Версія для друку

Барабанова В. В., Богатирьова Г. А., Приймак Н. С. Маркетингові аспекти розвитку ринку туристичних послуг в Україні

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-221-229

УДК (338.48(477):339.138):(045)

В. В. Барабанова, к. е. н.,  доцент,
Г. А. Богатирьова, к. пед. н.,  доцент,
Н. С. Приймак, к. е. н.,  доцент

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. В умовах сучасних євроінтеграційних процесів набуває актуальності якість надання туристичних послуг населенню, яка повинна максимально відповідати його потребам.
Постановка проблеми. Залишаються недостатньо визначеними маркетингові підходи в управлінні попитом на туристичні послуги засобами інноваційних технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, які досліджували маркетингові аспекти сфери туристичної діяльності слід виділити вчених: Н. Є. Кудла, І. Ю. Мартинов, О. М. Правик, І. М. Шкода та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сучасному етапі невирішеними залишаються питання щодо пошуку і реалізації сучасних механізмів формування та управління попитом на туристичний продукт.
Постановка завдання. Стаття спрямована на розроблення інноваційних методів управління процесом реалізації маркетингових підходів до ринку туристичних послуг в Україні.
Виклад основного матеріалу. У статті досліджено стан ринку туристичних послуг в Україні у світлі новітніх реалій. Розроблена структурно-функціональна модель системи маркетингових підходів та оперативна модель управління процесом реалізації маркетингових підходів до ринку туристичних послуг.
Висновки. Використання запропонованих моделей дозволить підвищити ефективність маркетингової діяльності на сучасному ринку туристичних послуг.

Ключові слова: європейська інтеграція, системний підхід, ринок туристичних послуг, структурнофункціональна модель, маркетингові технології, маркетингові комунікації.

 

UDC (338.48(477):339.138):(045)

V. V. Barabanova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
G. A. Bohatyryova, Candidate of Pedagogy,
Associate Professor,
N. S. Pryimak, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

MARKETING ASPECTS OF DEVELOPING TOURISM SERVICES MARKET IN UKRAINE

Urgency of the research. Under the conditions of modern European integration processes, the quality of providing tourism services which should meet the requirements of the population as much as possible, gains momentum.
Target setting. Marketing approaches in managing the demand for tourism services by means of innovative technologies are insufficiently defined.
Actual scientific researches and issues analysis. Among the scholars who investigated the marketing aspects in the field of tourism activities should be distinguished the following scientists: N. E. Kudla, I. Yu. Martynov, O. M. Pravyk, I. M. Shkoda and so on.
Uninvestigated parts of general matters defining. At the present stage, the issues of finding and implementing modern mechanisms for the formation and management of demand for a tourism product remain unsolved.
The research objective. The article is aimed at developing innovative methods of managing the process of implementing marketing approaches to the market of tourism services in Ukraine.
The statement of basic materials. The article analyzes the state of the tourism services market in Ukraine in the light of the latest realities. Structuralfunctional model of the system of marketing approaches and operative model of management of the process of realization of marketing approaches to the market of tourism services have been developed.
Conclusions. The use of the proposed models will more effectively increase the efficiency of marketing activities in the modern market of tourism services.

Keywords: European integration, system approach, market of tourism services, structural-functional model, marketing technologies, marketing communications.

Читати 1234 разів Останнє редагування Вівторок, 26 червня 2018 17:00