Версія для друку

Chaplay I. V. Information and communication support of the activities of the Verkhovna Rada in interaction with the public

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-170-174

UDC 35:004

I. V. Chaplay, Candidate in Public Administration

INFORMATION-COMMUNICATION SUPPORT OF THE ACTIVITIES OF THE VERKHOVNA RADA IN INTERACTION WITH THE PUBLIC

Urgency of the research. With the development of the information society, the issue of improving the ways of communication between the authorities and the citizen becomes more and more urgent.
Target setting. The level of information and communication provision of the activities of the Verkhovna Rada and the Government of Ukraine in its interaction with the public is an essential feature of any democratic parliamentarian.
Actual scientific researches and issues analysis. Within the framework of the national science of state administration, the development of communication between the state and public authorities has been reflected in the works of such scholars as E. Afonin, V. Bakumenko, T. Butirskaya, M. Bilynskaya, O. Valevsky, R. Voyitovich, V. Golub, N. Gudim, V. Gurkovsky, Y. Kovbasyuk, V. Kozakov, G. Poceptsov, O. Puhkal, Y. Radish, V. Rekbalo, S. Teleushun, V. Tertychka, E.Romanenko, E.Romat, etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. At the same time, there is such an important issue as the systematization of key concepts and approaches to the definition of the content of information and communication provision of the activities of the Verkhovna Rada and the Government of Ukraine in the interaction with the public. This is the relevance and practical significance of the proposed article.
The statement of basic materials. When analyzing the information and communication provision of the activities of the Verkhovna Rada and the Government of Ukraine in their interaction with the public, based on their subjective and objective features, it is important to analyze the parliamentary discourse itself - a topic that has remained until recently little investigated.
Conclusions. Despite the realities of the present, it is evident that there is a problem with the lack of general coherence of the work of information and communication systems and the implementation of strategic communication programs.

Keywords: information and communication support; the Verkhovna Rada of Ukraine; the Government of Ukraine; and the public.

УДК 35:004

І. В. Чаплай, к. н. з держ. упр.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ

Актуальність теми дослідження. З розвитком інформаційного суспільства все більшої актуальності набуває питання вдосконалення шляхів комунікації влади та громадянина.
Постановка проблеми. Рівень інформаційно-комунікативного забезпечення діяльності Верховної Ради та Уряду України у взаємодії з громадськістю є суттєвою ознакою будь-якого демократичного парламентарію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У межах вітчизняної науки державного управління, питання розвитку комунікації оранів державної влади з громадськістю знайшли своє відображення в роботах таких учених як Е.Афонін, В. Бакуменко, Т. Бутирська, М. Білинська, О. Валевський, Р. Войтович, В. Голубь, Н. Гудима, В. Гурковський, Ю. Ковбасюк, В. Козаков, Г. Почепцов, О. Пухкал, Я. Радиш, В. Ребкало, С. Телешун, В. Тертичка, Є. Романенко, Є. Ромат та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В той же час, поза увагою дослідників знаходиться таке важливе питання як систематизація основних концепцій та підходів до визначення змісту інформаційно-комунікативного забезпечення діяльності Верховної Ради та Уряду України у взаємодії з громадськістю. В цьому полягає актуальність та практичне значення запропонованої статті.
Виклад основного матеріалу. При з’ясуванні інформаційно-комунікативного забезпечення діяльності Верховної Ради та Уряду України у взаємодії з громадськістю за їхніми суб’єктно-об’єктними ознаками важливим є аналіз власне парламентського дискурсу - тема, що до останнього часу залишалася малодослідженою.
Висновки. Незважаючи реалії сьогодення свідчать про те, що існує проблема щодо відсутності загальної узгодженості роботи інформаційно-комунікаційних систем та реалізації стратегічних програм комунікації.

Ключові слова: інформаційно-комунікативне забезпечення; Верховна Рада України; Уряд України; громадськість.

 

Читати 2073 разів Останнє редагування Четвер, 28 грудня 2017 12:52