Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Krutova A. S., Tarasova T. О., Nesterenko O. О. Sustainable development reporting as an instrument for institutional reform in Ukraine

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-15-19

UDC 65.016.1:657(477)

A. S. Krutova, Doctor of Economics,
Рrofessor,
T. О. Tarasova, Doctor of Economics,
Associate Professor,
O. О. Nesterenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORTING AS AN INSTRUMENT FOR INSTITUTIONAL REFORM IN UKRAINE

Urgency of the research. Practical implementation of the institutional reform in Ukraine requires introduction of a new concept of reporting, which will actualize research on measuring and predicting potential effects of economic, social and environmental interaction between business units and society through the indicators of the integrated reporting.
Target setting. There is a need for indepth study of the development of the accounting methodology and improvement of the disclosure of the consequences of socio-ecological and economic activity in business units’ reporting.
Actual scientific research and issues analysis. Methodological aspects of sustainable development reporting are studied in the works of: K. Adams, D. Gritsishen, V. Evdokimov, T. Efimenko, V. Zhuk, R. Kostyrko, K. Lee, L. Lovinskaya, P. Michael, G. Roberts, G. Serafayma and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Scientific and theoretical basis of the organization and methodology for the formation of integrated reporting indicators requires further research. The research objective. The purpose of the study was to develop a conceptual model of accounting and analytical support for the sustainable development management in the system of national accounts.
The statement of basic materials. The article substantiates the importance of reporting on the sustainable development in institutional reform in Ukraine. Conceptual model of accounting and analytical support for the sustainable development management is developed. Basic components of the integrated reporting process are determined.
Conclusions. Development of the system of accounting and analytical support for the sustainable development of institutional units under the proposed conceptual model will enable to form information base for the substantiation of managerial decisions that will promote the improvement of business perfection of domestic enterprises and implementation of institutional reform in Ukraine.

Keywords: integrated reporting; accounting and analytical support; institutional reform.


УДК 65.016.1:657(477)

А. С. Крутова, д. е. н., професор,
Т. О. Тарасова,
д. е. н., доцент,
О. О. Нестеренко, к. е. н., доцент

ЗВІТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Практична імплементація інституційної реформи в Україні вимагає запровадження нової концепції звітування, що актуалізує дослідження питань вимірювання і прогнозування потенційних наслідків від економічної, соціальної та екологічної взаємодії бізнес-одиниць і суспільства через показники інтегрованої звітності.
Постановка проблеми. Потребують поглибленого вивчення питання розвитку методології бухгалтерського обліку та удосконалення розкриття наслідків соціо-еколого-економічної діяльності у звітності бізнес-одиниць.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні аспекти обліково-звітного забезпечення управління сталим розвитком досліджується в працях: К. А. Адамса, Д. О. Грицишена, В. В. Євдокимова, Т .І. Єфименко, В. М. Жука, Р. О. Костирко К. В. Лі, Л. Г. Ловінської, П. К. Майкла, Г. І. Робертса, Г. Серафейма та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребує подальших досліджень науково-теоретичний базис організації та методології формування показників інтегрованої звітності.
Постановка завдання. Метою дослідження визначено розробку концептуальної моделі обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком в системі національних рахунків.
Виклад основного матеріалу. В статті обґрунтовується важливість звітності сталого розвитку в інституційній реформі в Україні. Розроблено концептуальну модель обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком. Визначено основні складові процесу формування інтегрованої звітності.
Висновки. Розбудова системи обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком інституційних одиниць за запропонованою концептуальною моделлю дозволить сформувати інформаційну базу для обґрунтування управлінських рішень, що сприятиме підвищенню ділової досконалості вітчизняних підприємств та імплементації інституційної реформи в Україні.

Ключові слова: інтегрована звітність; обліково-аналітичне забезпечення; інституційна реформа.

