Версія для друку

Khomenko I. O., Kontseva V. V., Bezuglyi А. O. Current state and features of financing of the road sector

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-201-205

UDC 336.02:625.7/8

I. O. Khomenko, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
V. V. Kontseva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
А. O. Bezuglyi, Candidate of Economic Sciences

CURRENT STATE AND FEATURES OF FINANCING OF THE ROAD SECTOR

Urgency of the research. The main problem of the road economy remains its lack of financing.
Target setting. The allocation of funds for new construction, reconstruction, repair and maintenance of public roads at the present stage carried out to ensure the sustainable functioning and balanced development of the network of public roads in the regions in accordance with the directions determined by the state strategy and state programs, according to the actual state of roads.
Actual scientific researches and issues analysis. The theoretical and methodological foundations of the formation and usage of financial resources of the road sector are covered in the works of S. M. Shkarlet, A. V. Bazilyuk, N. P. Teslyuk, V. P. Ilchuk, Yu. S. Vdovenko, V. F.Skorchenko and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Reforming the road sector in Ukraine is impossible without improving the mechanism of financing the road economy and adapting it to market conditions of management.
The research objective. Current condition of the road network does not meet the needs of the economy by 97% and requires repair and maintenance.
The statement of basic materials. The processes of degradation of the road network without taking appropriate measures in a few years may become catastrophic. Due to growth deficit of repairs restoration of technical characteris-tics of the road network requires more significant means.
Conclusions. The main task of the development of the road sector is the definition and development of a strategy for effective financing of new construction, reconstruction and repair of roads of general use. The PPP allows the public sector to implement expertise from private companies, attracting their resources.

Keywords: road industry; road financing; road repairs; roads for public use.

УДК 336.02:625.7/8

І. О. Хоменко, д. е. н., доцент,
В. В. Концева, к. е. н., доцент,
А. О. Безуглий, к. е. н.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ

Актуальність теми дослідження. Основною проблемою дорожнього господарства залишається його недостатнє фінансування.
Постановка проблеми. Розподіл коштів на нове будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування на сучасному етапі здійснюється відповідно до пріоритетів, визначених державною стратегією та державними програмами, з урахуванням фактичного стану автомобільних доріг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методологічні основи формування та використання фінансових ресурсів дорожньої галузі висвітлюються у працях С. М. Шкарлета, А. В. Базилюк, Н. П. Теслюк, В. П. Ільчука, Н. А. Боровик, Ю. С. Вдовенка, В. Ф. Скорченка та інших вчених.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Реформування дорожньої галузі України не можливе без удосконалення механізму фінансування дорожнього господарства та адаптації його до ринкових умов господарювання.
Постановка завдання. Сучасний стан дорожньої мережі на 97% не відповідає потребам економіки та потребує капітального та поточного ремонту.
Виклад основного матеріалу. Процеси змін дорожньої мережі без прийняття відповідних дієвих заходів вже через кілька років можуть прийняти катастрофічний характер. Відновлення ж технічних характеристик дорожньої мережі в результаті зростання дефіциту ремонтів потребує більш значних коштів.
Висновки. Головним завданням розвитку дорожньої галузі є визначення та розробка стратегії ефективного фінансування нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування.

Ключові слова: дорожня галузь; фінансування доріг; витрати на ремонт доріг; автомобільні дороги загального користування.

 

Читати 2659 разів Останнє редагування Вівторок, 26 грудня 2017 16:30