Версія для друку

Romanenko Y. A., Chaplay I. V. Theoretical and methodological foundations subsystem brand management at the enterprise

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-156-163

UDC 65.012.32:659.1:621.397.13

Y. A. Romanenko, Doctor of Science in Public
Administration, Professor, Honored Lawyer of Ukraine,
I. V. Chaplay, Candidate of Science in Public Administration

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS SUBSYSTEM BRAND MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

Urgency of the research. The media market is the most dynamic market. Hence, there is a need for clear identification of one’s products and determination of one’s market standing. This requires studying the range of problems associated with building brands of television channels in the media market.
Actual scientific researches and issues analysis. Domestic and foreign research workers addressing the issue of building brands, brand management and branding include such persons as D. Aaker [1], A. Bolshakov [2], V. Pertsіya [3], Y. Gordon [4], V. Korolko [5], T. Nilson [6], S. Pogodayev [9], Y. Romanenko [10] and others
Uninvestigated parts of general matters defining. The topicality of this problem in the media market stems from the fact that corporate employees act in this market as images of media brands, TV channels and the entire media holding company.
The research objective. The primary research objective is to analyze the specifics of building a brand management subsystem at an enterprise and provide thereon practical recommendations on its successful operation.
The statement of basic materials. A brand development management system (hereinafter referred to as BDMS) represents a collection of management entities, objects, tools and techniques, which, while interacting with one another, are intended to build and develop a strong brand [2, p. 203].
A distinction is made among the following main approaches to the concept of brand development management system:
- Functional approach;
- Entity-object approach;
- Tiered approach; and
- Territorial approach.
It is our opinion that the functional approach is an all-in-one approach to the BDMS concept. The functional approach is one of the main approaches to brand management.
Conclusions. So successful operation of the brand management system at an enterprise and successful fulfillment of branding and brand management tasks require a comprehensive approach covering planning, organization and control that are ensured by continuous information system support during all stages. Among the key approaches to the concept of brand development management system, the functional one is the most universal, in that managerial functions are universal and peculiar to any management system at any management level.

Keywords: branding; brand management; brand portfolio management strategy; and brand development management system.

 

УДК 65.012.32:659.1:621.397.13

Є. О. Романенко, д. н. з держ. упр., професор,
Заслужений юрист України,
І. В. Чаплай, к. н. з держ. управ.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОЛОЛОДГІЧНІ ОСНОВИ ПІДСИСТЕМИ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Актуальність теми дослідження. Медіаринок є найбільш динамічним ринком. У зв'язку з цим виникає необхідність у чіткій ідентифікації своїх продуктів та визначення своїх позицій на ринку. Для цього необхідно вивчити проблематику формування брендів телеканалів на медіаринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних та зарубіжних науковців питанням створен-ня брендів, бренд-менеджмент і брендинг займалися: Д. Aaker [1], А. Большаков [2], В. Перція [3], У. Гордон [4], В. Королько [5], Т. Nilson [6], С. Pogodayev [9], Є. Романенко [10] та інші.
Постановка проблеми. Актуальність даної проблеми на медіа ринку пояснюється тим, що на даному ринку працівники компанії виступають обличчями медіа брен-дів, телеканалів та всього медіа холдингу.
Постановка завдання. Метою первинних досліджень є аналіз особливостей побудови підсистеми управління брендом на підприємстві та надання практичних рекомендації по його успішній роботі.
Виклад основного матеріалу. Система управління розвитком бренда (СУРБ)являє собою сукупність суб'єктів, об'єктів, інструментів та методів управління, що у процесі взаємодії між собою спрямовані на формування та розвиток сильного бренда [10, с. 203].
Розрізняють такі основні підходи до поняття системи управління розвитком бренда:
- Функціональний підхід
- Суб'єктно-об'єктний підхід
- Рівневий підхід
- Територіальний підхід.
Універсальним підходом до поняття СУРБ є функціональний підхід.
Висновки. Отже, для успішного функціонування системи бренд-менеджменту на підприємстві та успішної реалізації задач брендингу та бренд-менеджменту необхідний комплексний підхід, що охоплює планування, організацію та контроль, що на протязі всіх етапів забезпечуються безперебійною підтримкою інформаційної системи. Серед основних підходів до поняття системи управління розвитком бренда найбільш універсальним є функціональний підхід, адже функції управління є універсальними й властиві будь-якій управлінській системі на будь-якому рівні управління.

Ключові слова: брендинг; бренд-менеджмент; стратегії управління портфелем брендів; система управління розвитком бренда.


Читати 2100 разів Останнє редагування Понеділок, 03 липня 2017 15:56