Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Прокопенко Н. С., Дуднікова І. І. Концептуальні підходи до механізму фінансування екологічних державних цільових програм

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 336.711.65:504

Н. С. Прокопенко, д. е. н., професор,

І. І. Дуднікова, доцент

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

Анотація. У статті доведено, що фінансові механізми регулювання економіки певного сектору більш широко застосовуються при використанні принципу програмно-цільового регулювання та підтримки. Програмування виступає методом активного втручання держави в процеси фінансово-економічного регулювання. Воно використовується в ситуаціях, коли звичайні методи і механізми ринкової економіки та її державного регулювання не спроможні вирішити надзвичайні проблеми економічного, соціального, технологічного, екологічного та територіального розвитку. Тому застосовуватися цей метод повинен у вузькому секторі стратегічного прориву, залишаючи широке поле функціонуванню звичайних методів ринкового господарства. Запропоновано термін «фінансовий метаболізм», сутність якого полягає у тому, що забезпечення здійснення екологічних державних цільових програм можливе завдяки поєднанню компонентів: система функціонування та підтримки конкурентного середовища; система регулювання внутрішніх цін; система регулювання державного та місцевих бюджетів; система захисту вітчизняного аграрного товаровиробника; система захисту навколишнього середовища; система регулювання частки накопичень ВВП; система регулювання оподаткування доходів фізичних осіб, які працюють у певному секторі економіки. Виявлено, що система екологічних державних цільових програм повинна включати програми з чотирьох рівнів управління. По-перше, це екологічні державні цільові програми, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету. Перелік таких програм укладає уряд, який розглядається та затверджується Верховною Радою як один із додатків до державного бюджету на поточний рік. Публікація таких програм у засобах ЗМІ обов’язкова. По-друге, регіональні екологічні цільові програми. Вони розробляються обласними державними адміністраціями, розглядаються і затверджуються обласними радами народних депутатів. По-третє, муніципальні цільові програми. Вони формуються виконавчими та представницькими органами великих муніципальних утворень (наприклад, міста-обласні центри). По-четверте, міждержавні екологічні програми. Їх приймають та виконують держави-члени СНД, а також інші зацікавлені держави.

Ключові слова: механізм фінансування, екологічна державна цільова програма, фінансово-економічне регулювання.

Н. С. Прокопенко, д. э. н., профессор,

И. И. Дудникова, доцент

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К МЕХАНИЗМАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Аннотация. В статье доказано, что финансовые механизмы регулирования экономики определенного сектора более широко применяются при использовании принципа программно-целевого регулирования и поддержки. Программирование выступает методом активного вмешательства государства в процессы финансово-экономического регулирования. Оно используется в ситуациях, когда обычные методы и механизмы рыночной экономики и ее государственного регулирования не способны решить чрезвычайные проблемы экономического, социального, технического, экологического и территориального развития. Поэтому применяться этот метод должен в узком секторе стратегического прорыва, оставляя широкое поле функционированию обычных методов рыночного хозяйства. Предлагается термин «финансовый метаболизм», сущность которого заключается в том, что обеспечение осуществления экологических государственных целевых программ возможно благодаря сочетанию компонентов: система функционирования и поддержания конкурентной среды; система регулирования внутренних цен; система регулирования государственного и местных бюджетов; система защиты отечественного аграрного товаропроизводителя; система защиты окружающей среды; система регулирования доли накоплений ВВП; система регулирования налогообложения доходов физических лиц, работающих в определенном секторе экономики. Выявлено, что система экологических государственных целевых программ должна включать программы из четырех уровней управления. Во-первых, это экологические государственные целевые программы, которые полностью или частично финансируются за счет государственного бюджета. Перечень таких программ заключает правительство, который рассматривается и утверждается Верховной Радой как один из приложений к государственного бюджета на текущий год. Публикация таких программ в средствах СМИ обязательна. Во-вторых, региональные экологические целевые программы. Они разрабатываются областными государственными администрациями, рассматриваются и утверждаются областными советами народных депутатов. В-третьих, муниципальные целевые программы. Они формируются исполнительными и представительными органами крупных муниципальных образований (например, города-областные центры). В-четвертых, межгосударственные экологические программы. Их принимают и выполняют государства-члены СНГ, а также другие заинтересованные государства.

Ключевые слова: механизм финансирования, экологическая государственная целевая программа, финансово-экономическое регулирование.

N. S. Prokopenko, Doctor of Economic Sciences, Professor

I. I. Dudnikova, Associate Professor

CONCEPTUAL APPROACHES TO FUNDING VEHICLE OF ENVIRONMENTAL STATE TARGET PROGRAMS

Abstract. The article is about the financial mechanisms for adjustment certain sectors of the economy more widely applied with the using of the principle of program target regulation and support. Programming is the method of dynamic government interference into the financial and economic adjustment processes. It is used in case when the conventional methods and mechanisms of the market economy and its state regulation are not able to solve the economic, technological, environmental and territorial development emergency problems. Therefore this method should be applied in a narrow sector of strategic breakthrough, leaving a wide field of conventional methods of functioning market economy. The term "financial metabolism" has been proposed. The essence of definition means that the implementation of ecological state target programs is possible through the combination of components: the system of operation and support of the competitive environment; the domestic price adjustment system; the system of state and local budgets adjustment; the system of domestic agricultural producers protection; the system of environmental protection; the system of GDP share accumulation adjustment; the system of adjustment of profit taxation of individuals working in a particular sector. It has been found that the system of state environmental target programs has to include a program of four levels of management. Firstly, there should be the environmental state target programs that are fully or partially funded by the state budget. The list of these programs is made by the government, and it is reviewed and approved by the Verkhovna Rada of Ukraine as one of the annexes to the state budget for the current year. The publication of such programs in the mass media is required. Secondly, the regional environmental target programs should be there. They are developed by the regional authorities, reviewed and approved by the regional councils of people's deputies. Thirdly, there should be the municipal targeted programs. They are formed by executive and representative bodies of large municipalities (such as cities - regional centers). Fourthly, there should be the interstate environmental programs. The CIS member states and other interested states accept and carry out them.

Keywords: funding vehicle, the ecological state target program, financial and economic adjustment.

 

Читати 3453 разів Останнє редагування Понеділок, 11 квітня 2016 11:45
 

Зараз on-line

На даний момент 45 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1794
mod_vvisit_counterВчора4229
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні25799
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці51177
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3122585