Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Bondarenko O. S., Seliverstova L. S., Adamenko I. P. Formation of financial management architectonics in corporate structures

Оцініть матеріал!
(3 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-56-61

UDC 658.14

O. S. Bondarenko, Doctor of Economic Sciences,
Assistant Professor,
L. S. Seliverstova, Doctor of Economic Sciences,
Assistant Professor,
I. P. Adamenko, Candidate of Economics Sciences

FORMATION OF FINANCIAL MANAGEMENT ARCHITECTONICS IN CORPORATE STRUCTURES

Urgency of the research. The need to expand the scope of corporate structures puts new challenges to improve financial security in the direction of establishing benchmarks for sustainable long-term development, which is possible if there is a certain architecture of financial management.
Target setting. It is important to reveal the prospects for the development of methodological foundations for the formation of the financial management architecture in corporate structures to ensure the growth of their market value.
Actual scientific researches and issues analysis. Development of approaches to financial management is devoted to the publication of a wide range of domestic scientists, including M. Bilyk, I. Blank, I. Zapatrina, O. Tereshchenko, V. Fedosov, I. Chugunov.
Uninvestigated parts of general matters defining. At present, despite the presence of numerous scientific developments, opportunities and advantages of forming the architectural structure of financial management in corporate structures are not fully reflected in the direction of ensuring the growth of their market value and sustainable development yet.
The research objective. To substantiate the peculiarities of the formation of the architectural structure of financial management in corporate structures, the definition of ways to ensure rational trends in the growth of their market value.
The statement of basic materials. The main objectives of financial policy are the search for new opportunities for the formation and efficient distribution of financial flows, the organization of regulation and stimulation of economic and social processes by financial methods, the formation of the architecture of financial management and its development in accordance with changes goals and objectives of the financial strategy of corporate structures, creating an effective system of financial management.
Conclusions. Formation of the architecture of financial management should be determined by the creation and coordination of the corresponding components that will ensure the existence of a complex system that can function in conditions of rapid variability of the external environment and can provide synergistic effect.

Keywords: architectonics; corporate structures; financial management; development; cost; value.

 

УДК 658.14

О. С. Бондаренко, д. е. н., доцент,
Л. С. Селіверстова, д. е. н., доцент,
І. П. Адаменко, к. е. н.

ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТОНІКИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ

Актуальність теми дослідження. Необхідність розширення масштабів діяльності корпоративних структур ставить нові завдання з удосконалення фінансового забезпечення у напрямі формування орієнтирів стабільного довгострокового розвитку, що можливе за наявності визначеної архітектоніки фінансового управління.
Постановка проблеми. Важливим є розкриття перспектив розвитку методологічних засад формування архітектоніки фінансового управління в корпоративних структурах для забезпечення зростання їх ринкової вартості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку підходів до фінансового управління присвячено публікації широкого кола вітчизняних науковців, серед яких М. Білик, І. Бланк, І. Запатріна, О. Терещенко, В. Федосов, І. Чугунов.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сучасному етапі попри наявність численних наукових розробок ще не повною мірою висвітлені можливості та переваги формування архітектоніки фінансового управління в корпоративних структурах у напрямі забезпечення зростання їх ринкової вартості та сталого розвитку.
Постановка завдання. Обґрунтувати особливостей формування архітектоніки фінансового управління в корпоративних структурах, визначення шляхів забезпечення раціональних напрямів зростання їх ринкової вартості.
Викладення основного матеріалу. Основними завданнями фінансової політики стає пошук нових можливостей формування та ефективного розподілу фінансових потоків, організація регулювання й стимулювання економічних і соціальних процесів фінансовими методами, формування архітектоніки фінансового управління та його розвиток відповідно до змін мети і завдань фінансової стратегії корпоративних структур, створення ефективної системи управління фінансами.
Висновки. Формування архітектоніки фінансового управління має визначатися створенням та узгодженістю відповідних складових, що забезпечать існування складної системи, яка спроможна функціонувати в умовах стрімкої мінливості зовнішнього середовища і здатна забезпечити синергетичний ефект.

 

Ключові слова: архітектоніка; корпоративні структури; фінансове управління; розвиток; вартість; цінність.

References

1. Klymchuk, S. V. (2012). Intehratsiini priorytetyarkhitektoniky finansovoho prostoru [Integration priorities of architectonics of financial space]. Naukovyi visnyk: Finansy, banky, investytsii – Scientific Bulletin: Finances, Banks, Investments, 6, 28-32 [in Ukrainian].
2. Stetsyuk, P. A. (2014). Finansova arkhitektonikazabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Financial Architecture of Ensuring Competitiveness of the Enterprise]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka – Bulletin of the Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petr Vasilenko, 150, 33-40 [in Ukrainian].
3. Hlushchenko, O. V. (2011). Vektory rozvytkuinstytutsiinoi arkhitektury rynku finansovykh posluh Ukrainy [Vectors of the development of institutional architecture of financial services market of Ukraine]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina – Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University, 961. Retrieved from http://dspace.univer.kharkov.ua/bitsam/1256789/6907/2/Gluschenko%200.V.pdf [in Ukrainian].
4. Bondarenko, O. S. (2015). Upravlinnia finansovymypotokamy pidpryiemstv v umovakh lohistyzatsii ekonomiky [Management of financial flows of enterprises in the conditions of logistics of the economy]. Kyiv: Kafedra [in Ukrainian].
5. Seliverstova, L. S. (2013). Finansy korporatsii[Finance of corporations]. Kyiv: Kyiv. nats trad.-ekon. un-t [in Ukrainian].
6. Chugunov, I. (Ed.). (2009). Finansy Ukrainy:instytutsiini peretvorennia ta napriamy rozvytku [Finance of Ukraine: institutional transformation and development trends] Кyiv: DNNU AFU [in Ukrainian].

Література

1. Климчук,С. В. Інтеграційні пріоритети архітектоніки фінансового простору / С. В. Климчук // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 6. –С. 28–32.
2. Стецюк,П. А. Фінансова архітектоніка забезпечення конкурентоспроможності підприємства / П. А. Стецюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – Вип. 150. – С. 33–40.
3. Глущенко, О. В. Вектори розвитку інституційноїархітектури ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] / О. В. Глущенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. – 2011. – № 961. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitsam/1256789/6907/2/Gluschenko%200.V.pdf.
4. Бондаренко, О. С. Управління фінансовимипотоками підприємств в умовах логістизації економіки: монографія / О. С. Бондаренко. – К. : Кафедра, 2015. – 520 с.
5. Селіверстова, Л. С. Фінанси корпорацій:монографія / Л. С. Селіверстова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 2013. – 320 с.
6. Фінанси України: інституційні перетворення танапрями розвитку / за ред. І. Я. Чугунова. – К. : ДННУ АФУ, 2009. – 848 с.

 

 

Читати 644 разів Останнє редагування П'ятниця, 16 листопада 2018 10:09
 

Зараз on-line

На даний момент 45 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні835
mod_vvisit_counterВчора3285
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні20611
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці45989
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3117397