Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Harafonova O. I. Strategic approach to mechanism of budgeting in financial planning of agricultural enterprises

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 658. 016.8

O. I. Harafonova, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

STRATEGIC APPROACH TO MECHANISM OF BUDGETING IN FINANCIAL PLANNING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Urgency of the research. Budgeting is a complex mechanism, the operation of which depends largely on the team-work of all its components: the budget structure, systems, models and procedures.
Strategic approaches to budgeting process in the system of financial planning is a priority of the example of agricultural enterprises.
Target setting. The role of budgeting in the management of agricultural enterprises is becoming more and more important as budgeting is a complex system that combines wellstructured set of plans describe the objectives, powers and responsibilities of different levels of management, principles of organizational structure, technology and methods of analysis and control .
Because budgets reflect future activities, the degree of this activity, they become the basis for evaluation of the entire enterprise. Comparison of actual results with the planned makes it possible to determine the efficiency and effectiveness of activities to understand how our plans correspond to the realities of today.
Actual scientific researches and issues analysis. A significant contribution to the theory and practice of budgeting have foreign and domestic scientists, including: Akkof R., I. Ansof, Ivan Balabanov, Ben T., A. Grigoriev, Y. Dohadaylo, C. Drury, Robert Kaplan, A. Karpov, Alexander Kuzmin, E. Meyer, I. Nemirovsky, D. Norton, V. Savchuk, B. Samochkyn, John. Syhel, I. Starozhukova, A. Tereschenko, V. Hrutskyy, K. Schyborsch, G. Yalovoy and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The basis for the operation and development of the company serves budgeting system that allows you to preevaluate the effectiveness of management decisions, optimally allocate resources and compare costs during the business concept.
The research objective. Thus, the need to develop a budgeting system that adequately meets the challenges of the environment, leading to the need for a system of budgets at the company, which operates in the field of agriculture.
The statement of basic materials. In the article considered the features of budgeting mechanism on the example of agricultural complex. Indicated that the poor state of agricultural enterprises caused by lack of budgeting mechanism. The specified mechanism will allow companies to carry out effective agribusiness management and anticipate negative trends.
Conclusions. Application to domestic enterprises effective budget systems requires the formation of specific preconditions (organizational, economic, social, technical, etc.), taking into account the specific functioning of organizations during the reform of the national economy and contributes to solving a number of problems to ensure the sustainable management of enterprise resources and their intended use, improving cash flow management in order to maintain the required level of solvency, a reasonable decisionmaking and more.

 

Keywords: budgeting; financial planning; budgeting mechanism; agribusiness; strategic action.

 

УДК 658. 016.8

О. І. Гарафонова, д. е. н., доцент

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Актуальність теми дослідження. Бюджетування являє собою складний механізм, функціонування якого значною мірою залежить від злагодженої роботи усіх його складових: бюджетної структури, системи, моделі та процедури.
Розроблення стратегічних підходів до процесу бюджетування в системі фінансового планування є пріоритетним напрямом розвитку на прикладі підприємств агропромислового комплексу.
Постановка проблеми. Роль бюджетування в управлінні агропромисловими підприємствами стає все більш і більш важливою, тому що бюджетування є складною системою, що поєднує в собі добре структурований набір планів, описання цілей, повноваження та відповідальність різних щаблів менеджменту, принципи побудови організаційної структури, технології та методи аналізу і контролю.
Оскільки бюджети відображають майбутню діяльність, то мірою здійснення цієї діяльності вони перетворюються на базу для оцінки діяльності всього підприємства. Порівняння фактичних результатів із запланованими дає можливість визначити ефективність і результативність діяльності, зрозуміти на скільки наші плани відповідають реаліям сьогоднішнього дня.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії та практики бюджетування зробили зарубіжні та вітчизняні вчені, серед яких: Р. Аккоф, І. Ансоф, І. Балабанов, Т. Бень, О. Григор’єв, Я. Догадайло, К. Друрі, Р. Каплан, О. Карпов, О. Кузьмін, Е. Майер, І. Немировський, Д. Нортон, В. Савчук, В. Самочкин, Дж. Сигел, І. Старожукова, О. Терещенко, В. Хруцкий, К. Щиборщ, Г. Яловий та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Основою функціонування і розвитку підприємства слугує система бюджетування, яка дає змогу наперед оцінити ефективність управлінських рішень, оптимальним чином розподілити ресурси і порівняти витрати під час концепції ведення бізнесу.
Постановка завдання. Таким чином, потреба до розробки системи бюджетування, адекватно відповідає викликам зовнішнього середовища, призвело до необхідності створення системи бюджетів на підприємстві, що функціонує в галузі АПК.
Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто особливості побудови механізму бюджетування на прикладі підприємств агрокомплексу. Зазначено, що незадовільний стан діяльності підприємств агропромислового комплексу зумовлений відсутністю механізму бюджетування. Зазначений механізм дозволить підприємствам агробізнесу здійснювати ефективне управління та передбачувати негативні тенденції розвитку.
Висновки. Застосування на вітчизняних підприємствах ефективних бюджетних систем вимагає формування певних передумов (організаційних, економічних, соціальних, технічних тощо), врахування специфіки функціонування організацій у період реформування національної економіки та сприяє вирішенню низки існуючих проблем з метою забезпечення раціонального управління ресурсами підприємства та їх цільового використання, удосконалення управління грошовими потоками для підтримання необхідного рівня платоспроможності, прийняття більш обґрунтованих управлінських рішень тощо.

Ключові слова: бюджетування; фінансове планування; механізм бюджетування; агробізнес; стратегічні дії.

Читати 1864 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 09:37
 

Зараз on-line

На даний момент 60 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні199
mod_vvisit_counterВчора3727
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні11815
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24563
mod_vvisit_counterВ цьому місяці59252
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці116425
mod_vvisit_counterРазом3247085