Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Yanchuk A. О., Markova Ie. Yu., Voronzhak P. V. The tools of the financial-credit mechanism of the state regulation of the development of agricultural production and their efficiency

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-117-122

UDC 351:82:338.43

А. О. Yanchuk, Doctor of Legal Sciences,
Senior Scientific Researcher,
Ie. Yu. Markova, Doctor of Economic Sciences,
P. V. Voronzhak, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

THE TOOLS OF THE FINANCIAL-CREDIT MECHANISM OF THE STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND THEIR EFFICIENCY

Urgency of the research. Under the market conditions, the importance of the state's participation becomes relevant in providing financial and credit assistance to those subjects of agrarian production, whose effective work it is interested in, in the first place, in the context of ensuring food security of the country.
Target setting. Ensuring the effectiveness of state regu-lation instruments of the development of the agrarian production is only limited to controlling the targeted use of budget funds. Such an approach to the state regulation is limited, since it excludes the control of the planning of the socio-economic effect of the financial and credit measures of the state.
Actual scientific researches and issues analysis. Such domestic and foreign scientists, as J. Anderson, V. Belik, E. Vedung, A. Verzun, V. Vorotin, I. Grishova, O. Gudz, M Demyanenko, A. Kirichenko, I. Kushnir, Yu. Lupenko, S. Navrotsky, A. Narinbayeva, O. Nepochatenko, O. Radchenko, P. Sabluk, O. Shust and others devoted their works to the study of the problems of securing the financial and credit mechanism of the development of agrarian production with effective instruments.
Uninvestigated parts of general matters defining. Despite the significant scientific developments, the analysis of recent publications shows the need to study scientific approaches to assess the effectiveness of the instruments of the financial and credit mechanism of the state regulation of the development of agrarian production.
The research objective. The article is intended to structure methodological approaches to the definition of the instruments of the financial and credit mechanism of the development of agrarian production and their effectiveness.
The statement of basic materials. In the article the features of functioning of the financial and credit instruments of the state regulation of the development of agrarian production are considered and defined. The methodological approach to the definition of the structure of the key instru-ments of the financial and credit regulation of the development of agrarian production is researched and systematized. The methodical approach to the evaluation of the effectiveness of the instruments of financial and credit regulation of agrarian production is substantiated.
Conclusions. The instruments of the financial and credit mechanism of the state regulation of the development of agrarian production, its forms of implementation and the methodical approach to the evaluation of the efficiency of their implementation are proposed.

Keywords: the mechanism of the state regulation; the financial and credit instruments; the development of agrarian production; the effectiveness of the financial and credit instruments.


УДК 351:82:338.43

А. О. Янчук, д. ю. н.,
ст. н. с.
Є. Ю. Маркова, д. е. н.,
П. В. Воронжак, к. е. н.,
доцент

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Актуальність теми дослідження. За ринкових умов господарювання актуальності набувають питання необхідності участі держави у наданні фінансово-кредитної допомоги тим суб’єктам аграрного виробництва, в ефективній роботі яких вона зацікавлена в першу чергу, у контексті забезпечення продовольчої безпеки країни.
Постановка проблеми. Забезпечення ефективності інструментів державного регулювання розвитку аграрного виробництва зводиться лише до контролю за цільовим використанням бюджетних коштів. Такий підхід до державного регулювання є обмеженим, оскільки виключає контроль за плануванням соціально-економічного ефекту від фінансово-кредитних заходів держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем забезпечення фінансово-кредитного механізму розвитку аграрного виробництва ефективними інструментами присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема Дж. Андерсон, В. Белік, Е. Ведунг, А. Верзун, В. Воротін, І. Гришова, О. Гудзь, М. Дем’яненко, А. Кириченко, І. Кушнір, Ю. Лупенко, С. Навроцький, А. Наринбаєва, О. Непочатенко, О. Радченко, П. Саблук, О. Шуст та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні наукові напрацювання аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність дослідження наукових підходів до оцінки ефективності інструментів фінансово-кредитного механізму держав-ного регулювання розвитку аграрного виробництва.
Постановка завдання. Стаття покликана структурувати методологічні підходи до визначення інструментів фінансово-кредитного механізму розвитку аграрного виробництва та їх ефективність.
Виклад основного матеріалу. У статті розгляну-то та визначено особливості функціонування фінансово-кредитних інструментів державного регулювання розвитку аграрного виробництва. Досліджений та систематизований методологічний підхід до визначення структури ключових інструментів фінансово-кредитного регулювання розвитку аграрного виробництва. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки ефективності інструментів фінансово-кредитного регу-лювання аграрного виробництва.
Висновки. Запропоновано інструменти фінансово-кредитного механізму державного регулювання ро-звитку аграрного виробництва, його форми здійснення та методичний підхід до оцінки ефективності їх реалізації.

Ключові слова: механізм державного регулювання; фінансово-кредитні інструменти; розвиток аграрного виробництва; ефективність фінансово-кредитних інструментів.

Читати 912 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 08:17
 

Зараз on-line

На даний момент 42 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1558
mod_vvisit_counterВчора4339
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18049
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці43427
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3114835