Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Yemelianenko L. М., Osetskyi V. L., Osetska D. V. Institutional imperatives of the expansion of the fiscal space of Ukraine in the process of European integration

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-72-78

 

UDC 330.837:336.02 (477)

 

L. М. Yemelianenko, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor
V. L. Osetskyi, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
D. V. Osetska, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

INSTITUTIONAL IMPERATIVES OF THE EXPANSION OF THE FISCAL SPACE OF UKRAINE IN THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION

Urgency of the research. The expansion of the fiscal space by means of the use of new institutional imperatives should become a priority objective of fiscal policy in Ukraine.
Target setting. The current state of public finances in many countries is characterized by fiscal imbalance, and significant amounts of public debt, which has led to the need to develop and introduce into the system of crisis management of the institutional mechanisms for the expansion of the fiscal space.
Actual scientific researches and issues analysis. Fundamental and applied aspects of the expansion of the fiscal space that causes the objective possibilities of budgetary regulation in the conditions of European integration processes are highlighted in the works of R. Barrot, J. Buchanan, K. Wicksell, K. Arrow, F. Modigliani, R. Masgrave, M. Oleon, J. Sachs, G. Tabellini, J. Tobin, J. Hanson, V. Bazilevich, V. Baska, T. Bogdan, S. Gasanova, V. Geyets, T. Efimenko, A. Krisovatogo, V. Kudryashova, P. Leonenko, I. Lunina, I. Lyutoha, V. Oparina, K. Pavlyuk, A. Rozhko, A. Sokolovskaya, L. Taragul et al.
Uninvestigated parts of general matters defining. The problems of the institutional choice of fiscal expansion directions to reduce the vulnerability of the public finance system remain largely unexplored.
The research objective. The article substantiates that the formation and expansion of the fiscal space of Ukraine should be investigated through the prism of the institutional economic theory. The focus of this theory is on the institutions that ensure the evolution of public finances on the basis of norms, rules, laws and procedures and institutions that form the points of expansion of the fiscal space that have proven effective in the EU
The statement of basic materials. The authors proved that for the purpose of ensuring the sustainability of public finances it is important to expand fiscal space through institutional reforms as tool of improved conditions for fiscal imperative interactions for economic growth and solve social problems.
Conclusions. The expansion of the fiscal space is aimed at the government's ability to obtain and use additional budget resources for development and modernization of the economy in accordance with the multidimensionality of fiscal interactions between existing entities of fiscal, the order of their location in the financial system in accordance with the interests of the participants.

Keywords: fiscal space; public finance; public debt; the budget deficit; institutional imperatives.

 

УДК 330.837:336.02 (477)

Л. М. Ємельяненко, д. е. н., доцент,
В. Л. Осецький, д. е. н., професор,
Д. В. Осецька, к. е. н., доцент

ІНСТИТУЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗШИРЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Актуальність теми дослідження. Розширення фіскального простору шляхом використання нових інституційних імперативів має стати пріоритетною метою фіскальної політики в Україні.
Постановка проблеми. Сучасний стан державних фінансів у багатьох країнах, характеризується фіскальними дисбалансами, значними обсягами державних боргів, зумовивши необхідність розроблення й впровадження в систему антикризового управління інституційних механізмів розширення фіскального простору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні й прикладні аспекти розширення фіскального простору, який обумовлює об’єктивні можливості бюджетного регулювання в умовах євроінтеграційних процесів висвітлено в роботах Р. Барро, Дж. Бьюкенена, К. Вікселя, К. Ерроу, Ф. Модільяні, Р. Масгрейва, М. Олеона, Дж. Сакса, Г. Табелліні, Дж. Тобіна, Дж. Хансона, В. Базилевича, В. Башка, Т. Богдан, С. Гасанова, В. Геєця, Т. Єфименко, А. Крисоватого, В. Кудряшова, П. Леоненка, І. Луніної, І. Лютого, В. Опаріна, К. Павлюк, О. Рожко, А. Соколовської, Л. Тарангул та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Практично недослідженими залишаються проблеми інституційного вибору напрямів розширення фіскального простору щодо зменшення вразливості системи державних фінансів.
Постановка завдання. У статті обґрунтовується, що формування та розширення фіскального простору України варто досліджувати крізь призму інституціональної економічної теорії. В центрі уваги даної теорії знаходяться інституції, що забезпечують еволюцію державних фінансів на основі норм, правил, законів і порядків та інститути, які формують точки розширення фіскального простору, що довели свою ефективність в ЄС.
Виклад основного матеріалу. Авторами було доведено, що для забезпечення цілей стійкості державних фінансів важливим є розширення фіскального простору шляхом проведення інституційних реформ як імперативної умови покращення фіскальних взаємодій з метою економічного зростання та вирішення соціальних проблем.
Висновки. Розширення фіскального простору спрямоване на можливості уряду отримати й використовувати додаткові бюджетні ресурси на цілі розвитку та модернізацію економіки відповідно до багатовимірності моделей фіскальних взаємодій між існуючими суб’єктами фіску, порядком їх розташування в фінансовій системі відповідно до інтересів учасників.

Ключові слова: фіскальний простір; державні фінанси; державний борг; дефіцит бюджету; інституційні імперативи.

