Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Чеберяко О. В., Варналій З. С. Фінансові передумови та оцінка фінансування оборони в умовах російсько-української гібридної війни

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-143-149

УДК 336.145.2:335.01

О. В. Чеберяко, д. і. н., к. е. н., доцент,
З. С. Варналій, д. е. н., професор

ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Актуальність теми дослідження. Сьогодні людство стоїть перед викликом гібридних війн - не лише військових агресій, а й протистоянь фінансових систем. Агресія Росії проти України є точкою відліку для формування гібридного світоустрою і порушує фінансово-територіальну стабільність, спричиняє руйнівні наслідки для економіки.
Постановка проблеми. Напередодні розгортання гібридної війни Україна опинилася на краю глибокої економічної кризи, а фінансування оборони здійснювалося за принципом мінімальної достатності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженнями "гібридних війн", або як їх ще називають "трансформаційних війн", "змішаних війн", "багатовимірних війн", "неконвенційних війн", "нестандартних війн", займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені як Антонов А., Гільов А. ("багатовимірна чи гібридна війна"), Глен Р. ("гібридний конфлікт", "гібридна війна"), Головченко В., Горбулін В., Дорошко М., Ілларіонов А. ("неконвенційна війна", "нестандартна війна"), Клименко С., Кревельд М., Магда Є. ("трансформаційна війна"), Сурков В. ("нелінійна війна"), Хоффман Ф. ("змішана війна") та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо досліджено сутність сучасного міждержавного протистояння, його фінансових передумов для досягнення відповідних політико-економічних цілей.
Постановка завдання. Тимчасова окупація Росією частини території України та руйнування системи світової та національної безпеки, принципів міжнародного права, зумовили перегляд та уточнення доктринальних положень щодо формування та реалізації політики національної безпеки України та обсягів фінансування оборони відповідно до нової Воєнної доктрини.
Виклад основного матеріалу. Обґрунтовується необхідність швидкого нарощення оборонних видатків через гібридну війну РФ проти України, щоб зберегти реальну незалежність та не перетворитися на фактичного російського сателіта.
Висновки. Стан національної економіки є одним із визначальних чинників від якого залежить обсяг фінансування оборони. Неготовність ЗСУ на початку гібридної війни протистояти ворогові - результат хронічного недофінансування протягом десятиріч.

Ключові слова: гібридна війна; трансформаційна війна; змішана війна; багатовимірна війна; неконвенційна війна; нестандартна війна; мережево-центрична війна, збройний конфлікт; фінансування оборони; воєнна доктрина; національна безпека.

 

UDC 336.145.2:335.01

O. V. Cheberyako, Doctor of Historical Sciences,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Z. S. Varnalii, Doctor of Economic Sciences, Professor

FINANCIAL PREREQUISITES AND ASSESSMENT OF DEFENSE UNDER THE CONDITIONS OF RUSSIAN-UKRAINIAN HYBRID WAR

Urgency of the research. Today, humanity faces the challenge of hybrid wars - not only military aggression, but also the confrontation of financial systems. Russia's aggression against Ukraine is a starting point for the formation of the hybrid universe and violates the financial and territorial stability, causing devastating consequences for the economy.
Target setting. On the eve of the developmen of the hybrid war, Ukraine was on the brink of a deep economic crisis, and defense financing was carried out on the principle of minimum sufficiency.
Actual scientific researches and issues analysis. In general, studies of "hybrid wars", or as they are also called "transformational wars", "mixed wars", "multidimensional wars", "unconventional wars", "non-standard wars", were engaged by such Ukrainian and foreign scholars as Antonov A. , Gilov A. ("multidimensional or hybrid war"), Glen R. ("hybrid conflict", "hybrid war"), Golovchenko V., Gorbulin V., Doroshko M., Illarionov A. ("unconventional war ","non-standard war"), Klymenko S., Kreveld M., Magda E. ("transformational war "), Surkov V. ("nonlinear war"), Hoffman F. ("mixed war") and others.
Selection of unexplored parts of the general problem. The essence of the modern interstate confrontation, its financial prerequisite for achievement of the corresponding political and economic goals goals is insufficiently research.
The research objective. Temporal occupation by Russia of part of the territory of Ukraine and the destruction of the system of world and regional security, the principles of the international law, led to the revision and clarification of the doctrinal provisions regarding to the formation and implementation of the national security policy of Ukraine and the amount of defense financing in accordance with the new Military Doctrine.
The statement of basic materials. The necessity of a rapid increase in defense expenditures through the Russian hybrid war against Ukraine in order to maintain real independence and not to become a de facto Russian satellite.
Conclusions. The state of the national economy is one of the determining factors on which the amount of defense financing depends. The lack of readiness of the Armed Forces in the beginning of the hybrid war to resist the enemy is a result of chronic underfunding for decades.

Keywords: hybrid wars; transformational wars; mixed wars, multidimensional wars, unconventional wars; non-standard wars; network-centric wars, armed conflict; defense financing; military doctrines; national security.

 

Читати 715 разів Останнє редагування Вівторок, 26 грудня 2017 14:13
 

Зараз on-line

На даний момент 36 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1738
mod_vvisit_counterВчора4339
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18229
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці43607
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3115015