Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Кизим М. О., Хаустова В. Є., Козирєва О. В. Еволюція регіональної політики в Европейському Союзі

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-189-200

УДК 342.25

М. О. Кизим, д. е. н, професор,
В. Є. Хаустова, д. е. н, доцент,
О. В. Козирєва, д. е. н, доцент

ЕВОЛЮЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Актуальність теми дослідження. Європейське співтовариство володіє значним досвідом проведення регіональної політики, тому актуальним є його аналіз, а також пошук можливостей імплементації європейського досвіду в Україні.
Постановка проблеми. В ЄС регіональна політика здійснюється на чотирьох рівнях. Найбільший інтерес викликає аналіз особливостей її проведення на наднаціональному рівні, оскільки: вона найчастіше реалізується в ЄС безпосередньо з наднаціонального на регіональному рівні; це особливо характерно для нових країн-членів ЄС.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В основі дослідження досвіду регіональної політики в ЄС були використані наукові праці: Д. Бедерака, А. Гусейнова, А. Кузнецова, Б. Лавровского, С. Леонова, О. Сидоренко, Т. Стройко, С. Федорюк, В. Чужикова, Е. Сидорової та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Подальшого осмислення в умовах істотного розширення рамок ЄС вимагає питання опрацювання накопиченого досвіду регіональної політики в ЄС, його аналіз та оцінка, а також визначення напрямків удосконалення регіональної політики з врахуванням сучасних викликів.
Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз еволюції регіональної політики в ЄС, що здійснюється на наднаціональному рівні та виявлення можливостей і напрямків імплементації європейського досвіду в Україні.
Виклад основного матеріалу. У статті досліджено типи та види регіональної політики в ЄС. Розглянуто два основних етапи в її розвитку, їх цілі та пріоритети, інструменти реалізації, особливості проведення та фінансування за цілями впроваджуваної політики та країнами-членами. Проаналізовано особливості та цілі функціонування структурних фондів ЄС.
Висновки. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про суттєве еволюціонування регіональної політики за час існування ЄС. Доведено, що сьогодні регіональна політика в ЄС все більш переймається ідеологією «згуртування» своїх країн-членів. Визначено успіхи політики ЄС, проте показано, що більша частина досягнутих результатів спостерігається переважно в відсталих регіонах ЄС. Відзначено, що залишається відкритим питання вирівнювання диспропорцій у рівні економічного розвитку територій ЄС, а також ряд інших питань, пов’язаних із міграцією, безробіттям, екологією.

Ключові слова: регіональна політика; Європейський союз; еволюція; політика підтримки; структурні фонди.

 

UDC 342.25

M. O. Kyzym, Doctor of Economic Sciences, Professor,
V. Y. Khaustova, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. V. Kozyreva, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

EVOLUTION OF REGIONAL POLICY IN THE EUROPEAN UNION

Urgency of the research. The European Community has considerable experience in conducting regional policies, therefore its analyzing is relevant, likewise is the search for possibilities for the implementation of European experience in Ukraine.
Target setting. In the EU, regional policies are implemented at four levels. Most interesting appears the analysis of characteristics of its conducting at the supra-national level, since: it is most often implemented in the EU at the regional level directly from the supra-national level; this practice is very common of the new EU Member States.
Actual scientific researches and issues analysis. The research on the experience of regional policy in the EU was based on scientific works of: D. Bederak, A. Huseynov, A. Kuznetsov, B. Lavrovskyi, S. Leonov, O. Sidorenko, T. Stroiko, S. Fedoriuk, V. Chuzhykov, E. Sidorova and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. In the context of the substantial enlargement of the EU frame-work, further consideration should be aimed at the processing of the accumulated experiences of implementation of regional policy in the EU, its analyzing and assessing, as well as defining the directions of improving regional policies, in view of the current challenges.
The research objective. The purpose of this article is an analysis of evolution of regional policies in the EU, which is being implemented at the supra-national level, together with identification of the possibilities and directions for the implementation of the European experiences in Ukraine.
The statement of basic materials. The article studied the types and kinds of regional policies in the EU, considering two major stages in its development, their objectives and priorities, the tools for implementation, the characteristics of conducting, and the financing both by the objectives of the implemented policy and by the EU Member States. The purposes and features of functioning of the EU structural funds have been analyzed.
Conclusions. On the basis of the carried out analysis, it is concluded that there has been a significant evolution of regional policy during the period of the EU’s existence. It is proved that the European Union’s regional policy today is increasingly permeated by the ideology of «unification» of its Member States. The successes of the EU policies have been identified, also it has been shown that most of the results achieved are concentrated in the backward regions of the EU. It is specified that the question of leveling the imbalances in the level of economic development of the EU territories remains open, as well as a number of other issues related to migration, unemployment, and ecology.

Keywords: regional policy; European Union; evolution; support policy; structural funds.

Читати 1504 разів Останнє редагування Середа, 27 грудня 2017 08:27
 

Зараз on-line

На даний момент 29 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні566
mod_vvisit_counterВчора3720
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні24997
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні32749
mod_vvisit_counterВ цьому місяці87041
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці154593
mod_vvisit_counterРазом4021517