References

1. Moldovan, O. O. (2011). Derzhavni finansy Ukrayiny: dosvid ta perspektyvy reform [Fiscal space of sustainable socio-economic development of the state]. Kyiv: NISD [in Ukrainian].
2. Krysovatyy, A. I. (Ed.). (2016). Fiskalnyy prostir staloho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku derzhavy [Fiscal space of sustainable socio-economic development of the state]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].
3. Yefymenko, T. I. (2012). Fiskalnyy prostir antykryzovoho rehulyuvannya [Fiscal space of anti-crisis regulation]. Kyiv: DNNU "Akad. fin. upravlinnya" [in Ukrainian].
4. The Importance and Effectiveness of National Fiscal Frameworks in the EU. (February 2013). European Central Bank. Monthly Bulletin, 73-78. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art1_mb201302en_pp73-88en.pdf?898c62257e9e59458ae17e780be9455f [in English].
5. Yefymenko, T. I. (2016). Fiskalni reformy ta stalyy rozvytok v Ukrayini [Fiscal reforms and sustainable development in Ukraine]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 3, 7-14 [in Ukrainian].
6. Fiscal Adjustment in an Uncertain World. (April 2013). In-ternational Monetary Fund. Fiscal Monitor. Retrieved from http://www.imf.orf/external/pubs/ft/fm/2013/01/fmindex.htm [in Ukrainian].
7. Ministerstvo finansiv Ukrayiny: Statystychni materialy shchodo derzhavnoho ta harantovanoho derzhavoyu borhu Ukrayiny. [Ministry of Finance of Ukraine: Statistical materials about state and state-guaranteed debt of Ukraine] (2017). www.minfin.gov.ua. Retrieved from https://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychni-materialy-shchodo-derzhavnoho-ta-harantovanoho-derzhavoiu-borhu-ukrainy_2016?category=borg&subcategory=statistichna-informacija-schodo-borgu.%20 [in Ukrainian].
8. Fiscal Adjustment in an Uncertain World. (April 2013). In-ternational Monetary Fund. Fiscal Monitor. Retrieved from http://www.imf.orf/external/pubs/ft/fm/2013/01/fmindex.htm [in English]. 9. "Tax Reforms in EU Member States" 2013: Q&A (Rep.). (2013). ec.europa.eu. Retrieved from http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/qa_en.pdf [in English].
10. Lightening the Load. (2014). The Economist. Retrieved from https://www.economist.com/news/europe/21599396-austerity-hit-countries-europe-try-new-approach-cutting-taxes-lightening-load [in English].
11. Implementation of the Community Lisbon Programme. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: The Contribution of Taxation and Customs Policies to the Lisbon Strategy. (2005). Commission of the Euro-pean Communities. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0532&from=es [in English].
12. Ruttan, V. W. (1984). Toward a Theory of Induced Insti-tutional Innovation. Journal of Development Studies, 20, 203-223 [in English].
13. Osetska, D. V. (2014). Fiskalni instrumenty realizatsiyi polityky ekonomichnoho zrostannya v umovakh posylennya intehratsiynykh protsesiv [Fiscal instruments for implementing the policy of economic growth in the context of strengthening integration processes]. Visnyk Akademiyi Mytnoyi sluzhby Ukrayiny – Bulletin of the Academy of the Customs Service of Ukraine, 1(51), 105-112 [in Ukrainian].

Література

1. Молдован, О. О. Державні фінанси України: до-свід та перспективи реформ : моногрф. / О. О. Молдо-ван. – К. : НІСД, 2011. – 380 с.
2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : моногр. / за ред. д.е.н., проф. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 332 с.
3. Єфименко, Т. І. Фіскальний простір антикризово-го регулювання / Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. – 332 с.

4. The Importance and Effectiveness of National Fiscal Frameworks in the EU [Electronic resource]. European Central Bank. Monthly Bulletin, February 2013. – P. 73-78. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf-/other/art1_mb201302en_pp73-88en.pdf?898c62257-e9e59458ae17e780be9455f.

5. Єфименко, Т. І. Фіскальні реформи та сталий ро-звиток в Україні / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2016. – № 3. – С. 7–14.
6. Fiscal Adjustment in an Uncertain World. Interna-tional Monetary Fund. Fiscal Monitor [Electronic resource]. Retrieved from http://www.imf.orf/external/pubs/ft/fm-/2013/01/fmindex.htm.
7. Міністерство Фінансів України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Міністерство Фінансів України; Статистичні матеріали щодо державного та гарантованого державою боргу України. – К. : Міністер-ство Фінансів України, 2017. – Веб-сайт. – Режим дос-тупу : https://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychni-materialy-shchodo-derzhavnoho-ta-harantovanoho-derzhavoiu-borhu-ukrainy_2016?category=borg&-subcategory=statistichna-informacija-schodo-borgu.%20.
8. Fiscal Adjustment in an Uncertain World. Interna-tional Monetary Fund. Fiscal Monitor [Electronic resource]. Retrieved from http://www.imf.orf/external/-pubs/ft/fm/2013/01/fmindex.htm.
9. "Tax Reforms in EU Member States" 2013: Q&A [Electronic resource]. Retrieved from http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/qa_en.pdf.
10. Lightening the Load [Electronic resource] // The Economist. Retrieved from https://www.economist.com/news/europe/21599396-austerity-hit-countries-europe-try-new-approach-cutting-taxes-lightening-load.
11. Implementation of the Community Lisbon Programme. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: The Contribution of Taxation and Customs Policies to the Lisbon Strategy [Electronic resource] // Commission of the European Communities. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52005DC0532&from=es.
12. Ruttan, V. W. Toward a Theory of Induced Institu-tional Innovation / V. W. Ruttan // Journal of Development Studies. - 1984. - №20. - 203-223.
13. Осецька, Д. В. Фіскальні інструменти реалізації політики економічного зростання в умовах посилення інтеграційних процесів / Д. В. Осецька // Вісник Академії Митної служби України. Сер. : Економіка. 2014. – № 1 (51). – С. 105–112.

 

 

Читати 635 разів Останнє редагування П'ятниця, 16 листопада 2018 10:24
 

Зараз on-line

На даний момент 38 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1691
mod_vvisit_counterВчора4339
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18182
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці43560
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3114968