Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Babenko V. О. Modeling of factors influencing innovation activities of agricultural enterprises of Ukraine

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 339.977:631.14

V. О. Babenko, Doctor of Economic Sciences,
Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor

MODELING OF FACTORS INFLUENCING INNOVATION ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Urgency of the research. Modern processes of reforming AIC on the basis of the critical state of Ukraine's economy, much of which the agricultural sector, demands from AIC to improve their organizational and administrative activities based on implementation and good governance of innovation process (IP).
Target setting. Efficient solving of occurring issues in these rapidly changing conditions in the economic and socio-political environment requires the use of analytical techniques in the management of agricultural enterprises, IP-based instruments of economic and mathematical modeling, taking into consideration peculiarities of agricultural production.
Actual scientific researches and issues analysis. The main approaches to the design of the systems associated with managing IP, realized with descriptive tools or presented with insufficient formalization, and offer practically an experiment with managing IP, avoiding the possibility to assess the impact and consequences of various options for managing IP in the future prospect of minimizing risks in management IA while making management decisions.
Uninvestigated parts of general matters defining. The scientists haven’t yet developed the tools of economic and mathematical modeling for the control and management of full technological cycle, necessary for innovation in production.
The research objective. The article studies the patterns of development and management of IP enterprises in Ukraine, as well as mechanisms of their internal and external relationships.
The statement of basic materials. The dynamics of ID agricultural enterprises in terms of its components has been analyzed, was researched its ID development tendencies based on the analysis of the dynamics of changes in key indicators of the domestic agricultural production. The factors influence the level ID agrarian enterprises and factor analysis was performed. With the results the system of latent factors models based on the calculated integral indicators of the components of their IA, including the dynamics of innovation in the enterprises, the dynamics of costs and IA fundіng sources, the dynamics of introducing IA.
Conclusions. Calculated latent factors of IA agricultural enterprises, it should be appropriate to use as guidelines for foreign trade in order to determine the IA strategy for Ukraine on the world agricultural market.

 

Keywords: innovation activity; innovation processes; agribusiness; agricultural products; modeling; latent factors.


УДК 339.977:631.14

В. О. Бабенко, д. е. н.,
к. т. н., доцент

МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Сучасні процеси реформування галузі АПК з урахуванням критичного стану економіки України, значна частка якої належить аграрному сектору, вимагає від підприємств АПК вдосконалення їхньої організаційної й управлінської діяльності на основі впровадження та раціонального управління інноваційними процесами (ІП).
Постановка проблеми. Ефективне вирішення виникаючих при цьому завдань в швидко змінюваних умовах економічного та соціально-політичного середовища потребує застосування аналітичних методів в управлінні ІП підприємств АПК на основі інструментарію економіко-математичного моделювання з урахуванням особливостей аграрного виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні підходи щодо моделювання систем, пов’язаних з управлінням ІП, здійснено описовими засобами або представлено з недостатньою формалізацією, і пропонують практично експериментувати з управлінням ІП, уникаючи можливість оцінити результативність та наслідки різних варіантів управління ІП в майбутній перспективі з мінімізацією ризиків ІД при прийнятті управлінських рішень.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо розроблено інструменти економіко-математичного моделювання для контролю та управління повним технологічним циклом, необхідним для впровадження інновацій у виробництво.
Постановка завдання. Стаття присвячена дослідження закономірностей розвитку та управління ІП підприємств АПК України, а також механізмів їх внутрішніх та зовнішніх взаємозв'язків.
Виклад основного матеріалу. Досліджено динаміку рівня ІД підприємств АПК в розрізі її складових, виявлено тенденції її розвитку ІД на основі проведеного аналізу динаміки змін основних показників вітчизняного агровиробництва. Визначено фактори впливу на рівень ІД агропідприємств та виконано факторний аналіз. За допомогою його результатів розроблено систему моделей латентних факторів на основі обчислених інтегральних показників, що характеризують складові їх ІД, зокрема, динаміку інноваційної активності підприємств, динаміку витрат та джерела фінансування ІД, динаміку впровадження ІД.
Висновки. Обчислені латентні фактори ІД підприємств АПК доцільно використовувати у зовнішньоекономічній діяльності у якості рекомендацій для визначення стратегії ІД Україні на світовому ринку сільсько-господарської продукції.

Ключові слова: інноваційна діяльність; інноваційні процеси; підприємства АПК; сільськогосподарська продукція; моделювання; латентні фактори.

Читати 1901 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 09:33
 

Зараз on-line

На даний момент 42 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні272
mod_vvisit_counterВчора3727
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні11888
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24563
mod_vvisit_counterВ цьому місяці59325
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці116425
mod_vvisit_counterРазом3247158