Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Гмиря В. П. Особливості оцінки фінансової стійкості підприємства в умовах кредитування аграрного виробництва

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 658.1

В. П. Гмиря, к. е. н., доцент

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Актуальність теми дослідження. Фінансова стабільність держави визначається оцінкою фінансової стійкості підприємств, а головне місце аграрного сектору в економіці зумовлює необхідність забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств.
Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах господарювання основою стабільного становища підприємства є його фінансова стійкість, але враховуючи нестабільний економічний стан в економіці країни більшість підприємств знаходяться в нестійкому фінансовому стані.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Наукові дослідження цієї проблеми характеризуються недостатнім рівнем розробки та відсутністю визначених методів оцінювання достатності фінансових ресурсів підприємств при кредитуванні у складних умовах сучасного ринкового середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Враховуючи важливість фінансової стійкості як критерію надійності підприємства, стабільної діяльності та ефектив-ності управління наявними фінансовими ресурсами. Ще недостатньо розроблена методика оцінювання фінансової стійкості підприємства при отриманні кредитування. А питання оцінки фінансового стану підприємств досліджували такі відомі науковці: - Борисова В. А., Василик О. Д, Власюк С. А., Дем’яненко М. Я., Івахненко В. М., Лайко П. А, Ляшенко Ю. І., Мних Є. В., Пелипенко Л. П, Поддєрьогін А. М., Саблук П. Т., Сав'як І. Я., Стецюк П. А., Чепурко В. В., Чуй І. В., Чупіс В. А. та інші.
Мета статті полягає у поглибленні методичного забезпечення щодо оцінки фінансової стійкості підприємств в умовах кредитування аграрного виробництва у сучасних умовах господарювання.
Виклад основного матеріалу. В економічній літературі існує багато різних підходів до визначення сутності фінансової стійкості.
Основою фінансової стійкості підприємства є опти-мальне співвідношення різних джерел фінансування його діяльності, що ґрунтується на двох принципово протилежних позиціях. З одного боку, залучення коштів є вигідним, оскільки додатковий капітал створює умови для розвитку бізнесу та отримання прибутку, з другого боку – саме запозичені кошти створюють досить великі фінансові ризики, які можуть призвести до негативних наслідків у діяльності підприємства.
Висновки. Визначення шляхів зміцнення фінансової стійкості підприємства дозволяє зробити висновки щодо основних напрямів покращення його фінансового стану та формування ефективної фінансової стратегії.

 

Ключові слова: фінансова стійкість; аграрне виробництво; прибуток; капітал, показники

 

UDC 658.1

V. P. Hmyrya, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

FEATURES ASSESSMENT OF THE FINANCIAL VIABILITY OF CREDIT CONDITIONS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Actuality of research theme. Financial stability of the state is determined by the estimation of financial firmness of enterprises, and the main place of agrarian sector in a nation-al economy predetermines the necessity of providing of financial firmness of agricultural enterprises.
Raising of problem. In the modern economic terms of making business, the basis of a stable position of the enterprise is his financial firmness. The basis of the financially-economic stability of enterprise is his high level of financial stability.
Analysis of the last researches and publications. Taking into account the importance of financial firmness as the criterion of the enterprise reliability, stable activity and efficiency of management of present financial resources, the development of methodology of the estimation of a financial enterprise firmness in the credit obtaining have not yet reached the proper level in the scientific literature. Questions of the estimation of enterprise’s financial stability was researched by scientists such as Borisova V., Vasilik O., Vlasuk S., Demyianenko M., Ivahnenko V., Layko P., Lyashenko Y., Mnyh E., Pelypenko L., Poddieryogin А., Sabluk P., Saviyak І., Steciyuk P., Chepurko V., Chuy I., Chupis V. etc.
A selection of unsolved is earlier parts of general issue. Scientific researching of this problem are characterized by the insufficient level of development and absence by the certain methods of the estimation of sufficiency of financial resources of enterprises while crediting in the difficult conditions of modern market environment.
The aim of the article consists in deepening of the methodical providing in relation to the estimation of financial to firmness enterprises in the conditions of crediting of agrarian production in the modern terms of business activity.
Exposition of basic material. In economic literature there is many different definitions of essence of "financial firmness". The financial firmness is considered as leading and decisive in activity of enterprise, because in the market conditions of business making finance are motive force of any economic system. The important object of the management of financial firmness, in accordance with monitoring, is productive firmness of enterprise. Complication of productive relations that arise up in the process of production of goods on an enterprise and the variety of executable by them functions is determined by many internal and external factors, each of that influences on a supply and proceeding in a quality competitive product.
Conclusions. Determinations of ways of improvement of the financial firmness of enterprise allow to make conclusion in relation to the basic directions of improvement of his state and forming of him effective financial strategy.

Keywords: financial stability; agricultural production; income, capital; performance.

Читати 2076 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 09:42
 

Зараз on-line

На даний момент 51 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні368
mod_vvisit_counterВчора3727
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні11984
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24563
mod_vvisit_counterВ цьому місяці59421
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці116425
mod_vvisit_counterРазом3247254