Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Akimova, L. М., Akimov O. О., Liakhovich О. O. State regulation of foreign economic activity

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-98-103

UDC 351:339.543

L. M. Akimova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. O. Akimov, Candidate of Public Administration,
Associate Professor,
О. O. Liakhovich, Candidate of Economic Sciences

STATE REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Urgency of the research. The article analyzes the mechanisms of state regulation of foreign economic activity, carried out under the influence of globalization trends, integration processes and modernized in the context of security.
Target setting. Strengthening the state as a public institution is accompanied by the development of its many functions, in particular economic. The study of mechanisms of state regulation of foreign economic activity proves that it is a multilevel and multifaceted phenomenon.
Actual scientific researches and issues analysis. The issues of research in risk management and customs administration are rather actively engaged in such Ukrainian scientists as Algin A. P, Berezhnyuk I. G, Pashko P. V, Tereshchenko S. S. and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. At the same time, many theoretical and practical questions of the problems remain little studied in terms of complexity and systemic nature, which gives grounds to assert that it is necessary to study the experience of mechanisms of state regulation of foreign economic activity.
The research objective. It consists in the substantiation of theoretical, methodological and applied provisions for the improvement of mechanisms of state regulation of foreign economic activity.
The statement of basic materials. The uniqueness of customs is that by keeping balance on interstate borders, it provides protection from external threats to national customs interests and security by implementing a balanced state customs policy in accordance with strategic priorities in the field of state customs.
Conclusions. One of the tasks solved within the framework of management in the customs system, as an element or subsystem of public administration in general, is the administration of customs risks. Therefore, the customs authorities should manage their risks, while the administration of risks should be viewed not as a specific separate or independent direction of work, but as an integral part of the customs administration as a whole.

Keywords: risk; customs risk; customs risk management; customs risk management; public administration; state regulation.

УДК 351:339.543

Л. М. Акімова, к. е. н., доцент,
О. О. Акімов, к. н. з держ. упр., доцент,
О. O. Ляхович, к. е. н.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Актуальність теми дослідження. У статті проаналізовано механізми державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності, які здійснюються під впливом глобалізаційних тенденцій, інтеграційних процесів й актуалізованих у контексті безпекових викликів сьогодення.
Постановка проблеми. Зміцнення держави як суспільного інституту супроводжується розвитком її численних функцій, зокрема економічних. Дослідження механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності доводить, що воно є явищем багаторівневим та багатогранним.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями дослідження у сфері управління ризиками та митного адміністрування досить активно займаються такі українські вчені, як Альгін А. П, Бережнюк І. Г, Пашко П. В, Терещенко С. С. та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Разом із тим, чимало теоретичних і практичних питань проблематики залишаються малодослідженими з точки зору комплексності та системності, що дає підстави стверджувати про необхідність вивчення досвіду механізмів державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності.
Постановка задачі. Полягає в обґрунтуванні теоретичних, методичних та прикладних положень щодо удосконалення механізмів державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Унікальність митниці полягає в тому, що утримуючи рівновагу на міждержавних кордонах, вона забезпечує захист від зовнішніх загроз національним митним інтересам і безпеці шляхом реалізації виваженої державної митної політики відповідно стратегічних пріоритетів в галузі державної митної справи.
Висновки. Одним із завдань, що вирішуються в рамках управління у митній системі, як елемента або підсистеми державного управління в цілому, є адміністрування митних ризиків. Тому митні відомства мають управляти своїми ризиками, при цьому адміністрування ризиків слід розглядати не у вигляді певного окремого, самостійного напряму роботи, а як невід'ємну частину митного адміністрування в цілому.

Ключові слова: ризик; митний ризик; управління митними ризиками; адміністрування митних ризиків; державне управління; державне регулювання.

Читати 567 разів Останнє редагування Вівторок, 16 січня 2018 10:39
 

Зараз on-line

На даний момент 58 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1164
mod_vvisit_counterВчора3285
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні20940
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46318
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3117726