Версія для друку

Sydoruk S. V., Tsyhanyuk N. Ye. Dominant tourist flow of management techniques

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-39-43

UDC 332.012.2(477)(043)

S. V. Sydoruk, Candidate of Economic Sciences,
N. Ye. Tsyhanyuk, Candidate of Economic Scences

DOMINANT TOURIST FLOW OF MANAGEMENT TECHNIQUES

Urgency of the research. One of the main directions of economic development is the recreation system that performs an important social function of rehabilitation and recreation, treatment and prevention of many diseases due to the consumption of a variety of recreational resources.
Target setting. Actual cut aspect of this issue is the management information system and recreation, finance, service and transport stream recreational product from the manufacturer to the end user that requires research elements of the sphere, combined with elements of the logistics system.
Actual scientific researches and issues analysis. Theoretical basis of logistical approaches for the development of recreation is the subject of research of local scientists, including Kyfyaka V. F., Hvozdenko A. A., Chernin I. V., Nesterov S. Y. [4; 5, 9-10] and others. However, scientists have not studied the methods of managing tourist flows, taking into account the logistics approach.
Uninvestigated parts of general matters defining. The main goal of our study is to evaluate the management of tourist flows in terms of modern logistics systems.
The research objective. Optimization of flow of tourists RLS (recreational logistics system) we offer described using ant algorithms as RLS parameters change over time under the influence of the environment (the needs of tourists, scientific and technological progress, the political situation in the country, etc.).
The statement of basic materials. The idea of ant algorithm originated in monitoring the process of finding food in the colony of ants. In their search for ants leave the trail (pheromone) in the passed way that allows information to other ants, attracting their smell. Sample application tailor ant algorithm to optimize the flow of tourists, the example depicted regions.
Conclusions. Application of logistic flows intensify regional recreational system will lead to dense interaction elements RLS and as a result - to enhance the efficiency of its operations.

Keywords: method; intensification; flow; logistics; system; tourists; ant algorithm.

 

УДК 332.012.2(477)(043)

С. В. Сидорук, к. е. н.,
Н. Є. Циганюк, к. е. н.

ДОМІНАНТНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ

Актуальність теми дослідження. Одним із основних напрямів економічного розвитку регіону є рекреаційна система, яка виконує важливу суспільну функцію щодо оздоровлення і відпочинку населення, лікування і профілактики багатьох захворювань за рахунок споживання різноманітних рекреаційних ресурсів.
Постановка проблеми. Актуальним аспектним зрізом цієї проблематики є управління рекреаційною системою і інформаційним, фінансовим, сервісним та транспортним потоком рекреаційного продукту від виробника до кінцевого споживача, яка потребує дослідження елементів даної сфери в поєднанні з елементами логістичної системи.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади застосування логістичних підходів для забезпечення розвитку рекреаційних систем є предметом досліджень вітчизняних вчених, зокрема Кифяка В. Ф., Гвозденко А. А., Черніної І. В., Нестерова С. Ю. [4; 5; 9-10] та ін. Однак, науковці не досліджували методи управління туристичними потоками з врахуванням логістичного підходу. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Головною метою нашого дослідження є оцінка методів управління туристичними потоками в сучасних умовах розвитку логістичних систем.
Постановка завдання. Оптимізацію потоків рекреантів ЛРС (логістичної рекреаційної системи) ми пропонуємо описати за допомогою мурашиних алгоритмів, оскільки параметри ЛРС з часом змінюються під впливом зовнішнього середовища (потреб рекреантів, науково-технічний прогрес, політична ситуація в країні тощо).
Виклад основного матеріалу. Ідея мурашиного алгоритму виникла при спостереженні за процесом пошуку їжі в колонії мурах. У своїх пошуках мурахи залишають слід (феромон) на пройденому шляху, який дає інформацію іншим мурахам, приваблюючи їх запахом. Зразок за-стосування мурашиного алгоритму адаптуємо для оптимізації потоку рекреантів, зобразимо на прикладі регіонів країни.
Висновки. Застосування методів інтенсифікації логістичних потоків рекреаційної системи регіонів призведе до щільної взаємодії елементів ЛРС, та як наслідок – до підвищення рівня ефективності її діяльності.

Ключові слова: метод; інтенсифікація; потік; логістика; система; рекреант; мурашиний алгоритм.

Читати 2597 разів Останнє редагування Середа, 05 липня 2017 08:34