Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Khodzhaian А. О. Strategic partnership as a form of innerstate cooperation

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-48-53

UDC 339.92:339.97

А. О. Khodzhaian, Doctor of Economic Sciences, Professor

STRATEGIC PARTNERSHIP AS A FORM OF INNERSTATE COOPERATION

Urgency of the research topic. Urgency of studying strategic partnership is stipulated by the necessity to increase efficiency of international cooperation to solve priority economic and political purposes and anti action to the threats of economic security of the countriesmembers.
Target setting. The efficient model of interstate cooperation is strategic partnership that is based on mutual foreign economic and foreign policy support.
Actual scientific researches and issues analysis. Researches of O. Bilorus, D. Lukianenko, D. Kudyrko, N. Kukharska, V. Manzhola, A. Mazaraki, T. Melnik, B. Parakhonsky, V, Yukhymenko, G, Yavorska are devoted to the conceptual principles of strategic partnership as an efficient instrument of interstate interaction.
Uninvestigated parts of general matters defining. At the present moment, there is no unanimity among the scientists and politicians concerning scientific definition of the term “strategic partnership”. Consequently, some international economic relations defined as strategic partnership in reality are not as those. And wide spread relations doesn’t allow to concentrate efforts and resources on actually perspective strategically significant for the economy of Ukraine directions of international cooperation. Task setting. The article is devoted to defining contextual characteristics of strategic partnership and its place in the system of international economic relations; to compliance evaluation of declared relations of strategic partnership of Ukraine and principles of strategic partnership; analysis of legislative and normative acts of Ukraine that serve the grounds of international cooperation in form of strategic partnership.
Statement of the main material. Within the article, contextual characteristics strategic partnership were defined. Place of strategic partnership in the system of international economic relations was defined. Legislative and normative acts of Ukraine that serve the grounds for interstate cooperation in form of strategic cooperation were analyzed. Circle of strategic partners of Ukraine within national interests implementing connected with guaranteeing national security, defense and energy security of Ukraine was defined.
Conclusions. The result of the performed research is: definition of the principles and contextual characteristics of strategic partnership; grounding the defining priorities of strategic partnership of Ukraine.

Keywords: strategic partnership; principle of strategic partnership; political component of the strategic partnership relations; strategic directions of cooperation of economic character; sectorial priorities of strategic partnership of Ukraine.

 

УДК 339.92:339.97

А. О. Ходжаян, д. е. н., професор

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФОРМА МІЖДЕРЖАВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення стратегічного партнерства обумовлено необхідністю підвищення ефективності міжнародного співробітництва для вирішення пріоритетних економічних та політичних цілей та протидії загрозам економічній безпеці країн-учасниць.
Постановка проблеми. Ефективною моделлю міждержавного співробітництва є стратегічне партнерство, яке ґрунтується на взаємній зовнішньоекономічній та зовнішньополітичній підтримці. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальним засадам стратегічного партнерства як ефективного інструменту міждержавної взаємодії присвячені дослідження О. Білоруса, Д. Лук’яненка, Д. Кудирко, Н. Кухарської, В. Манжоли, А. Мазаракі, Т. Мельник, Б. Парахонського, В. Юхименко, Г. Яворської.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Наразі серед вітчизняних науковців та політиків відсутня одностайність щодо наукового визначення поняття «стратегічне партнерство». Як наслідок, окремі міжнародні економічні зв’язки, визначені як стратегічне партнерство, насправді такими не є. А розпорошеність відносин не дозволяє сконцентрувати зусилля і ресурси на дійсно перспективних стратегічно значимих для економіки України напрямах міжнародної співпраці. Постановка завдання. Стаття присвячена визначенню сутнісних характеристик стратегічного партнерства і його місця в системі міжнародних економічних відносин; оцінці відповідності задекларованих відносин стратегічного партнерства України принципам стратегічного партнерства; аналізу законодавчих і нормативних актів України, які слугують підставою для міждержавного співробітництва у формі стратегічного партнерства.
Виклад основного матеріалу. У статті визначено сутнісні характеристики стратегічного партнерства. Визначено місце стратегічного партнерства у системі міжнародних економічних відносин. Проаналізовано законодавчі і нормативні акти України, які слугують підста-вою для міждержавного співробітництва у формі стратегічного партнерства. Окреслено коло стратегічних партнерів України в рамках реалізації національних інтересів, пов'язаних з гарантуванням національної безпеки і оборони та енергетичної безпеки України.
Висновки. Результатом проведеного дослідження є: визначення принципів та сутнісних характеристик стратегічного партнерства; обґрунтування визначальних пріоритетів стратегічного партнерства України.

Ключові слова: стратегічне партнерство; принципи стратегічного партнерства; політична складова відносин стратегічного партнерства; стратегічні напрями співпраці економічного характеру; секторальні пріоритети стратегічного партнерства України.

Читати 1171 разів Останнє редагування Середа, 27 вересня 2017 14:02
 

Зараз on-line

На даний момент 112 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2692
mod_vvisit_counterВчора3442
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18537
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46160
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3346137