Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Гонта C. В. Ментальні детермінанти розвитку національної економіки України

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-152-158

УДК 338.2:351.82

C. В. Гонта, аспірант

МЕНТАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Для ефективного економічного розвитку кожної країни важливо враховувати не лише економічні та політичні чинники, але й ментальні особливості. Необхідність їх ідентифікації та дослідження впливу на економічну систему зумовлює актуальність теми дослідження.
Постановка проблеми. Національна економічна ментальність – базовий неформальний інститут, що формується під впливом специфіки ретроспективи об’єктивних природно-географічних та антропогенних умов життєдіяльності нації, які суттєво впливають на перспективу розвитку її господарської системи. Стратегія трансформації структури національного господарства України має будуватися з урахуванням особливостей ментальних детермінант її розвитку. В цьому випадку, орієнтація на моделі успішних соціально-економічних реформ, запозичених з зарубіжного досвіду, можуть привести до руйнівних наслідків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ментальні особливості функціонування суспільств та їх вплив на розвиток економіки розглядаються у працях Артеменка А., Бойко О., Бондаренко О., Вуколової Т., Гайдай Т., Корнєєвої Т., Нилової Н., Прутської О., Прушківської Е., Лусте О.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Існує певний науковий вакуум у сфері дослідження методичних та прикладних аспектів пізнання особливостей впливу ментальних детермінантів на процес трансформації структури національної економіки.
Постановка завдання. Метою статті є ідентифікація і обґрунтування ментальних детермінант українського суспільства для визначення їх впливу на структуру національної економіки.
Виклад основного матеріалу. В статті обґрунтовується важливість врахування ментальних особливостей суспільства, для розвитку національної економіки на засадах поступової трансформації її структури до оптимального рівня. Зокрема, економічної ментальності: рис, які стосуються економічних процесів, однак які, за своєю природою є частиною загальних ментальних характеристик нації. Серед інших ментальних детермінантів виділені ті, що найбільше впливають на економічну діяльність: індивідуалізм, патерналізм, матеріалізм, заощадливість і антиолігархізм.
Висновки. Заходи структурної політики держави щодо підтримки окремих галузей та секторів націо-нального господарства повинні враховувати існуючі ментальні детермінанти економічного розвитку.

Ключові слова: національна економіка; структура національної економіки; економічна ментальність; ментальні детермінанти; етнометрія.

 

UDC 338.2:351.82

S. V. Honta, Postgraduate

MENTAL DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Urgency of the research. For the economic develop-ment of any country it is important to consider not only economic and political factors, but also the mental features. The need for their identification and study of the impact on the economic system determines the relevance of the research topic.
Target setting. National economic mentality is a basic informal institution formed under the influence of a specific retrospective of the objective natural-geographical and anthropogenic conditions of the nation's life, which have a significant effect on the prospects of the development of its economic system. The strategy of transforming the structure of the national economy of Ukraine should be based on the peculiarities of the mental determinants of its development. In this case, focus on the successful model of social and economic reforms borrowed from foreign experience can lead to devastating consequences.
Actual scientific researches and issues analysis. Mental peculiarities of society and their impact on the economic processes discussed in the works of scientists: Artemenka A., Boyko O., Bondarenko O., Vukolovoyi T., Hayday T., Kornyeyevoyi T., Nylovoyi N., Prut·s'koyi O., Prushkivs'koyi E., Luste O.
Uninvestigated parts of general matters defining. There is a certain scientific vacuum in the field of study of methodological and applied aspects of the knowledge of the peculiarities of the influence of mental determinants on the process of transformation of the structure of the national economy.
The research objective. The purpose of the article is to identify and justify the mental determinants of Ukrainian society to determine their impact on the structure of the national economy.
The statement of basic materials. The article substantiates the importance of taking into account the mental features of society, for the development of the national economy on the basis of a gradual transformation of its structure to an optimal level. In particular, the economic mentality: features related to economic processes, but which by its nature is part of the general mental characteristics of the nation. Among other mental determinants are those that have the greatest impact on economic activity: individualism, paternalism, materialism, economics and anti-oligarchism.
Conclusions. Measures of structural policy of the state in support of certain sectors of the national economy should take into account the existing mental determinants of economic development.

Keywords: national economy; structure of national economy; economic mentality; mental determinants; ethnometry.

Читати 3760 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 09:10
 

Зараз on-line

На даний момент 70 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні440
mod_vvisit_counterВчора6068
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні8309
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні61593
mod_vvisit_counterВ цьому місяці225169
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6958510