Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Tsybulia S. D., Starchak V. G. Ivanenko K. N. Ecomanagement of pipeline transport as factor of economics ecologization

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-189-194

UDC 338.47:504.062:504.75+620.194

S. D. Tsybulia, Doctor of Technical Sciences,
Associate Professor,
V. G. Starchak, Doctor of Technical Sciences,
Professor,
K. N. Ivanenko, Candidate of Technical Sciences

ECOMANAGEMENT OF PIPELINE TRANSPORT AS FACTOR OF ECONOMICS ECOLOGIZATION

Urgency of the research. Pipeline transport (PT) in Ukraine is a basic bar of the oil-and-gas complex of country, guarantee of its energetic safety. It is explained by very important role of the oil-and-gas transport system in the econo-my of Ukraine.
Target setting. Therefore it is necessary to develop the scientific-methodological foundations of ecomanagement of the PT on increasing its technogenous-ecological safety level as the efficient factor of economics greening.
Actual scientific researches and issues analysis. For the analyzed works O. M. Adamenko, S. I. Doroguntsova, L. G. Melnika, G. I. Rudko, V. M. Schmandija, D. R. Baer, R. D. Cane a.o. appear a limitness of the date on the theoreti-al and methodological foundations and the scientific principles of the formation of ecological-economical safety of the PT, the prevention of the risks of technogenous accidents with the high economical and ecological damages.
Uninvestigated parts of general matters defining. The scientists have not jet sufficiently developed questions of the integrated estimation and prediction of the technogenous influence on the ecological-economical safety of the PT and its prevention.
The research objective. The aim and tasks of the work – to develop the scientific principles of solving the problem of providing and managing of the ecological-economic safety of the PT by improving the technological processes on the base of the integrated estimation of the eco-desctructive tech-nogenous influence on the PT.
The statement of basic materials. The article proves the expendiency of an improving of the technological processes, with the high technical-economical and social-ecological effi-ciency, for the security of the ecological-economical safety (the innovating resource and energy-saving technologies of welding, the synergist protection compositions on the secondary raw materials etc.). The models of complex ecomanage-ment, monitoring, with receiving the positive synergist ecologi-cal-economical effect (PSEE) are developed.
Conclusions: it is showed, that the greeneng of econom-ics, the balanced natural using: a prevention of the man-made disasters, the elimination of losses of energetic materials, unreceived products, a compensating expenses on a liquidation of the consequences of technogenous accidents is pro-vided by the improvement of ecomanagement of the tech-nological processes.

Keywords: ecological-economical safety of pipeline transport; ecomanagement; improving of techprocesses; technoeconomical; socio-ecological efficiency.

 

УДК 338.47:504.062:504.75+620.194

С. Д. Цибуля, д. т. н.,
доцент,
В. Г. Старчак, д. т. н.,
професор,
К. М. Іваненко, к. т. н.

ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ЧИННИК ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Актуальність теми дослідження. Трубопровідний транспорт України є основним стрижнем нафтогазового комплексу країни, гарантом її енергетичної безпеки. Це пояснюється надзвичайно важливою роллю нафтогазотраспортної системи в економіці України.
Постановка проблеми. Отже, виникає необхідність розробки науково-методологічних засад екоменеджмен-ту трубопровідного транспорту по підвищенню рівня його техногенного-екологічної безпеки як ефективного чинника екологізації економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із проаналізованих робіт О. М. Адаменка, С. І. Дорогунцова, Л. Г. Мельника, Г. І. Рудька, В.М. Шмандія, D. R. Baer, R. D. Cane та ін. слідує обмеженість даних про теоретичні та методологічні основи, наукові принципи формування екологічної безпеки ТРТ, запобігання ризику тех-ногенних аварій з високими економічними та екологічними збитками.
Виділення недосліджених частин загальної про-блеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання щодо комплексної оцінки та прогнозування техно-генного впливу на еколого-економічну безпеку ТРТ та його попередження.
Постановка завдання. Мета і задачі роботи – на основі комплексної оцінки екодеструктивного техногенного впливу на ТРТ, розробити наукові засади вирішення проблеми забезпечення та управління його еколого-економічною безпекою удосконаленням технологічних процесів.
Виклад основного матеріалу. У статті, для забезпечення еколого-економічної безпеки ТРТ, обґрунтовується доцільність удосконалення технологічних процесів з високою техніко-економічною, соціально-екологічною ефективністю (інноваційні ресурсо- та енергозберігаючі технології зварювання, синергічні захисні композиції на вторинній сировині та ін.). Розроблені моделі комплексного екоменеджменту, моніторингу, з одержанням позитивного синергічного еколого-економічного ефекту (ПСЕЕ).
Висновки. Показано, що удосконаленням екоменеджменту техпроцесів забезпечується екологізація економіки, збалансоване природокористування:запобігання техногенних аварій ТРТ, скасування втрат енергетичної сировини, недоодержаного продукту, компенсаційних затрат на ліквідацію наслідків техногенних аварій.

Ключові слова: еколого-економічна безпека трубопровідного транспорту; екоменеджмент; удосконалення техпроцесів; техніко-економічна; соціально-екологічна ефективність.

Читати 1697 разів Останнє редагування Понеділок, 03 липня 2017 16:48
 

Зараз on-line

На даний момент 57 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1895
mod_vvisit_counterВчора4229
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні25900
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці51278
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3122686