Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Poyda-Nosyk N. N., Bacho R. J., Vdovenko N. M. Comparative characteristic of development trends in the Polish and Ukrainian insurance markets: conclusions for Ukraine

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-92-98

UDC 368.1.031(447+438)

N. N. Poyda-Nosyk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
R. J. Bacho,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
N. M. Vdovenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF DEVELOPMENT TRENDS IN THE POLISH AND UKRAINIAN INSURANCE MARKETS: CONCLUSIONS FOR UKRAINE

Urgency of the research. In modern conditions of globalization and the growing crisis at the international level there is an objective necessity of deepening the research of problems of development of insurance market in Ukraine and search the ways of their elimination.
Target setting. It is reasonable to study thoroughly international best practices to identify the reasons of lagging development of the Ukrainian insurance market in comparison with the European markets, which is possible on the basis of comparative analysis of the basic indicators of development of insurance markets and the generalization of the main problems to develop a strategy for the future.
Actual scientific researches and issues analysis. Detailed studies of the development of insurance and insurance activities, which became the basis for the development of insurance in Ukraine held in their writings such domestic scientists as K. Bazilevich, N. Vnukova, O. Vovchak, O. Gamankova, A. Zaletov, M. Mnich, S. Osadetz. And for now there a lot of works devoted to different problems of the insurance market development, among them works of G. Kozoriz, V. Furman, L. Pozdnyakova, L. Lebedinskaya and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Scientists have not still sufficiently explored issues of reasoning the opportunities for the insurance market development based on international experience in the context of the implementation of the state policy of economic security and the European integration processes in Ukraine.
The research objective. The article aims to reveal the main trends in the development and positive experience of functioning of the insurance market in Poland compared with tendencies and problems of its development in Ukraine.
The statement of basic materials. The article presents the results of comparative analysis in development tendencies of insurance markets in Ukraine and Poland. It is proved that, despite the same starting conditions for development, Poland has managed through the application of more effective management practices to achieve higher rates of economic growth in the country in general and in the insurance market in particular. The authors have considered the internal and external causes and factors that inhibit the development of the domestic insurance market. Conclusions. Forming the strategy of insurance market development in Ukraine with taking into consideration the best international experience will contribute to effective decision making for the future.

Keywords: insurance market; insurance premiums; insurance claims and benefits; return on assets of insurers.

 

УДК 368.1.031(447+438)

Н. Н. Пойда-Носик, к. е. н., доцент,
Р. Й. Бачо, к. е. н., доцент,
Н. М. Вдовенко, д. е. н., професор

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ РИНКІВ УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах глобалізації та посилення кризових явищ на міжнародному рівні виникає об’єктивна потреба поглиблення досліджень проблем розвитку страхового ринку в Україні та пошуку шляхів їх усунення.
Постановка проблеми. Доцільним є виявлення причин відставання темпів розвитку страхового ринку України від європейських ринків, що можливе на основі порівняльного аналізу базових показників розвитку страхових ринків та узагальнення основних проблем для вироблення стратегії на майбутнє.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ґрунтовні дослідження розвитку страхування та страхової діяльності, які стали основою для розвитку страхової справи в Україні, провели у своїх працях К. Базилевич, Н. Внукова, О. Вовчак, О. Гаманкова О. Залєтов, М. Мних, C. Осадець. Окремим проблемам розвитку страхового ринку присвячена значна кількість праць вітчизняних науковців, серед яких Г. Козоріз, В. Фурман, Л. Позднякова, Л. Лебединська та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання аргументації можливостей врахування міжнародного досвіду розвитку страхових ринків у контексті реалізації державної політики забезпечення економічної безпеки та євроінтеграційних процесів в Україні.
Постановка завдання. Стаття покликана розкрити основні тенденції розвитку та позитивний досвід функціонування страхового ринку Польщі у порівнянні із тенденціями та проблемами розвитку страхового ринку України.
Виклад основного матеріалу. У статті проведено порівняльний аналіз тенденцій розвитку страхових ринків України та Польщі. Доведено, що, незважаючи на однакові стартові умови для розвитку, Польща зуміла за рахунок застосування більш ефективних методів управління досягти більш високих темпів економічного зростання як у країні в цілому, так і на страховому ринку зокрема. Авторами розкрито внутрішні та зовнішні причини і фактори, які гальмують розвиток вітчизняного страхового ринку
Висновки. Урахування кращого міжнародного досвіду сприятиме виробленню зважених рішень на перспективу при формуванні стратегії розвитку страхового ринку в Україні.

Ключові слова: страховий ринок; страхові премії; страхові виплати; рентабельність активів страховиків.

 

Читати 1024 разів Останнє редагування Середа, 27 вересня 2017 14:56
 

Зараз on-line

На даний момент 20 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3097
mod_vvisit_counterВчора3275
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні25697
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24563
mod_vvisit_counterВ цьому місяці73134
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці116425
mod_vvisit_counterРазом3260967