Версія для друку

Lyskova L. M. The effects of the increase in trade cooperation between Ukraine and EU in agricultural sector: empirical evaluation

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-83-91

UDC 339.923[477+061.1EU]

L. M. Lyskova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

THE EFFECTS OF THE INCREASE IN TRADE COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND EU IN AGRICULTURAL SECTOR: EMPIRICAL EVALUATION

Urgency of the research. State economic growth is im-possible without developing and strengthening cooperation with countries which were identified as prior during the country's integration into the European economy. Unfortunately, despite significant economic potential output Ukraine's agri-cultural sector is still technologically backward and therefore not sufficiently competitive in the international market.
Target setting. It is reasonable to argument the effects of trade cooperation between Ukraine and the EU in the agricultural sector in a context of increasing the competitive-ness of Ukraine.
Actual scientific research and issue analysis. Certain aspects of research were expounded in the researches of T. Ostashko, Popov, A. Ermolaev S. Taubadel, O. Pavlyuchenko, I. Tyuha etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. Despite the considerable number of scientific publications relating to the chosen subject, the effects of foreign trade of Ukraine and the EU in agriculture, based on the deeper empirical research in the long term, which is of considerable scientific interest still require thorough study.
The research objectives. The aim of the research is to analyze the possibility of main effects from increased trade cooperation between Ukraine and the EU in the agricultural sector by using empirical methods.
The statement of basic material. The article illustrates the dynamics of the volume of foreign trade between Ukraine and the EU in 2008-2015 and the main trade partners of Ukraine in the EU. The most acute problems in the development of trade relations between Ukraine and the EU in agriculture have been defined.
Conclusions. It is proved that the growth of international trade may have a positive impact on GDP and exports from the EU to third countries. Some adverse effects were defined caused by the signing the Association Agreement Ukraine and the EU.

Keywords: International trade; export; import; EU agri-cultural sector; empirical evaluation; regression.

 

УДК 339.923[477+061.1ЄС]

Л. М. Лиськова, к. е. н., доцент

НАСЛІДКИ НАРОЩЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА

Актуальність теми дослідження. Економічне зростання держави неможливе без розвитку та зміцнення співпраці з країнами, які Україна визначила пріоритетними на етапі інтеграції країни в європейський економічний простір. Нажаль, не зважаючи на значний економічний потенціал, продукція аграрного сектору України все ще залишається не достатньо конкурентоспроможною на міжнародному ринку.
Постановка проблеми. Доцільним є аргументація ефектів від торговельного співробітництва між Україною та ЄС в аграрному секторі в контексті підвищення конкурентоспроможності України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти дослідження викладено у працях Т. Осташко, О. Попова, А. Ермолаева, С. Таубадель, О. Павлюченко, І. Тюха та ін..
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових публікацій стосовно обраної тематики, все ще потребують ґрунтовного дослідження ефекти для зовнішньої торгівлі України та ЄС в аграрній сфері, розраховані на основі більш глибоких емпіричних досліджень в довгостроковому періоді, що становить значний науковий інтерес.
Постановка завдання. Метою дослідження даної статті є аналіз за допомогою емпіричних методів основних ефектів від збільшення торгового співробітництва України та ЄС в аграрному секторі.
Викладення основного матеріалу. У статті проілюстровано динаміку обсягів зовнішньоторговельних операцій між Україною та ЄС в 2008-2015 рр. та визначено основних торговельних партнерів України серед країн ЄС. Виявлено найбільш гострі проблеми в напрямку розвитку зовнішньоторговельних відносин України та ЄС в аграрній сфері.
Висновки. Доведено, що зростання міжнародної торгівлі, можливо, матиме позитивний вплив на обсяги ВВП та обсяг експорту з ЄС у треті країни. Відзначено негативні ефекти після підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.

Ключові слова: Міжнародна торгівля; експорт; імпорт; ЄС; аграрний сектор, емпірична оцінка; регресія.

Читати 1776 разів Останнє редагування Середа, 04 жовтня 2017 10:28