Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Казимір В. А., Гонта О. І. Регіональні аспекти фінансування середньої освіти в Україні

Казимір В. А., Гонта О. І. Регіональні аспекти фінансування середньої освіти в Україні

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-164-173

 

УДК 378: 338.46

В. А. Казимір, к. і. н.,
О. І. Гонта, д. е. н., професор

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Конкурентні позиції національного господарства залежать від потужності людського капіталу, фундамент якого формується в системі середньої освіти. Реформа децентралізації бюджетних відносин дозволяє місцевій владі суттєво вливати на фінансове забезпечення Концепції «Нової української школи», виходячи з потреб та інтересів кожного регіону.
Постановка проблеми. Концепція «Нової української школи» передбачає, що розподіл фінансових ресурсів відбувається за принципом «гроші ходять за дитиною». Вже з вересня 2018 р. початкова школа переходить на новий зміст навчання та порядок фінансування. Бюджетна децентралізація є потужним інструментом створення нового освітнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання реформування освіти та специфіки її фінансування, досліджували І. Когут, О. Куклін, Є. Стадний, А. Сеїтосманов, Л. Цимбал, О. Фасоля, П. Хобзей, Н. Холявко та інші науковці.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Існує нагальна потреба у проведенні досліджень, присвячених саме регіональним аспектам фінансування середньої освіти в умовах децентралізації бюджетних відносин.
Постановка завдання. Обґрунтувати концептуальні підходи до децентралізації фінансування середньої освіти з урахуванням регіональної специфіки. 
Виклад основного матеріалу. Проаналізовано теоретико-методичні підходи та аналітичні матеріали, що стосуються реформування середньої освіти на сучасному етапі. Виокремлено економічні та політичні передумови забезпечення освітньої реформи в умовах децентралізації.
Висновки. Доведено конструктивність імплементації реформи децентралізації фінансування системи середньої освіти та впровадження концепції «Нової української школи», передачі значних повноважень та бюджетів від державних органів влади до органів місцевого самоврядування. Виявлено тенденцію до збільшенню фінансування та конкретизовано напрями покращення надання освітніх послуг.

Ключові слова: економіка; бюджет освіти; реформа освіти; децентралізація; регіональні аспекти фінансування середньої освіти; освітня субвенція.

 

UDC 378: 338.46

V. A. Kazymir, Candidate of Historical Sciences,
O. I. Gonta, Doctor of Economics, Рrofessor

REGIONAL ASPECTS OF SECONDARY EDUCATION FINANCING IN UKRAINE

Urgency of the research.The competitive position of the national economy depends on the power of human capital, the foundation of which is based on the system of secondary education. The reform of the decentralization of budgetary relations allows the local authorities to influence the financial provision of the Concept of the "New Ukrainian School", based on the needs and interests of each region.
Target setting. The concept of the "New Ukrainian School" implies that the distribution of financial resources is based on the principle of "money goes after the child." In September 2018 the elementary school moves to a new content of education and financing. Budget decentralization is a powerful tool for creating a new educational environment.
Actual scientific researches and issues analysis. Topics of reforming education and the specifics of its financing were investigated by I. Kohut, O. Kuklin, E. Stadnyi, A. Seitosmanov, L. Tsymbal, O. Fasolya, P. Hobzsey, N. Kholyavko and other scholars.
Uninvestigated parts of general matters defining. There is an urgent need to research the regional aspects of financing secondary education in the context of budget decentralization
The research objective. To substantiate the conceptual approaches to financing decentralization of secondary education taking into account regional specificity.
The statement of basic materials. Modern theoretical and methodological approaches and analytical materials concerning the reform of secondary education are analyzed. The economic and political preconditions of providing educational reform in conditions of decentralization are showed.
Conclusions. The constructive implementation of the decentralization reform of the financing of the secondary education system and the implementation of the concept of the "New Ukrainian School", the transfer of significant powers and budgets from state authorities to local has been proved. The tendency to increase financing of education is revealed and specified directions for improving the provision of educational services.

Keywords: economy; education budget; education reform; decentralization; regional aspects of secondary education financing; educational subvention.

