Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Черчик Л. М. Діагностика в системі стратегічного менеджменту підприємства

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-150-155

УДК 658.5.012.42

Л. М. Черчик, д. е. н.,
професор

ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність теми дослідження обумовлюється необхідністю удосконалення практичного інструментарію стратегічного менеджменту задля досягнення бажаних результатів та отримання конкурентних переваг на довготермінову перспективу.
Постановка проблеми. Доцільним є розробка методологічних аспектів щодо використання діагностики на етапі реалізації стратегії розвитку підприємства. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розроблено теоретико-методичні основи антикризової, фінансової, економічної діагностики, етапу обґрунтування стратегії.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо опрацьовані можливості застосування діагностики на стадії реалізації стратегії.
Постановка завдання. Основними завданнями дослідження є: визначення змістовного наповнення діагностики, обґрунтування принципів, функцій, ознак та етапів діагностики у системі стратегічного менеджменту підприємства.
Виклад основного матеріалу. У статті набули подальшого розвитку теоретико-методологічні положення щодо використання діагностики у стратегічному менеджменті на стадіях обґрунтування та реалізації стратегії розвитку підприємства. Уточнено змістовне наповнення діагностики як виду практичної діяльності, що передбачає сукупність формалізованих процедур, спрямованих на визначення фактичного стану підприємства, формування моделі його майбутнього стану і виявлення стратегічної прогалини. Обґрунтовано принципи, підходи, складові, ознаки, функції та етапи діагностики у стратегічному менеджменті.
Висновки. Діагностика є ефективним інструментом у системі стратегічного менеджменту, який дозволяє обґрунтувати стратегію розвитку підприємства та забезпечити виявлення негативних ситуацій у процесі її реалізації.

Ключові слова: діагностика; стратегічний менеджмент; етапи діагностики стану підприємства; стратегічна прогалина; корегуючі дії.

 

UDC 658.5.012.42

L. N. Cherchyk, Doctor of Economic Sciences,
Professor

DIAGNOSTICS IN STRATEGIC MANAGEMENT ENTERPRISE

Urgency of the research is conditioned by the need to improve the strategic management’s practical tools for achieve the desired results and obtain competitive advantages in the long run.
Target setting. It is reasonable to develop methodological approaches to the use of diagnosis on the stage of the development strategy.
Actual scientific researches and issues analysis. Theoretical and methodological bases of anticrisis, financial, economic diagnostic and study stage strategy were worked out.
Uninvestigated parts of general matters defining. Insufficient worked possibilities of diagnostics under implementation strategy.
The research objective. The main objectives of the study are: determining the content of the diagnostic, reasoning of the principles, functions, features and diagnostic steps in the strategic management of the company.
The statement of basic materials. The theoretical and methodological provisions for the use of diagnostics in strategic management on the stages of enterprise’s development strategies feasibility and implementation were further developed in the article. The meaningful content of the diagnosis as a kind of practice that provides a set of formal procedures which are aimed at defining the actual condition of the company, the formation of its future state model and identify strategic gaps, were determined. The principles, approaches, components, features, functions and stages of diagnostics in the strategic management of the company were substantiated.
Conclusions. Diagnostics is an effective instrument in the strategic management system that allows to substantiate the development strategy of the enterprise, and to identify adverse situations during the process of its implementation.

Keywords: diagnostics; strategic management; stages of diagnosis of enterprises; strategic gap; corrective actions.

Читати 1973 разів Останнє редагування Понеділок, 03 липня 2017 15:42
 

Зараз on-line

На даний момент 96 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3448
mod_vvisit_counterВчора4316
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні14900
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні26921
mod_vvisit_counterВ цьому місяці76706
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці95620
mod_vvisit_counterРазом3472303