Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Tkalenko N. V., Kholiavkо N. І., Hnedina K. V. Vectors of higher education sector transformation in conditions of the information economy formation

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-44-49

UDC 330.101

N. V. Tkalenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
N. І. Kholiavko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
K. V. Hnedina, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

VECTORS OF HIGHER EDUCATION SECTOR TRANSFORMATION IN CONDITIONS OF THE INFORMATION ECONOMY FORMATION

Urgency of the research. Dynamic transformations of economic systems in the 21st century are intensified by the processes of active development of information and communication technologies. Under such circumstances, the level of global competitiveness of the national economy is largely determined by the capacity of economic subjects of the country to generate and implement operationally innovative technologies in business processes.
Target setting. Transition to the information economy, based on generation, processing and use of knowledge-based information, involves maximum utilization of the existing potential and reserves of all economic subjects. A special role is played by the sector of the higher education presented by the higher educational institutions.
Actual scientific researches and issues analysis. The problems of information society development and information economy formation are the research subject of domestic and foreign scientists: O. Alimov, V. Andrushchenko, D. Bell, B. Danylyshyn, M. Castells, M. Zgurovsky, J. Masuda, I. Malik, O. Toffler, A. Chukhno, O. Shevchuk, S. Shkarlet, etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. The research question of determining the role and priority directions of increasing the impact of the higher education sector on the processes of information economy formation need in-depth study.
The research objective. The aim of the article is to identify the main vectors of the dual-power interaction of the higher education sector and the national economy in the current conditions of transition to the development on the basis of information, innovation and knowledge of the complexity.
The statement of basic materials. The article identifies the role of the higher education sector in the processes of information economy formation. The authors identify the directions of mutual influence of the subjects of higher education sectors and business enterprise sector at the information age. The prospects of transformation of Ukrainian higher educational institutions activities in the context of informational economy formation are substantiated.
Conclusions. The study leads to the conclusions about the existence of correlations between the rates of information economy development and the degree of interaction between business enterprise sector and higher education sector in the spheres of educational and research activities.

Keywords: information economy; higher education sector; information and communication technologies; higher educational institution.

 

УДК 330.101

Н. В. Ткаленко, д. е. н., професор,
Н. І. Холявко, к. е. н., доцент,
К. В. Гнедіна, к. е. н., доцент

ВЕКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕКТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Актуальність теми дослідження. Динамічні трансформації економічних систем у ХХІ столітті посилюються процесами активного розвитку ІКТ За таких обставин рівень глобальної конкурентоспроможності національної економіки значною мірою визначається спроможністю економічних суб’єктів країни до генерації й імплементації інноваційних технологій у бізнес-процеси.
Постановка проблеми. Перехід до економіки інформаційного типу, що ґрунтується на генерації, обробці та використанні базованої на знаннях інформації, передбачає максимальне задіяння наявного потенціалу та резервів усіх економічних суб’єктів. Особливу роль при цьому відіграє сектор вищої освіти, представлений вищими навчальними закладами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку інформаційного суспільства і становлення інформаційної економіки є об’єктом дослідження вітчизняних та іноземних вчених, зокрема: О. Алимова, В. Андрущенка, Д. Белла, Б. Данилишина, М. Кастельса, М. Згуровського, Й. Масуда, І. Малик, О. Тоффлера, А. Чухно, О. Шевчука, С. Шкарлета та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Питання визначення ролі та пріоритетних напрямів активізації впливу сектору вищої освіти на процеси формування інформаційної економіки потребують поглибленого наукового опрацювання і дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є ідентифікація основних векторів дуонаправленого взаємовпливу сектору вищої освіти та національної економіки в сучасних умовах переходу на розвиток на засадах інформаційності, інноваційності та знаннємісткості.
Виклад основного матеріалу. У статті ідентифіковано місце сектору вищої освіти у процесах формування інформаційної економіки. Авторами досліджено напрями взаємовпливу суб’єктів секторів вищої освіти та бізнесу в інформаційну епоху. Обґрунтовано перспективи трансформації діяльності ВНЗ України в контексті становлення економіки інформаційного типу.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє дійти висновків про наявність кореляцій між темпами розвитку інформаційної економіки та ступенем взаємодії секторів бізнесу й вищої освіти у сферах підготовки кадрів та науково-дослідної діяльності.