References

1. Budko, O. V. (2015). Modelyuvannya systemy oblikovo-analitychnoho zabezpechennya subyektiv hospodaryuvannya v umovakh staloho rozvytku [Modeling of the system of accounting and analytical support of business entities in conditions of sustainable development]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 1, 285-291 [in Ukrainian].
2. Yefymenko, T. I., Zhuk, V. M., & Lovinska, L. H. (2015). Informatsiya v antykryzovomu upravlinni: hlobalnyy aspekt standartyzatsiyi obliku ta finansovoyi zvitnosti [Information in crisis management: the global aspect of accounting standardization and financial reporting]. Kyiv : DNNU «Akad. fin. upravlinnya» [in Ukrainian].
3. Zhuk, V. M. (2017). Neformalni instytuty selyanstva u modelyuvanni reform ta ahrarnoyi polityky: teoriya i praktyka [Informal institutions of the peasantry in the modeling of reforms and agrarian policy: theory and practice]. Ekonomika APK – Economy of agroindustrial complex, 9(275), 5–18 [in Ukrainian].
4. Koryahin, M. V. & Kutsyk, P. O. (2016). Problemy ta perspektyvy rozvytku bukhhalterskoi zvitnosti [Problems and prospects of accounting reporting]. Kyiv: Interservis [in Ukrainian].
5. Ofitsiynyy sayt Svitovoho banku. [Official Website of the World Bank]. www.worldbank.org. Retrieved from http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine [in Ukrainian].
6. Adams, C. A. (2015). The international integrated reporting council: a call to action. Critical Perspectives on Accounting, 23-28 [in English]. 7. GRI Sustainability Reporting Guideline. Global Reporting Initiative. (n.d.). www.globalreporting.org. Retrieved from https://www.globalreporting.org [in English].
8. Lee, K. W. & Gillian, H. H. Y. (2016). The association between integrated reporting and firm valuation. Review of Quantitative Finance and Accounting, 47, 1221- 1250 [in English].
9. Scenarios for Ukraine Reforming institutions, strengthening the economy after the crisis. www3.weforum.org. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/ [in English].
10. Serafeim, G. (2015). Іntegrated reporting and investor clientele. Journal of Applied Corporate Finance, 27.2, 34-51 [in English].

Література

1. Будько, О. В. Моделювання системи обліковоаналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку / О. В. Будько // Проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 285-291.
2. Єфименко, Т. І. Інформація в антикризовому управлінні : глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності : монографія / Т. І. Єфименко, В. М. Жук, Л. Г. Ловінська. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. – 400 с.
3. Жук, В. М. Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: теорія і практика / В. М. Жук // Економіка АПК. –2017. – № 9 (275) – С. 5–18.
4. Корягін, М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 276 с.
5. Офіційний сайт Світового банку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine. 6. Adams, C. A. The international integrated reporting council: a call to action / C. A. Adams // Critical Perspectives on Accounting. – 2015. – Р. 23-28.
7. GRI Sustainability Reporting Guidelines // Global Reporting Initiative. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.globalreporting.org. 8. Lee, K. W. The association between integrated reporting and firm valuation / Kin-Wai Lee, Hian-Heng Yeo Gillian // Review of Quantitative Finance and Accounting. – 2016. – № 47. – Р. 1221-1250.
9. Scenarios for Ukraine Reforming institutions, strengthening the economy after the crisis [Electronic resource]. – Access mode: http://www3.weforum.org/docs/ 10. Serafeim, G. Іntegrated reporting and investor clientele / G. Serafeim // Journal of Applied Corporate Finance. – 2015. – № 27.2. – Р. 34-51.

Читати 1668 разів Останнє редагування Четвер, 25 жовтня 2018 10:23
 

Зараз on-line

На даний момент 50 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2126
mod_vvisit_counterВчора3833
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні32057
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні35613
mod_vvisit_counterВ цьому місяці120009
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці146546
mod_vvisit_counterРазом4201031