Література

1. Seitosmanov, A., Fasolia, O. (2017). Nova shkola y novykh hromadakh: posibnyk z efektyvnogo ypravlinnya osvitoyu v objednanykh terytorialnykh hromadakh [New School in New Communities: A Guide to Effective Education Management in United Territorial Communities]. Kyiv [in Ukrainian].
2. Doshkilna, zahalna serednya, pozashkilna, profesijno-tekhnichna ta vycsha osvita Chernihivschiny v tsyfrah i faktakh (2016-2017 n.r.) [Preschool, general secondary, extra-curricular, vocational and higher education of Chernihiv region in figures and facts (2016-2017)]. (2016). Chernihiv: Department of Education and Science of Chernihiv State Administration [in Ukrainian].
3. Pro pidsymky rozvytky doshkilnoi, zahalnoi serednjoi ta pozashkilnoi osvity m. Chernihova y 2015-2016 n.r. [About the results of the development of pre-school, general secondary and extra-curricular education in Chernigov in 2015-2016 academic year]. Chernihiv (ypravlinnya osvity Chernihivskoi miskoi rady). (2016). Chernihiv: Department of Education and Science of Chernihiv State Administration [in Ukrainian].
4. Pro pidsymky rozvytky doshkilnoi, zahalnoi serednjoi ta pozashkilnoi osvity m. Chernihova y 2016-2017 n.r. [About the results of the development of pre-school, general secondary and extra curricular education in Chernigov in 2016-2017 academic year]. Chernihiv (ypravlinnya osvity Chernihivskoi miskoi rady). (2017). Chernihiv: Department of Education and Science of Chernihiv State Administration [in Ukrainian].
5. Young, D. (2016). Mistseve samovryaduvannja v krainakh Skandynavii ta Baltii [Local Government in the Nordic and Baltic Countries]. Stockholm [in Ukrainian].
6. Zakon Ukrainy Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy 2018: vid 07 hrudnia 2017, № 2246-VIII [Law of Ukraine on the State Budget of Ukraine 2018: from December 07 2017, № 2246-VIII]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2246-viii [in Ukrainian].
7. Stadnyi, E., Kogut, I. (January 4, 2018). Biudzhet osvity ta nauky 2018: shcho pryiniav parlament [Education and science budget 2018: what parliament has adopted]. edos.org.ua. Retrieved from https://cedos.org.ua/uk/osvita/biudzhet-osvity-ta-nauky-2018-shcho-pryiniav-parlament [in Ukrainian].
8. Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy : vid 07 hrudnia 2017, № 2233-VIII [Law of Ukraine On Amendments to the Budget Code of Ukraine: from December 07 2017, № 2233-VIII]. (2018). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2233-viii [in Ukrainian].
9. MON zaiavliaie, shcho hroshi na zarplaty vchyteliv u rehioniv ye [MES declares that regions have money for teachers' salaries]. (February 25, 2018). osvita.ua. Retrieved from http://osvita.ua/school/59713/ [in Ukrainian].
10. Kholyavko, N. I. (2017). Dyversyfikatsiya dzherel finansuvannya yak sposib zabezpechennja ekonomichnoi bezpeky vyschoi osvity [Diversification of sources of financing as a way of ensuring the economic security of higher education]. Upravlinnya innovatsijnoy skladovoy ekonomichnoi bezpeky – Management of the innovative component of economic security (Vols. 2), (pp. 106-117).
O. V. Prokopenko, B. Yu. Shkola, V. O. Scherbachenko (Eds.). Symy: TOV “Trutoriya” [in Ukrainian].
11. Kuklin, O. (2010). Finansovo-ekonomichnyi mekhanizm osvitnoi diialnosti: analiz, problemy, perspektyvy [Financial-economic mechanism of educational activity: analysis, problems, perspectives]. Naukovyi visnyk ChDIEU – Scientific Journal of ChIUEM, 2(6), 24–30 [in Ukrainian].

References

1. Сеїтосманов, А. Нова школа у нових громадах: посібник з ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних громадах / А. Сеїтосманов, О. Фасоля. – К., 2017. – 128 с.
2. Дошкільна, загальна середня, позашкільна, професійно-технічна та вища освіта Чернігівщини в цифрах і фактах (2016-2017 н.р.): збірник інформаційнo-аналітичних матеріалів. – Чернігів (управління освіти і науки Чернігівської державної адміністрації), 2017. – 105 с.
3. Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти м. Чернігова у 2015-2016 навчальному році. – Чернігів (управління освіти Чернігівської міської ради), 2016. – 60 с.
4. Про підсумки розвитку шкільної, загальної середньої та позашкільної освіти м. Чернігова у 2016-2017 навчальному році. – Чернігів (управління освіти Чернігівської міської ради), 2017. – 61 с.
5. Янг, Д. Місцеве самоврядування в країнах Скандинавії та Балтії: огляд / Д. Янг. – Стокгольм., 2016. – 56 с.
6. Про Державний бюджет України 2018 : Закон України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2246-viii.
7. Стадний, Є. Бюджет освіти та науки 2018: що прийняв парламент [Електронний ресурс] / Є. Стадний, І. Когут. − Режим доступу: https://cedos.org.ua/uk/osvita/biudzhet-osvity-ta-nauky-2018-shcho-pryiniav-parlament.
8. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України : Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2018. - № 2 - ст. 8.
9. МОН заявляє, що гроші на зарплати вчителів у регіонів є // Освіта.UA. − Режим доступу: http://osvita.ua/school/59713/.
10. Холявко, Н. І. Диверсифікація джерел фінансування як спосіб забезпечення економічної безпеки вищої освіти / Н. І. Холявко // Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора О. В. Прокопенко (гол. ред.), к. е. н., доцента В. Ю. Школи, к. е. н. В. О. Щербаченко − Суми : ТОВ «Триторія», 2017. − Т. ІІ. – C. 106-117.
11. Куклін, О. В. Фінансово-економічний механізм освітньої діяльності: аналіз, проблеми, перспективи / О. В. Куклін // Науковий вісник ЧДІЕУ. − 2010. − № 2 (6). − С. 24–30.

 


Читати 2279 разів Останнє редагування Середа, 14 листопада 2018 09:41
 

Зараз on-line

На даний момент 66 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3727
mod_vvisit_counterВчора5030
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні34695
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні35415
mod_vvisit_counterВ цьому місяці137281
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162197
mod_vvisit_counterРазом5283610