Ключові слова: інформаційна економіка; сектор вищої освіти; інформаційно-комунікаційні технології; ВНЗ.

References

1.Hnedina, K. (2016) The reformation of highereducation system in Ukraine as a factor of innovative development of national economy. Scientific bulletin of Polissia, 4(8), 1, 106-117 [in English].
2.Madanmohan, R. (n.d.). The nature of theinformation society: a developing world perspective. www.itu.int/visions. Retrieved from https://www.itu.int/osg/spu/visions/papers/developingpaper.pdf [in English].
3.The Global Competitiveness Report 2016-2017.(n.d.). www.weforum.org. Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1 [in English].
4.The Global Information Technology Report 2016.(July 6, 2016). www.weforum.org. Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016 [in English].
5.Aktualni problemy formuvannia ta rozvytkuinformatsiinoi ekonomiky v Ukraini [Urgent Problems of Information Economy Formation and Development]. (2017). Chernihiv [in Ukrainian].
6.Doklad o mirovom razvitii 2016. Tsifrovyie dividendyi: obzor Vsemirnogo banka. [World Development Report 2016. Digital dividends: World Bank review]. (January 1, 2016). worldbank.org. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/224721467988878739 [in Russian].
7.Malik, I. (2013) Tendentsii rozvytku informatsiinoiekonomiky v Ukraini [Tendencies of development of information economy in Ukraine]. Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu – Bulletin of the East European University of Economics and Management, 1(14), 25-34 [in Ukrainian].
8.Realizatsiia priorytetnykh napriamiv rozvytkunauky i tekhniky ta otrymani rezultaty u 2016. [Realization of priority directions of science and technology development and results in 2016]. (2017). mon.gov.ua. Retrieved from http://mon.gov.ua/content Діяльність/Наука/ad-vru-2017-prav-1.pdf [in Ukrainian].
9.Shkarlet, S., Kholiavko, N. (2015). Transformatsiianatsionalnoi ekonomichnoi systemy iz kohnityvno-informatsiinymy yakostiamy: endohennyi ta ekzohennyi resurs [Transformation of the National Economic System with Cognitive-Informational Qualities: Endogenous and Exogenous Resource]. Biznes-inform – Business-Inform, 1, 59-66 [in Ukrainian].

Література

1.Hnedina, K. V. The reformation of higher educationsystem in Ukraine as a factor of innovative development of national economy / K. V. Hnedina // Науковий вісник Полісся. – 2016. – № 4 (8), ч. 1. – С. 106-117.
2.Madanmohan, Rao. The nature of the informationsociety: a developing world perspective [Electronic resource] / Madanmohan Rao. - Access mode: http://www.itu.int/visions.
3.The Global Competitiveness Report 2016-2017.[Electronic resource]. - Access mode: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1.
4.The Global Information Technology Report 2016.[Electronic resource]. - Access mode: https://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016.
5. Актуальні проблеми формування та розвиткуінформаційної економіки в Україні : колективна монографія. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 292 с.
6.Доклад о мировом развитии 2016. Цифровыедивиденды: обзор Всемирного банка [Електронный ресурс]. - Режим доступа: http://documents.worldbank.org/curated/en/ 224721467988878739.
7.Малик, І. П. Тенденції розвитку інформаційноїекономіки в Україні / І. П. Малик // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2013. – Вип. 1 (14). – С. 25-34.
8.Реалізація пріоритетних напрямів розвиткунауки і техніки та отримані результати у 2016 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/nauka/ informaczijno-analitichni-materiali.html.
9.Шкарлет, С. М. Трансформація національноїекономічної системи із когнітивно-інформаційними якостями: ендогенний та екзогенний ресурс / С. М. Шкарлет, Н. І. Холявко // Бізнес-інформ. – 2015. – № 1. – С. 59-66.

 

 

 

Читати 1387 разів Останнє редагування П'ятниця, 16 листопада 2018 10:04
 

Зараз on-line

На даний момент 38 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1704
mod_vvisit_counterВчора4826
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні22415
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні32749
mod_vvisit_counterВ цьому місяці84459
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці154593
mod_vvisit_counterРазом4018935