Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Gogol Т. А., Sakhno E. Yu., Moroz N. V. Development of informational and educational centers for the implementation of the modern educational process

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-216-218

UDC 37.014.5:378.14

Т. А. Gogol, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
E. Yu. Sakhno, Doctor of Technical Sciences, Professor,
N. V. Moroz, Director of ChNUT Academic Library

DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL CENTERS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS

Urgency of the research. The development and expansion of the number of information and education centers is of particular importance in today's conditions, when there is a rapid change in the situation in the markets, an increase in information volumes, the acceleration of scientific and technological progress, expansion of the range of goods and services. Target setting. An important role of information and education centers is the formation of the personnel potential of the country's economy, scientists, methodologists, educational workers, in the development of the most important areas of scientific and technological progress, especially in the field of electronics, cybernetics and computer science.
Actual scientific researches and issues analysis. An important contribution to the issue of highlighting the peculiarities of the organization of the educational and library system was made in the scientific works of Ukrainian and foreign scholars.
Uninvestigated parts of general matters defining. In the conditions of the formation of an innovative economy, progressive changes in the field of public administration, changes in the relations between the state and business, the problem of the formation and development of information and education centers becomes very important.
The research objective. Investigation of the regulation of the development of information and education centers of the personnel training system and the study of the problems of the expansion of such centers for the formation of the personnel potential of the country.
The statement of basic materials. In the conditions of the innovation-investment economy, the limitation of financial resources is the libraries and other informational and educational complexes that do not require large investments, are characterized by accessibility and ease of use, capable of stimulating structural restructuring of the economy, developing economic science, promoting educational activity, forming provide a wide range of scientific, economic and technical literature, provide access to electronic databases, both domestic and foreign fountains.
Conclusion. Consequently, the mechanism of management of information and education centers provides freedom of economic choice, the realization of own access to economic sources of information and coherence of interests of economic entities.

Keywords: information and education centers; regulation of activity of information and education centers; state regulation.

 

УДК 37.014.5:378.14

Т. А. Гоголь, д. е. н., доцент,
Є. Ю. Сахно, д. т. н., професор,
Н. В. Мороз, директор наукової бібліотеки ЧНТУ

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Актуальність теми дослідження. Розвиток та розширення кількості інформаційно-освітніх центрів набуває особливого значення в сучасних умовах, коли відбувається швидка зміна ситуації на ринках, збільшення обсягів інформації, прискорення науково-технічного прогресу, розширення номенклатури товарів і послуг.
Постановка проблеми. Важливіша роль інформаційно-освітніх центрів полягає у формуванні кадрового потенціалу економіки країни, науковців, методистів, освітніх працівників, в розвитку найважливіших напрямків науково-технічного прогресу, насамперед в області електроніки, кібернетики і інформатики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок питанням висвітлення особливостей організації освітньої та бібліотечної системи зроблено у наукових працях українських та зарубіжних науковців.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В умовах формування інноваційної економки, прогресивних змін в галузі державного управління, змін у відносинах держави та бізнесу проблема становлення і розвитку інформаційно-освітніх центрів набуває дуже важливого значення.
Постановка завдання. Дослідження регулювання розвитку інформаційно-освітніх центрів системи підготовки кадрів та дослідження проблем розширення таких центрів для формування кадрового потенціалу країни.
Виклад основного матеріалу. В умовах інноваційно-інвестиційної економіки, обмеження фінансових ресурсів саме бібліотеки та інші інформаційні-освітні комплекси, які не потребують великих інвестицій, характеризуються доступністю та простотою в користуванні, здатні за певної підтримки стимулювати структурну перебудову економіки, розвиток економічної науки, сприяти освітній діяльності, формуванню нормативної бази, забезпечувати широкий вибір наукової, економічної та технічної літератури, надавати доступ до електронних баз даних, як вітчизняних так і закордонних джерел.
Висновки. Отже, механізм управління інформаційно-освітніми центрами забезпечує свободу економічного вибору, реалізацію власного доступу до економічних джерел інформації та взаємоузгодженість інтересів суб’єктів господарювання.

Ключові слова: інформаційно-освітні центри; регулювання діяльності інформаційно-освітніх центрів; державне регулювання.


 

Читати 4421 разів Останнє редагування Вівторок, 26 грудня 2017 17:06
 

Зараз on-line

На даний момент 150 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні5079
mod_vvisit_counterВчора11123
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні52138
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні51761
mod_vvisit_counterВ цьому місяці134735
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6868076