 року» [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. Режим доступу : http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/– Мова укр., рус., англ. – Дата останнього доступу: 25.02.2018. 6. Рейтинг найдорожчих глобальних брендів 2016 року «100 найкращих світовіх брендів 2016 року» [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. Режим доступу : http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/– Мова укр., рус., англ. – Дата останнього доступу: 25.02.2018.

Читати 1529 разів Останнє редагування Середа, 15 травня 2019 09:40
 

Зараз on-line

На даний момент 45 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3789
mod_vvisit_counterВчора4570
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні19674
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні32749
mod_vvisit_counterВ цьому місяці81718
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці154593
mod_vvisit_counterРазом4016194