Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Shabatura T. S., Kravchuk А. A., Hnatieva T. М. Model of economic development enterprise in the context of European integration

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-89-94

UDС 94(4):327.7

T. S. Shabatura, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
А. A. Kravchuk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
T. М. Hnatieva, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Urgency of the research. The necessity to improve the model of economic development is caused by intensive development of the integration processes of the world economy that gradually acquire the signs of consistency and dynamism, antagonism and asymmetry, consequences of risks and benefits of which are implemented unevenly in national and entrepreneurial surfaces.
Target setting. It makes sense to improve the model of economic development in order to enhance the ability of the enterprise to response to the European integration process-es in more efficient and proper way. Actual scientific researches and issues analysis. Theoretical and methodological recommendations according to the economic development of enterprises have been substantiated in the works of S. Aleksieiev, M. Budnik, E. Chyzhenkov, V. Dubchak, I. Hryshova, A. Kozachenko, S. Kravchenko, L. Kuzmenko, V. Stasiuk, Uninvestigated parts of general matters defining. At the same time, the issues of economic development model improvement, that would meet the requirements of European integration processes, require great attention.
The research objective. The aim of the article is to reveal the features and join the components of economic development model in the context of European integration.
The statement of basic materials. The key idea of justification of the model of economic development is based on three main dominants: the enterprise is an open complex system, which is characterized by stochastic features; inter-connection and interdependence from unstable external business environment, components, sub-blocks and the whole system; the strategy of enterprise’s economic development is the assurance of sustainability, safety and ability to adapt to the challenges of European integration.
Conclusions. The effective combination of theoretical and methodological aspects of enterprise’s economic devel-opment outlines the author's approach to the problem of model construction of enterprise’s economic development that integrates the elements of the adaptive system, dialectical relationship of which will increase the company's ability to respond to the European integration processes in more effective and proper way through the use of the system of organizational and economic and social regulators of assurance of sustainable economic growth in the long term perspective.

Keywords: economic model; economic development; European integration; enterprise; adaptation.

 

УДК 94(4):327.7

Т. С. Шабатура, к. е. н., доцент,
А. А. Кравчук, к. е. н., доцент,
Т. М. Гнатьєва, к. е. н., доцент

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Актуальність теми дослідження. Необхідність удосконалення моделі економічного розвитку зумовлена інтенсивним розвитком інтеграційних процесів світового господарства, що поступово набувають ознак системності та динамізму, антагонізму й асиметрії, наслідки вигід і ризиків яких нерівномірно імплементується в національній та підприємницькій площинах.
Постановка проблеми. Доцільним є удосконалення моделі економічного розвитку з метою підвищення здатності підприємства більш ефективно й адекватно реагувати на євроінтеграційні процеси.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні рекомендації щодо економічного розвитку підприємств обґрунтовані в працях С. Б. Алексєєва, М. М. Будніка, І. Ю. Гришової, В. В. Дубчака, А. В. Козаченка, С. А. Кравченка, Л. М. Кузьменка, В. П. Стасюка, Є. В. Чиженькова.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Разом з цим, потребують посиленої уваги питання щодо удосконалення моделі економічного розвитку, яка б відповідала вимогам євроінтеграційних процесів.
Постановка завдання. Стаття покликана розкрити особливості й структурувати складові моделі економічного розвитку в умовах євроінтеграції.
Виклад основного матеріалу. Ключова ідея обгрунтування моделі економічного розвитку грунтується на трьох головних домінантах: підприємство - це відкрита складна система, якій притаманні стохастичні ознаки; взаємозв'язок і взаємозалежність від зовнішнього нестабільного бізнес-оточення, складових, підблоків і в цілому всієї системи; стратегією економічного розвитку підприємства є забезпечення сталості, безпеки та здатності адаптуватися до євроінтеграційних викликів.
Висновки. Ефективне поєднання теоретико-методологічних аспектів економічного розвитку підприємства окреслюють авторський підхід щодо проблеми побудови моделі економічного розвитку підприємства, що інтегрує в собі елементи адаптивної системи, діалектичний взаємозв’язок яких підвищуватиме здатність підприємства більш ефективно й адекватно реагувати на євроінтеграційні процеси шляхом використання системи організаційно-економічних та соціальних регуляторів забезпечення сталого економічного зростання в довгостроковій перспективі.

Ключові слова: економічна модель; економічний розвиток; євроінтеграція; підприємство; адаптація.

 

Читати 900 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 08:36
 

Зараз on-line

На даний момент 56 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3069
mod_vvisit_counterВчора4333
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні15221
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці40599
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3112007