Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Shevchuk O. А., Shevchuk О. V. Three-level model of organizing state financial control

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-68-75

UDC 351.72

O. А. Shevchuk, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
О. V. Shevchuk, Candidate of Economic Sciences

THREE-LEVEL MODEL OF ORGANIZING STATE FINANCIAL CONTROL

Urgency of the research. Full implementation by the state financial control its functionality is possible only if the effective system of this control is really established.
Target setting. Systematic approach to the government financial control first of all provides searching the ways of constructive interaction of inspection bodies of different levels, as well as a common methodology and information space.
Actual scientific researches and issues analysis. The problems of financial control in all its aspects were investigated both by domestic and foreign scientists, such as О. Baranovskyi, І. Basantsov, V. І. Stefaniuk, S. Shokhin, Т. Yunusova and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The lack of an integrated system of SFС has the negative impact on its organization and efficiency work of state controllers.
The research objective. The aim of the research is to develop the proposals for organisation of the integrated system of SFС.
The statement of basic materials. Under the system of financial control it should be understood the coherent interconnected and interdependent, hierarchical and dynamic set of models, types, functions, principles, goals, objectives, objects, subjects, objects, stages, forms, methods and means of the state financial control designed to measure the legality, appropriateness, effectiveness and efficiency of use of public financial resources and state property and the realization of financial, budget, tax, customs, monetary, foreign currency, debt, investment, antimonopoly policy and pricing policy; financial exploration of the processes associated with the existence of "shadow" economy, policy in the field of counteraction (prevention) of legalization of the illegally received income and terrorism financing; to develop and embody the preventive and corrective measures necessary for their improvement.
Conclusions. A structural approach to building an integrated system of SFС was developed, based on the three-level model of its organization, implementation and integration of its individual elements and subsystems for providing its subjects because of consolidating capabilities and material, labor, financial, intellectual and information resources, and harmonization of relations the synergistic effect of formation and use of budget funds and state trust funds, government borrowing, official foreign exchange reserves, foreign investment into the country and abroad, the state property; use of tax and customs facilities.

Keywords: аn integrated system of state financial control; three-level model; the synergistic effect.

 

УДК 351.72

О. А. Шевчук, д. е. н.,доцент,
О. В. Шевчук, к. е. н.

ТРИРІВНЕВА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Актуальність теми дослідження. Повноцінне виконання державним фінансовим контролем свого функціонального призначення можливе лише за умови реального створення його дієвої системи.
Постановка проблеми. Системний підхід до державного фінансового контролю передбачає, насамперед, пошук шляхів конструктивної взаємодії контрольних органів різних рівнів, єдину методологію та єдиний інформаційного простір.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою фінансового контролю в усіх його проявах займались такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як О. Барановський, І. Басанцов, І. Стефанюк, С. Шохін, Т. Юнусова та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Відсутність цілісної системи ДФК негативно позначається на його організації та ефективності роботи державних контролерів.
Постановка завдання. Розробити пропозицій щодо формування цілісної системи ДФК.
Виклад основного матеріалу. Під системою державного фінансового контролю, слід розуміти цілісну взаємопов’язану і взаємозумовлену, ієрархічну та динамічну сукупність моделей, видів, функцій, принципів, цілей, завдань, предметів, суб’єктів, об’єктів, етапів, форм, методів й засобів забезпечення державного фінансового контролю, призначених для виміру законності, доцільності, результативності і ефективності використання державних фінансових ресурсів і державної власності й реалізації фінансової, бюджетної, податкової, митної, грошово-кредитної, валютної, боргової, інвестиційної, антимонопольної політики та політики ціноутворення; фінансової розвідки процесів, пов’язаних з існуванням «тіньової» економіки, політики в сфері протидії (запобігання) легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; вироблення і вжиття необхідних для їх вдосконалення превентивних і коригуючих заходів.
Висновки. Розроблений конструкційний підхід до формування цілісної системи ДФК, що базується на трирівневій моделі її організації, імплементації й інтеграції її окремих елементів і підсистем для забезпечення завдяки консолідації можливостей і матеріальних, трудових, фінансових, інтелектуальних й інформаційних ресурсів її суб’єктів та гармонізації їх контрольних відносин синергетичного ефекту формування й використання бюджетних коштів і коштів загальнодержавних цільових фондів, державних запозичень, офіційних золотовалютних резервів, іноземних інвестицій у країну та за її межі, державної власності; використання податкових і митних пільг.

Ключові слова: цілісна система державного фінансового контролю; трирівнева модель; синергетичний ефект.

Читати 1067 разів Останнє редагування Середа, 27 вересня 2017 14:38
 

Зараз on-line

На даний момент 34 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1714
mod_vvisit_counterВчора4339
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18205
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці43583
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3114991